Usnesení z 57/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.10.2004

Zápis s usnesením z 57/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 13.10.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 22hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 2

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 2

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Soudní výpověď z nájmu bytu……………………………………………………………………………….. 2

3.2 Žádost o prodej pozemku p.č. 973, k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………… 2

3.3 Narovnání vlastnických vztahů k p.č. 1318/1, 1318/4, k.ú. Brněnské Ivanovice…………….. 2

3.4 Pronájem a prodej pozemků v k.ú. Dvorska firmě Bonagro, a.s.………………………………….. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 3

4.1 I. varianta návrhu rozpočtu MČ na rok 2005……………………………………………………………. 3

4.2 Rozpočtový výhled na rok 2005-9…………………………………………………………………………. 3

4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2004……………………………………………………………………………… 3

4.4 Úpravy a doplnění venkovního informačního systému…………………………………………………. 3

4.5 Dodatek ke smlouvě o dílo na výstražné zařízení……………………………………………………….. 3

4.6 Proplacení faktury za výměnu elektrických jističů………………………………………………………. 3

4.7 Žádost SK Tuřany o příspěvek na studii opravy koupaliště…………………………………………. 4

4.8 Žádost Sdružení Práh o souhlas s opravou střechy objektu Tuřanská 12……………………….. 4

4.9 Zvýšení ceny projektové dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12……………………. 4

4.10 Arboristické zásahy v parku Malínská…………………………………………………………………….. 4

4.11 Smlouva na technický dozor investora stavby Rekonstrukce radnice II. etapa………………… 4

4.12 Dodatek ke smlouvě na II. etapu rekonstrukce radnice……………………………………………… 4

4.13 Odstranění černých skládek………………………………………………………………………………….. 5

4.14 Opravy veřejných studní………………………………………………………………………………………. 5

4.15 Příspěvek na tuřanské hody………………………………………………………………………………….. 5

4.16 Restaurování dřevěné menzy a štukového oltáře v kapli v Brněnských Ivanovicích…………… 5

4.17 Nabídka na herní prvky……………………………………………………………………………………….. 5

4.18 Pasportizace vánočního osvětlení MČ…………………………………………………………………….. 5

4.19 Havarijní vodovodní potrubí v MŠ Zapletalova…………………………………………………………. 6

4.20 Žádost Aeroklubu Brno o snížení náhrady škody za odstranění porostů………………………… 6

4.21 Výměna podlahy v MŠ U Lípy Svobody…………………………………………………………………. 6

Ad5) Organizační záležitosti………………………………………………………………………………………….. 6

5.1 Program 14/IV. zasedání ZMČ……………………………………………………………………………… 6

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 6

6.1 Návrh vyhlášky o veřejném pořádku, čistotě a pohybu psů na veřejném prostranství……….. 6

6.2 Sankční řízení ve věci občerstvení u Holáseckých jezer………………………………………………. 7

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.13, 7.3

54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.7, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.2,

55/IV 3.4 ZMČ, 4.6, 4.8, 4.9, 5.3 ZMČ

56/IV 5.1, 5.2, 6.3

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Soudní výpověď z nájmu bytu

Rada bere na vědomí rozhodnutí Městského soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu paní Margit Hlavaté.

3.2 Žádost o prodej pozemku p.č. 973, k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost o prodej pozemku p.č. 973, k.ú. Brněnské Ivanovice a nedoporučuje ZMČ schválit tento prodej.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: do zasedání ZMČ

3.3 Narovnání vlastnických vztahů k p.č. 1318/1, 1318/4, k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ schválit uzavření dohody o narovnání mezi městem Brnem a manžely Rozprimovy k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům p.č. 1318/1, 1318/4, k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 4, jeden se zdržel

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: do zasedání ZMČ

3.4 Pronájem a prodej pozemků v k.ú. Dvorska firmě Bonagro, a.s.

Rada souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Dvorska z úrovně města Brna firmě Bonagro, a.s.. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 265, 266, 268, 269, 270, 271/1, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 280/2, 284, 375/6, 375/8, 375/9, 375/10, 375/24, 375/28, 375/34, PK 756/1, 756/2, 773/1, 773/2, 805, GP 3011, 3038, 3039, 3045, 3047, 3053, 3056, 3064, 3075, 3077, 3078, 3080, 3083, 3086, 3090, 3095, 3099, 3105, 3117, 3119, 3120, 3121, 3123, 3124, 3132, 3144, 3151. Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku GP 3107 – komunikace.

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků v k.ú. Dvorska p.č. 265, 266, 268, 269, 272/1, 272/2, 272/3.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí VO

Termín: ihned

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 I. varianta návrhu rozpočtu MČ na rok 2005

Rada projednala I. variantu návrhu rozpočtu MČ na rok 2005, bere ji na vědomí a požaduje její dopracování.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: do 24.11.2004

4.2 Rozpočtový výhled na rok 2005-9

Rada projednala návrh rozpočtového výhledu na rok 2005-2009 a doporučuje ho ZMČ ke schválení.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: do zasedání ZMČ

4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2004

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2004 a požaduje jeho dopracování do příštího zasedání rady.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: do 25.10.2004

4.4 Úpravy a doplnění venkovního informačního systému

Rada projednala nabídku firmy Gefab na úpravy a doplnění venkovního informačního systému a souhlasí s jejich realizací v ceně do 10.000 tis. Kč včetně DPH Rozpočtová skladba 2219/5169.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.5 Dodatek ke smlouvě o dílo na výstražné zařízení

