Usnesení z 55/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.9.2004

Zápis s usnesením z 55/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 20.9.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo v 18,15 hodin.

Přítomní:

Jan Hav lík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 55/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Výpovědi z nájmů pozemků (nový areál Aeroklubu)………………………………………………………………………………… 2

3.2 Záměr pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku………………………………………………………………… 2

3.3 Záměr pronájmu části střechy a půdy objektu Požární 1………………………………………………………………………….. 2

3.4 Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………… 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Tisk mapy městské části………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Příspěvek na Hubertovu jízdu………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.3 Úprava zeleně v lokalitě U Lípy svobody………………………………………………………………………………………………… 2

4.4 Čerpání z rozpočtu pro SDH Holásky………………………………………………………………………………………………………. 3

4.5 Den otevřených dveří SDH Holásky………………………………………………………………………………………………………… 3

4.6 Výměna dveří na zdravotním středisku…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Zhotovení známek pro psy………………………………………………………………………………………………………………………. 3

4.8 Posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3…………………………………………………………… 3

4.9 Obrubníky v parčíku Glocova – Zezulova………………………………………………………………………………………………… 3

4.10 Nákup pro vítání občánků……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.11 Dotace platu vychovatelky družiny ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………………. 3

4.12 Návrh souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ na rok 2005…………………………………………………………. 3

4.13 Výsledky hospodaření ZŠ Měšťanská za 1. pololetí 2004………………………………………………………………………… 3

4.14 Nákup spojovacího systému SWITCH……………………………………………………………………………………………………. 4

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Oznámení MŠ Holásecká o provozu na pracovišti Zapletalova……………………………………………………………….. 4

5.2 Ředitelské volno na ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………………………………………. 4

5.3 Návrh na změnu Územního plánu…………………………………………………………………………………………………………….. 4

5.4 Listy 4/2004……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.12, 5.13, 7.3

54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.1, 5.2,

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Výpovědi z nájmů pozemků (nový areál Aeroklubu)

Rada schvaluje podání výpovědí z nájmu uživatelům pozemků p.č. 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053 k.ú. Tuřany z důvodu plánované stavby nové komunikace k novému areálu Aeroklubu Brno.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

3.2 Záměr pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku

Rada souhlasí s vyvěšením záměru MČ Brno-Tuřany pronajmout nebytové prostory na zdravotním středisku o výměře 135 m2, které dosud přechodně užíval ÚMČ Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

3.3 Záměr pronájmu části střechy a půdy objektu Požární 1

Rada souhlasí s vyvěšením záměru MČ Brno-Tuřany pronajmout část střechy a nebytové prostory na půdě objektu Požární 1 a předložením návrhu smlouvy.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

3.4 Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín nejbližší ZMČ

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Tisk mapy městské části

Rada souhlasí s tiskem 2000 ks map dle nabídky JN kart v ceně 34 tis. Kč a požaduje změnu rozpisu rozpočtu.

Rozpočtová skladba :3319/5169

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: místostarostka, termín ihned

4.2 Příspěvek na Hubertovu jízdu

Rada souhlasí s příspěvkem 5 tis. Kč pro TJ Brno-Dvorska na akci Hubertova jízda dne 9.října 2004..

Rozpočtová skladba: 3419/5229

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

4.3 Úprava zeleně v lokalitě U Lípy svobody

Rada souhlasí s provedením řezu a likvidace náletových dřevin v lokalitě U Lípy Svobody firmou Martin Minks za cenu 3.570,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba: 3745/5169

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín ihned

4.4 Čerpání z rozpočtu pro SDH Holásky

Rada souhlasí s uvolněním částek pro SDH Holásky na prodloužení oprávnění k užívání motorové pily 1.000,- Kč

Rozpočtová skladba 5512/5167, na školení na prodloužení oprávnění lezecké techniky 4.000,- Kč, rozpočtová skladba 5512/5167 a na nákup akumulátorových baterií do vozidla 5.000,- Kč, rozpočtová skladba 5512/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

4.5 Den otevřených dveří SDH Holásky

Rada projednala žádost SDH Holásky na pořádání Dne otevřených dveří dne 9. září 2004 a schvaluje příspěvek ve výši 4 tis. Kč, rozpočtová skladba 5512/5229.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

4.6 Výměna dveří na zdravotním středisku

Rada souhlasí s výměnou 2 kusů dveří na zdravotním středisku (vstup do lékárny a zadní vchod) v celkové ceně

94 769,- Kč. Rada požaduje připravit rozpočtové opatření, rozpočtová skladba 3511/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.7 Zhotovení známek pro psy

Rada souhlasí se zhotovením známek pro psy v ceně 5.500,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.8 Posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3

Rada vybrala ze 3 nabídek na posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3 nabídku Ing. Cejnara za cenu 14.500,- Kč. Rozpočtová skladba: 3612/5166.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín ihned

4.9 Obrubníky v parčíku Glocova – Zezulova

Rada souhlasí se zadáním zpracování projektu zhotovení obrub kolem parku Zezulova-Glocova včetně projednání se správci inženýrských sítí od Ing. Jana Páče v ceně 8.500,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3745/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín ihned

4.10 Nákup pro vítání občánků

Rada souhlasí s nákupem pro vítání občánků dne 23.10.2004 – přikrývky a kytičky pro dítě a matku 9.000,- Kč, rozpočtová skladba 3319/5194, květinová výzdoba, celofán, stuhy 800,- Kč rozpočtová skladba 3319/5139, občerstvení pro děti z MŠ 200,- Kč, rozpočtová skladba 3319/5175.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.11 Dotace platu vychovatelky družiny ZŠ Měšťanská

Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská o dotaci platu vychovatelky družiny na Dvorecké a požaduje zapracování částky 41.000,- Kč do návrhu rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 3113/5331.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.12 Návrh souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ na rok 2005

Rada schvaluje návrh souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ na rok 2005.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín

4.13 Výsledky hospodaření ZŠ Měšťanská za 1. pololetí 2004

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření ZŠ Měšťanská za 1. pololetí 2004.

4.14 Nákup spojovacího systému SWITCH

Rada schvaluje nákup spojovacího systému, typ Corega, pro ústřednu ÚMČ, v ceně do 5 tis. Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: starosta, termín ihned

Ad5) Různé

5.1 Oznámení MŠ Holásecká o provozu na pracovišti Zapletalova

Rada bere na vědomí oznámení MŠ Holásecká o provozní době na pracovišti Zapletalova – bez nároků na další finanční prostředky. Viz 51/IV bod 4.8

5.2 Ředitelské volno na ZŠ Měšťanská

Rada bere na vědomí oznámení ZŠ Měšťanská o vyhlášení ředitelského volna na pondělí 27.9.2004.

5.3 Návrh na změnu Územního plánu

Rada bere na vědomí navrženou změnu ÚPMB a doporučuje ZMČ vyslovit s navrženou změnou ÚP souhlas.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín nejbližší ZMČ

5.4 Listy 4/2004

Rada schvaluje obsah Listů 4/2004.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: redakční rada, termín září 2004

Zapsala: Mgr. Pokorná

                                 Marie Stehlíková                                             Jan Havlík
                                  místostarostka                                               starosta