Usnesení z 62/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.11.2004

Zápis s usnesením z 62/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 29.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 18 hodin, skončilo ve 23.15 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Ad1) Technický bod………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Usnesení z jednání komisí a výborů……………………………………………………………………. 1

2.1 Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.9.2004…………………. 1

2.2 Zápis ze 7. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 22.11.2004………………… 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice…………………………………………………………………………………. 2

3.1 Prodej pozemku p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany………………………………………………. 2

3.2 Prodej a pronájem pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………… 2

4.1 Finanční dar pro SK Tuřany…………………………………………………………………………….. 2

4.2 Nabídky firmy Minks……………………………………………………………………………………… 2

4.3 Nabídka firmy Silniční stavby, a.s.…………………………………………………………………….. 2

4.4 Žádost TJ Holásky o finanční příspěvek……………………………………………………………… 2

4.5 Návrh rozpočtu Městské části na rok 2005………………………………………………………… 3

Ad5) Organizační záležitosti……………………………………………………………………………………… 3

5.1 Program 15/IV. zasedání ZMČ………………………………………………………………………… 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………….. 3

6.1 Dodatek ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace komunikace Petlákova…………….. 3

6.2 Vyjádření k záměru výstavby PHOENIX – ZEPPELIN………………………………………… 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Usnesení z jednání komisí a výborů

2.1 Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.9.2004

Rada projednala zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.9.2004 a předložené náměty – dopravní uzel Tuřanské nám. – Hanácká, křižovatka Kaštanová -Popelova, povrch vozovky Rolencova, chodníky Na návsi, povrch komunikace Farského, likvidace černých skládek – budou opakovaně nárokovány na příslušných správních i samosprávných orgánech.

2.2 Zápis ze 7. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 22.11.2004

Rada projednala zápis ze 7. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 22.11.2004 a připomínky komise budou využity při zpracování urbanistické studie naší městské části.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta a místostarostka

Termín: ihned

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Prodej pozemku p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje ZMČ neschválit prodej pozemku p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.2 Prodej a pronájem pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky

Rada doporučuje ZMČ neschválit prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky ani jejich pronájem z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Finanční dar pro SK Tuřany

Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Sportovním klubem Tuřany o darování částky 20.000,- Kč na stavebně architektonickou studii úpravy koupaliště a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.2 Nabídky firmy Minks

Rada souhlasí s nabídkami firmy MINKS na vyčištění části ploch podél Ivanovického potoka (v ceně do 15.000 Kč) a úklid a čištění ploch v lokalitě Lesíček v Brněnských Ivanovicích

(v ceně 7.000 Kč). Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.3 Nabídka firmy Silniční stavby, a.s.

Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy Silniční stavby, a.s. na opravu ulice Růžová – návrší a polní cesta, V aleji – polní cesta v celkové částce do 76.000 vč. DPH. Rozpočtová skladba 2212/5171. Rada požaduje k tomuto bodu připravit změnu rozpisu rozpočtu.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.4 Žádost TJ Holásky o finanční příspěvek

Rada projednala žádost TJ Holásky o poskytnutí mimořádné dotace na investiční akci a z důvodu nedostatku finančních prostředků neschvaluje poskytnutí této dotace.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.5 Návrh rozpočtu Městské části na rok 2005

Rada projednala upravený návrh rozpočtu Městské části na rok 2005 a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu ke schválení. Rada požaduje jeho zveřejnění na úřední desce.

Hlasování pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

Ad5) Organizační záležitosti

5.1 Program 15/IV. zasedání ZMČ

Rada schvaluje program 15/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Tuřany: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočet, rozpočtové opatření č. 6/2004, majetkoprávní dispozice, různé, závěr. Zasedání se uskuteční 16.12.2004 v 17 hodin v zasedací místnosti radnice

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Ad6) Různé

6.1 Dodatek ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace komunikace Petlákova

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace komunikace Petlákova, který se týká změny termínu dokončení projektu ulice Petlákova do 31.12.2004 s Ing. Petrem Haraštou .

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

6.2 Vyjádření k záměru výstavby PHOENIX – ZEPPELIN

Rada nemá námitek k záměru výstavby Obchodního a servisního střediska PHOENIX – ZEPPELIN při ulici Tuřanka v návaznosti na Areál Slatina a.s.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                             Marie Stehlíková                    Jan Havlík
                                               místostarostka                      starosta