Usnesení z 56/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.9.2004

Zápis s usnesením z 56/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 29.9.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo v 18,30 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 56/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů……………………………………………………………………………. 2

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise………………………………………………………………… 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Žádost o pronájem pozemku p.č. 209/3, k.ú. Tuřany………………………………………………… 2

Ad5) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Výsadba a úprava zeleně na ulici Pratecká………………………………………………………………. 2

5.2 Zpevnění cesty mezi ulicemi Vítězná a Pratecká………………………………………………………… 2

5.3 Příspěvek rodině postižené požárem RD…………………………………………………………………. 2

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 2

6.1 Žádost o zřízení zpomalovacího retardéru na ulici Hanácká…………………………………………. 2

6.2 Pověření řízení odboru…………………………………………………………………………………………. 3

6.3 Znečištění ulice Ledárenská………………………………………………………………………………….. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.12, 5.13, 7.3

54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.1, 5.2,

55/IV 3.4 ZMČ, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.3 ZMČ

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise

Rada projednala zápis z jednání zdravotně sociální komise ze dne 14.9.2004 a doporučení komise bere na vědomí.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Žádost o pronájem pozemku p.č. 209/3, k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost o pronájem pozemku p.č. 209/3, k.ú. Tuřany a doporučuje žadateli obrátit se s žádostí o pronájem na majetkový odbor MMB.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Výsadba a úprava zeleně na ulici Pratecká

Rada schvaluje výsadbu a úpravu zeleně na ulici Pratecká v ceně do 10.000 Kč včetně DPH firmou Martin Minks. Rozpočtová skladba 3745/5169

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: Ing. Gallová

Termín: ihned

5.2 Zpevnění cesty mezi ulicemi Vítězná a Pratecká

Rada projednala žádost Církve československé husitské o zpevnění cesty mezi ulicemi Vítězná a Pratecká pro účely pohřebních průvodů z Husova sboru a požaduje nabídky na realizaci.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá:Iing. Gallová

Termín: ihned

5.3 Příspěvek rodině postižené požárem RD

Rada požaduje připravit rozpočtové opatření v rámci oddílu – 30.000 Kč – sociální příspěvek pro rodinu Popelákovu po požáru rodinného domu. Rada doporučuje ZMČ schválit další příspěvek postižené rodině ve výši 50.000 Kč z rozpočtové rezervy.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: pí. Poláková

Termín: do zasedání ZMČ

Ad6) Různé

6.1 Žádost o zřízení zpomalovacího retardéru na ulici Hanácká

Rada projednala žádost obyvatel ulice Hanácká o zřízení zpomalovacího retardéru na ulici Hanácká a souhlasí s jejím odesláním odboru dopravy MMB a JMK.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

6.2 Pověření řízení odboru

Rada pověřuje paní Polákovou, vedoucí ORF, dočasným řízením všeobecného odboru ÚMČ.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: starosta

6.3 Znečištění ulice Ledárenská

Rada projednala stížnost na znečištění ulice Ledárenská podél výstavby domů firmou Danex a požaduje prošetření situace stavebním úřadem ÚMČ.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: Ing. Gallová

Zapsal: Ing. Petrás

                                          Marie Stehlíková                            Jan Havlík
                                          místostarostka                                starosta