Usnesení z 61/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.11.2004

Zápis s usnesením z 61/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 24.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 21 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad3) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Terénní úpravy v lokalitě Petlákova a V aleji……………………………………………………………. 2

3.2 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany………………………………………………………………….. 2

3.3 Čerpání neinvestiční dotace základní školou a mateřskými školami……………………………….. 2

3.4 Předlažba poškozených chodníků………………………………………………………………………….. 2

3.5 Žádost ČZS o finanční dar……………………………………………………………………………………. 2

3.6 Zakoupení čistícího přístroje…………………………………………………………………………………. 2

3.7 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Holásky……………………………… 3

3.8 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Brněnské Ivanovice………………. 3

3.9 Nabídka na projekt zeleně na Ivanovickém náměstí…………………………………………………… 3

Ad4) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Zveřejnění demografické studie……………………………………………………………………………… 3

4.2 Listy č. 5…………………………………………………………………………………………………………… 3

4.3 Smlouvy o dílo – hřiště Javorová, MŠ U lípy Svobody a V aleji, Park U potoka.……………. 3

4.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova…………. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5,

53/IV 7.3

54/IV 4.1, 5.2

55/IV 4.6, 4.9

56/IV 5.2, 6.3

57/IV 4.7, 4.17

58/IV 4.4 S, 5.6, 7.1, 7.2

59/IV 2.3

60/IV 4.3 S, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.7, 6.1, 6.2

Ad3) Hospodářské záležitosti

3.1 Terénní úpravy v lokalitě Petlákova a V aleji

Rada souhlasí s provedením úprav terénu v lokalitě ulice Petlákova (u křížku) v částce do 34.000 Kč a na ulici V aleji (u kontejnerů) v částce do 4.000 Kč. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

3.2 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany

Rada doporučuje ZMČ ke schválení pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany

v období místního rozpočtového provizoria

v období městského rozpočtového provizoria

v období státního rozpočtového provizoria

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

3.3 Čerpání neinvestiční dotace základní školou a mateřskými školami

Rada bere na vědomí čerpání neinvestiční dotace poskytnuté zřizovatelem – městskou částí – základní škole Měšťanská a mateřským školám za I.-III. čtvrtletí 2004.

3.4 Předlažba poškozených chodníků

Rada souhlasí s provedením lokálních předlažeb poškozených chodníků (Glocova, Zezulova, Podlipná, před pekárnou a radnicí, 1. května, Myslivecká) v celkové ceně do 250.000 Kč vč. DPH, dle nabídky firmy Zemako. Rozpočtová skladba 2212/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

3.5 Žádost ČZS o finanční dar

Rada projednala žádost místní organizace Český zahrádkářský svaz na desky pro moštování ovoce a ohřívač vody v celkové částce 5.000 Kč. Rozpočtová skladba 3429/5229.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.6 Zakoupení čistícího přístroje

Rada souhlasí se zakoupením čistícího stroje pro ÚMČ v částce 4.000 Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.7 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Holásky

Rada souhlasí s proplacením faktury SDH Holásky v částce do 3.000 Kč za balíčky pro děti na akci Mikuláš 2005. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.8 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s proplacením faktury SDH Brněnské Ivanovice v částce do 1.000 Kč za balíčky pro děti na akci Mikuláš 2005. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.9 Nabídka na projekt zeleně na Ivanovickém náměstí

Rada vybrala nabídku firmy Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ing. Janíková na zpracování projektu obnovy zeleně na Ivanovickém náměstí v ceně 63 tis. Kč + 11.970,- Kč DPH

Rozpočtová skladba 3745/6121

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Odpovídá: vedoucí SÚ

Ad4) Různé

4.1 Zveřejnění demografické studie

Rada požaduje zveřejnění demografické studie naší městské části na webových stánkách a odeslání OŠMT MMB.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta a Ing. Petrás

Termín: ihned

4.2 Listy č. 5

Rada schvaluje obsah čísla 5 zpravodaje Listy.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: redakční rada

Termín: ihned

4.3 Smlouvy o dílo – hřiště Javorová, MŠ U lípy Svobody a V aleji, Park U potoka.

Rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo – hřiště Javorová, MŠ U lípy Svobody a V aleji, Park U potoka.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova

Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova, požaduje zkrácení termínu výstavby do 31.7.2005 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Marie Stehlíková                                Jan Havlík
                                  místostarostka                                 starosta