Usnesení z 60/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.11.2004

Zápis s usnesením z 60/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 10.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 20.15 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Omluven:

Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů………………………………………………………………………… 2

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 12.10.2004……………………………………………….. 2

3.2 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 9.11.2004…………………………………………………. 2

3.3 Zápis z jednání komise školské, kulturní a tělovýchovné 8.11.2004………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Pronájem části střechy a půdy školy Požární 1…………………………………………………………. 2

4.2 Pronájem pozemků p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky z úrovně města……………………. 3

4.3 Svěření pozemku p.č. 250, k.ú. Dvorska………………………………………………………………… 3

4.4 Pronájem pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky……………………………………………………………… 3

4.5 Ukončení nájmu pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………. 3

4.6 Záměr pronájmu prostor na zdravotním středisku……………………………………………………… 3

Ad5) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vánoční besídka pro důchodce……………………………………………………………………………… 3

5.2 Příspěvek pro TJ Sokol Brno Tuřany na Mikulášskou nadílku…………………………………….. 4

5.3 Zimní údržba před zdravotním střediskem………………………………………………………………… 4

5.4 Nákup koberce pro ÚMČ……………………………………………………………………………………. 4

5.5 Úklid černých skládek…………………………………………………………………………………………. 4

5.6 Oprava částí chodníků na ulici Zezulova………………………………………………………………….. 4

5.7 Herní prvky do mateřských škol……………………………………………………………………………. 4

5.8 Nákup propagačních materiálů………………………………………………………………………………. 4

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 5

6.1 Záměr výstavby obchodního a servisního střediska firmy PHOENIX – ZEPPELIN…………. 5

6.2 Hodnocení stavebně technického stavu objektu Tuřanské nám. 3…………………………………. 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Ing. Jan Petrás byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5,

53/IV 7.3

54/IV 4.1, 5.2

55/IV 4.6, 4.9

56/IV 5.2, 6.3

57/IV 4.1, 4.4, 4.7, 4.17, 4.21

58/IV 4.4 S, 5.6, 5.7, 5.8, 7.1, 7.2

59/IV 2.2, 2.3

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 12.10.2004

Rada projednala zápis z jednání zdravotně sociální komise ze dne 12.10.2004 a její připomínky, týkající se oprav chodníků a bezpečnosti chodců budou realizovány.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

3.2 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 9.11.2004

Rada projednala zápis z jednání zdravotně sociální komise ze dne 9.11.2004 a její připomínky budou postupně dle možností řešeny.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

3.3 Zápis z jednání komise školské, kulturní a tělovýchovné 8.11.2004

Rada projednala zápis z jednání komise školské, kulturní a tělovýchovné ze dne 8.11.2004 a požaduje, aby podněty komise byly zapracovány do demografické studie.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: místostarostka

Termín: ihned

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem části střechy a půdy školy Požární 1

Rada souhlasí s předloženou smlouvou s T-Mobile Czech Republic, a.s. na pronájem prostor na Požární 1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.2 Pronájem pozemků p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky z úrovně města

Rada nesouhlasí s pronájmem pozemků p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky z úrovně města Brna, protože o předmětné pozemky městská část již dříve požádala o svěření.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.3 Svěření pozemku p.č. 250, k.ú. Dvorska

Rada souhlasí, aby bylo požádáno o svěření pozemku p.č. 250, k.ú. Dvorska za účelem zemědělského využití.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.4 Pronájem pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2364, k. ú. Holásky paní Jaroslavě Arramendiové jako zahrady.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.5 Ukončení nájmu pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

Rada projednala návrh pana Milana Vrby na ukončení nájmu pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany dohodou a s tímto návrhem souhlasí za podmínky, že pan Vrba vrátí pozemek v uklizeném stavu. Rada požaduje zveřejnění inzerátu na další pronájem tohoto pozemku.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.6 Záměr pronájmu prostor na zdravotním středisku

Rada požaduje zveřejnění záměru pronájmu prostor na zdravotním středisku v přízemí o výměře 44,3 m2 za účelem zřízení gynekologické ordinace.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Vánoční besídka pro důchodce

Rada schvaluje nákup balíčků na vánoční besídku pro důchodce, která se bude konat v sobotu 11.12.2004 v 15 hodin na Orlovně, ve výši do 16.000 Kč a dále rada schvaluje proplacení faktury za hudbu v částce 7.000 Kč. Rozpočtová skladba 3319/5194, 6171/5021.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

5.2 Příspěvek pro TJ Sokol Brno Tuřany na Mikulášskou nadílku

Rada projednala žádost TJ Sokol Brno Tuřany o příspěvek na Mikulášskou nadílku a souhlasí s proplacením faktury za balíčky ve výši 3.000 Kč. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

5.3 Zimní údržba před zdravotním střediskem

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s panem Pavlem Svačinou na zimní údržbu prostor před zdravotního střediska v ceně 4.900 Kč/měs. Rozpočtová skladba 3745/5169

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

5.4 Nákup koberce pro ÚMČ

Rada souhlasí s nákupem koberce na ÚMČ v částce do 6.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

5.5 Úklid černých skládek

Rada souhlasí s odstraněním černých skládek v celkové částce 17.000 Kč a s úklidem pozemku na ulici Výsluní v zelené ploše za 24.000 Kč firmou Ecotechniek CZ. Rozpočtová skladba 3729/5169, 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

5.6 Oprava částí chodníků na ulici Zezulova

Rada souhlasí s opravou částí chodníků na ulici Zezulova firmou Zemako Pozořice v celkové částce do 35.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 2212/5171.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

5.7 Herní prvky do mateřských škol

Rada souhlasí s instalací herních prvků na zahrady mateřských škol V aleji a U lípy Svobody v částce 170.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3111/5137, 3111/6121.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

5.8 Nákup propagačních materiálů

Rada souhlasí s nákupem propagačních materiálů v ceně 15.000 Kč z účelového sponzorského daru. Rozpočtová skladba 3319/5169.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: místostarostka

Termín: ihned

Ad6) Různé

6.1 Záměr výstavby obchodního a servisního střediska firmy PHOENIX – ZEPPELIN

Rada projednala záměr výstavby obchodního a servisního střediska firmy PHOENIX – ZEPPELIN v naší městské části při ulici Tuřanka v návaznosti na Areál Slatina a.s. a požaduje stanovisko komise rozvoje k tomuto záměru.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: předseda komise rozvoje

Termín: do 6.12.2004

6.2 Hodnocení stavebně technického stavu objektu Tuřanské nám. 3

Rada se seznámila s hodnocením stavebně technického stavu objektu Tuřanské nám. 3 a požaduje cenové nabídky na nutné opravy střechy, uvedené ve zprávě ing. Cejnara.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Zapsala: Marie Stehlíková

                              Ing. Jan Petrás                                          Jan Havlík
                                   člen rady                                                starosta