Zápis z 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 22.12.2010

ZÁPIS

z 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se konalo dne 22.12.2010 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveny: Mgr. Markéta Bláhová, Eva Švehlová

Za ÚMČ byly dále přítomny: Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV a Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:00 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 2/VI. zasedání ZMČ sčitatele Ing. Zdeňka Cibulku, tajemníka ÚMČ a zapisovatelku Mgr. Renatu Pokornou, zaměstnankyni ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu Bc. Petra Foltýna a Tomáše Kopeckého.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 2/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Bc. Petra Foltýna a Tomáše Kopeckého.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 2/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta navrhl rozšíření programu o bod 12a. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace. Ing. Dorazil navrhl zařadit tento bod jako bod 13a.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje navržený program 2/VI. zasedání Zastupitelstva rozšířený o bod 13a. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z 1/VI. zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola usnesení z 1/VI. zasedání Zastupitelstva

Nebyly uloženy žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz k 2/VI. RMČ:

– bod 1.3. – na základě čeho byly jmenovány uvedené osoby členy komisí

Odpověděl starosta.

Diskuze: Ing. Sylva Kostková, Ing. Josef Panáček

Ing. Miroslav Dorazil – dotazy k 2/VI. RMČ:

– bod 1.6. – na základě čeho byly navrženy odměny členům Zastupitelstva

Odpověděla Ing. Radka Svačinová.

– bod 2.2. – proč byl bod stažen z jednání

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– bod 2.3. – bude se tomu věnovat Komise rozvoje

Odpověděl starosta.

– bod 2.4. – o co se jednalo

Odpověděli starosta a Ing. Jitka Gallová.

– body 4.1. a 4.2. – proč byly dotace poskytnuty v těchto výších

Odpověděl starosta.

 

Ing. Vlasta Hrdlíková – kdo rozhodl o obsahu Listů

Odpověděli místostarosta, starosta a Mgr. Renata Pokorná.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta informoval o těchto svých jednáních:

jednání s ředitelkami místních škol, jednání u náměstka Pospíšila, jednání u primátora, jednání ohledně požárního vozidla ve Slatiňanech, jednání ohledně haly na Hanácké, jednání ohledně přístavby Měšťanské, jednání s vedoucí Kulturního centra.

Místostarosta informoval o těchto svých jednáních:

19.11. jednání ve Slatiňanech, 29.11. Komise redakční, 30.11. převzetí požárního vozidla, 7.12. školení o užívání požárního vozidla, 9.12. jednání s vedoucí Kulturního centra, 11.12. adventní trhy a slavnostní předání cisternové automobilové stříkačky, 13.12. vyzvednutí Listů k distribuci.

Diskuze: Antonín Tůma, Ing. Josef Panáček, Ing. Miroslav Dorazil

 

Bod 6. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Pan Dombrovský – dotaz na odklízení sněhu na Ledárenské

Odpověděli starosta a Ing. Jitka Gallová

Pan Hrabálek – připomínka k rozdělování dotací sportovním oddílům – je třeba přihlédnout k počtu dětí

Odpověděli starosta a Ing. Josef Panáček

Pan Řádek – komentoval rozdělování dotací sportovním oddílům

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, starosta

Dotaz na plánovanou prezentaci Ing. Arch. Dokoupila

Odpověděl starosta

Pan Skácel – vyjádřil znepokojení z Územním plánem navržené průmyslové zóny v městské části

Odpověděl starosta

Pan Dombrovský – dotaz na vyřízení žádosti o zřízení osadního výboru Holásky

Odpověděl starosta

Pan Havala – dotaz na obchvat Tuřan a kanalizaci na Sokolnické

Odpověděli starosta a Ing. Jitka Gallová

Pan Chvátal – dotaz na plnění usnesení z 26/V. zasedání Zastupitelstva, které uložilo Radě vést jednání ohledně zrušení navýšení IPP v Holáskách

Odpověděl starosta

Pan Spisar – navrhl, aby byli občané informováni o zasedáních Zastupitelstva a jiných akcích místním rozhlasem

Odpověděli Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Sylva Kostková, starosta

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh ÚMČ na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 1.4. doporučila Zastupitelstvu schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č. 1 zápisu.

