Usnesení z 64/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 12. 2004

Zápis z 64/IV zasedání Rady MČ Brno-Tuřany

64. schůze Rady Městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 12. 2004

Navržený program:

1) ORGANIZACE…………………………………………………………………………………………………………………. 2

1.1 Schválení pořadu schůze rady……………………………………………………………………………………………. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis Komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.12.2004…………………………………………………….. 2

1.4 Zápis 14/IV. zasedání finančního výboru ze dne 9.12.2004………………………………………………………… 2

1.5 Zápis Komise sociálně zdravotní ze dne 14.12.2004………………………………………………………………… 2

1.6 Návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany…………………………………………………………. 2

1.7 Poděkování Římskokatolické církve…………………………………………………………………………………….. 2

1.8 Systém SMS Operátor…………………………………………………………………………………………………….. 2

1.9 Organizace ÚMČ……………………………………………………………………………………………………………. 2

1.10 Termíny zasedání Rady a ZMČ…………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ……………………………………………………………………. 3

2.1 Lokální předlažby chodníků firmou Zemako, s.r.o.…………………………………………………………………… 3

2.2 Nabídka firmy Jurnečka na zhotovení přístřešků MHD………………………………………………………………. 3

2.3 Změna dopravního značení na ulici Hanácká………………………………………………………………………….. 3

3) FINANCE……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2004……………………………………………………………………………………………

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 64. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zápis Komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.12.2004

1.4 Zápis 14/IV. zasedání finančního výboru ze dne 9.12.2004

1.5 Zápis Komise sociálně zdravotní ze dne 14.12.2004

1.6 Návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada bere na vědomí návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany a požaduje předložení obecných podmínek pro založení nadace, pojmenování ulice a udělení čestného občanství.

1.7 Poděkování Římskokatolické církve

1.8 Systém SMS Operátor

Usnesení :

Rada neschvaluje nabídku na dodávku SMS Operátor.

1.9 Organizace ÚMČ

Usnesení :

Rada schvaluje snížení počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005 na 15 a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemních smluv na ZS. Rada doporučuje tajemníkovi ukončit pracovní poměr na dobu neurčitou s pí.Rudoleckou dohodou k 31.12.2004.

1.10 Termíny zasedání Rady a ZMČ

Usnesení :

Rada schvaluje termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2005.a požaduje jejich doplnění

na 1.pololetí 2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Lokální předlažby chodníků firmou Zemako, s.r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje předlažbu chodníků Myslivecká-Východní za cenu 22.300,-Kč včetně DPH.

2.2 Nabídka firmy Jurnečka na zhotovení přístřešků MHD

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a montáž 2 ks přístřešků MHD do Dvorsk a 1 ks na ulici Revoluční u firmy Jurnečka za nabídkovou cenu do 210.000,- Kč včetně DPH.

2.3 Změna dopravního značení na ulici Hanácká

3) FINANCE

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2004

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.7/2004.

4) MAJETEK

4.1 Žádost p. Štolla o splátkový kalendář

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření splátkového kalendáře s 11 měsíčními splátkami 10x 1.500,- Kč + doplatek 978,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

4.2 Žádost firmy Jo-Ka spol. s r.o. o splátkový kalendář

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření splátkového kalendáře s 11 měsíčními splátkami 10x 1.500,- Kč + doplatek 1.126,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

4.3 Výměna prasklých tašek na střeše objektu Tuřanské nám. 3

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Mareš na výměnu prasklých tašek na střeše objektu Tuřanské nám. 3 za cenu včetně DPH 4.973,- Kč.

4.4 Zadní schodiště radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Mareš na zadní schodiště radnice za cenu 9.507,- Kč včetně DPH.

4.5 Nábytek pro ÚMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje nákup nábytku pro ÚMČ Brno-Tuřany od firmy Říha – nábytek v ceně do 121.000,- Kč včetně DPH.

4.6 Celkový zápočet sdružení Práh za rok 2004

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit celkový zápočet nájemného za rok 2004 sdružení Práh – opravy 188.682,- Kč, investice 254.726,- Kč. Rada požaduje změnu smlouvy s termínem vyúčtováním oprav-investic do 15.1. následujícího roku.

4.7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo II.etapa rekonstrukce radnice

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo II.etapa rekonstrukce radnice s firmou DIRS Brno s.r.o. pověřuje starostu podpisem.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Havárie průtokového ohřívače na Pastevní 1

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu průtokového ohřívače MORA PO 5506 v bytě p. Vaška za cenu 7.961,10 Kč včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Čs.svazu včelařů

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Českému svazu včelařů na oslavy 150. výročí založení organizovaného včelařství a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7.2 Oznámení o ředitelském volnu v Základní škole

7.3 Uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada souhlasí s uzavřením Mateřských škol v MČ v termínu od 23.12.2004 do 2.1.2005

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídky na úpravy veřejné zeleně u křížku V Aleji

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Martin Minks na úpravu veřejné zeleně u křížku V Aleji ve výši 16.523,15 Kč včetně DPH.

8.2 Návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci parku Vyšehradská firmou FESTUCA, v.o.s.

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci parku Vyšehradská firmou FESTUCA, v.o.s. v termínu do 30.3.2005 v ceně 116.320,- Kč včetně DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

V Brně – Tuřanech 22. 12. 2004

                                            Marie Stehlíková                    Jan Havlík
                                           místostarostka MČ                 starosta MČ