Usnesení z 4/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.1.2011

Usnesení z 4/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 5.1.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2011

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 4/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2011

Usnesení:

Rada schvaluje rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2011 podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č.1 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 5.1.2011

 

Bc. Aleš Jakubec                                                  Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                              místostarosta MČ Brno-Tuřany