Rada schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Vegacom, který se týká navýšení ceny o DPH ve výši 64.106,- Kč.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.6 Proplacení faktury za výměnu elektrických jističů

Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 3.000 Kč vč. DPH za výměnu elektrických jističů na Tuřanském nám. 1. Rozpočtová skladba 3612/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

4.7 Žádost SK Tuřany o příspěvek na studii opravy koupaliště

Rada projednala žádost SK Tuřany o příspěvek na stavebně architektonickou studii opravy koupaliště ve výši 20.000 Kč, požaduje zapracovat částku do RO č. 5/2004 a doporučuje ZMČ schválit tento výdaj.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: 25.10.2004

4.8 Žádost Sdružení Práh o souhlas s opravou střechy objektu Tuřanská 12

Rada projednala žádost občanského sdružení Práh o souhlas s opravou střechy a krovů v ceně 1.406.000,- Kč a s provedením oprav dle navržených etap souhlasí.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.9 Zvýšení ceny projektové dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

Rada souhlasí se zvýšením ceny za zpracování projektové dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12 o 6.367,- Kč. Rozpočtová skladba 3599/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: do zasedání ZMČ

4.10 Arboristické zásahy v parku Malínská

Rada souhlasí s provedením arboristických zásahů v parku na ulici Malínská. Ze tří nabídek vybrala firmu Švec v ceně 19.992 Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169. Rada požaduje předložení rekapitulace všech arboristických zásahů v letošním roce včetně finančního přehledu.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.11 Smlouva na technický dozor investora stavby Rekonstrukce radnice II. etapa

Rada souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Cejnarem na výkon investorsko-inženýrské činnosti v rámci stavby rekonstrukce radnice Brno-Tuřany II. etapa, v ceně 375.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.12 Dodatek ke smlouvě na II. etapu rekonstrukce radnice

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy s firmou DIRS na rekonstrukci radnice Brno-Tuřany II. etapa, spočívající ve změně termínu k dokončení stavby do 15.12.2005, a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.13 Odstranění černých skládek

Rada souhlasí s odstraněním 13 černých skládek dle smlouvy o dílo s firmou Ecotechniek CZ, s.r.o. v celkové částce do 116 tis. Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3729/5169.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.14 Opravy veřejných studní

Rada souhlasí s opravami veřejných studní na ulicích Vyšehradská, Javorová, Na Návsi v celkové částce do 90.000 Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 2310/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.15 Příspěvek na tuřanské hody

Rada projednala žádost TJ Sokol Tuřany o příspěvek na hody a souhlasí s poskytnutím příspěvku 10 tis. Kč.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí VO

Termín: ihned

4.16 Restaurování dřevěné menzy a štukového oltáře v kapli v Brněnských Ivanovicích

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Martinem Zálešákem a Ludmilou Zálešákovou na pokračování restaurování dřevěné menzy v kapli v Brněnských Ivanovicích za celkovou cenu 228.000,- Kč vč. DPH. Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě na II.etapu obnovy štukového oltáře za cenu 97.000,- Kč.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.17 Nabídka na herní prvky

Rada souhlasí s nabídkou firmy Floraservis na dodávku a montáž herních prvků na hřiště za hasičkou v Holáskách na Javorové. Jedná se o 5 herních prvků a 2 lavičky za cenu 205.406,- Kč. Rozpočtová skladba 3745/6121.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.18 Pasportizace vánočního osvětlení MČ

Rada projednala požadavek Technických sítí Brno na pasportizaci vánočního osvětlení v naší MČ a požaduje přípravu a realizaci vánočního osvětlení od 3.12. 2004 do 7.1.2005.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF a SÚ

Termín: ihned

4.19 Havarijní vodovodní potrubí v MŠ Zapletalova

Rada souhlasí s odstraněním havarijního stavu vodovodního potrubí v budově MŠ Zapletalova firmou Pecák v ceně do 15 tisíc Kč vč. DPH.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.20 Žádost Aeroklubu Brno o snížení náhrady škody za odstranění porostů

Rada projednala žádost Aeroklubu o snížení finanční náhrady za vykácenou zeleň a se snížením nesouhlasí.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

4.21 Výměna podlahy v MŠ U Lípy Svobody

Rada souhlasí s výměnou podlahy v jedné místnosti MŠ U Lípy Svobody. Z nabídek vybrala firmu Machala v ceně 216 tis Kč vč. DPH a požaduje zapracování této částky do RO č. 5/2004. Rozpočtová skladba 3111/5171

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

Ad5) Organizační záležitosti

5.1 Program 14/IV. zasedání ZMČ

Rada schválila program 14/IV. zasedání Zastupitelstva MČ, které se bude konat ve čtvrtek 4.11.2004 v 18 hodin v zasedací místnosti radnice. Na program jsou zařazeny tyto body: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočtové opatření č. 5/2004, rozpočtový výhled, majetkoprávní dispozice, různé, závěr.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Ad6) Různé

6.1 Návrh vyhlášky o veřejném pořádku, čistotě a pohybu psů na veřejném prostranství

Rada projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o veřejném pořádku, čistotě a pohybu psů na veřejném prostranství a nemá k němu připomínek.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

6.2 Sankční řízení ve věci občerstvení u Holáseckých jezer

Rada rozhodla, že nebude zahajovat sankční řízení ve věci prodeje občerstvení z maringotky u Holáseckých jezer, neboť provozovatelka pozemek vyklidila.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

Zapsal: Ing. Petrás

                                 Marie Stehlíková                                Jan Havlík
                                  místostarostka                                   starosta