Návrhy na úpravu navržené změny Jednacího řádu přednesli Ing. Miroslav Dorazil a Ing. Josef Panáček.

Bylo hlasováno o změně Jednacího řádu včetně navržených úprav.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – schváleno

 

Bod 8. programu ZMČ – Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh ÚMČ na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 1.5. doporučila Zastupitelstvu schválit změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.2 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení.

Diskuze: Ing. Josef Panáček

Starosta navrhl stažení bodu z programu z důvodu dopracování změny Statutu výborů..

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje stažení bodu 8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany z programu Zastupitelstva.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Volba členů výborů Zastupitelstva

Starosta vyzval volební strany k návrhům kandidátů do funkcí členů Kontrolního výboru.

Byli navženi tito kandidáti:

Ing. Vlasta Hrdlíková – kandidaturu přijala

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS. – kandidaturu přijal

Bc. Petr Foltýn – kandidaturu přijal

Starosta vyzval volební strany k návrhům kandidátů do funkcí členů Finančního výboru.

Byli navženi tito kandidáti:

Tomáš Kopecký – kandidaturu přijal

Miroslav Tesař – kandidaturu přijal

Antonín Tůma – kandidaturu přijal

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 4 – schváleno

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Bc. Petra Foltýnado funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 9, proti 2, zdržel se 4 – schváleno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Ing. Vlastu Hrdlíkovoudo funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Tomáše Kopeckéhodo funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Miroslava Tesaředo funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Antonína Tůmudo funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Návrh rozpočtu na rok 2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2011 v předpokládaném objemu 32.425 tis. Kč.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 3.1 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2011 uvedený v příloze č. 4 zápisu.

Návrhy na úpravu navrženého rozpočtu přednesli Ing. Miroslav Dorazil a Ing. Josef Panáček.

Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu včetně navržených úprav.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2011 uvedený v příloze usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh Pravidel hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, návrh Pravidel hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria a návrh Pravidel hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 3.3 doporučila Zastupitelstvu schválit Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria a Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria, které jsou uvedeny v přílohách č. 6, 7 a 8 zápisu.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria a Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria uvedená v příloze usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 –schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh Pravidel pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 3.4 doporučila Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011 uvedená v příloze č. 9 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011 uvedená v příloze usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 13. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 16/2010

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.16/2010.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 3.6 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.16/2010, které tvoří přílohu č.11 zápisu.

Diskuze: Ing. Josef Panáček

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2010 uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 13a. programu ZMČ – Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Starosta předkládá Zastupitelstvu žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 65.000,- Kč na provoz roku 2010.

Starosta navrhl schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč, Ing. Miroslav Dorazil navrhl schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč sdružení Tenisový klub Tuřany na provoz roku 2010

b) schvaluje text smlouvy uvedený v příloze usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 9 – usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč sdružení Tenisový klub Tuřany na provoz roku 2010

b) schvaluje text smlouvy uvedený v příloze usnesení.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 6 – schváleno

 

 

Bod 14. programu ZMČ – Návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany s účinností od 1.1.2011.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 1.6 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v VI. volebním období ve výši uvedené v příloze č. 3 zápisu s účinností od 1.1. 2011 a v případě náhradníka ode dne vzniku funkce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v VI. volebním období ve výši uvedené v příloze usnesení s účinností od 1.1. 2011 a v případě náhradníka ode dne vzniku funkce.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Návrh na změnu ÚPmB při ulici Kaštanové

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na změnu ÚPmB při ulici Kaštanové na pozemku p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu PP – plocha pro průmysl.

Rada na své 2/VI. schůzi pod bodem programu 2.1 doporučila Zastupitelstvu schválit návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu PP – plocha pro průmysl za předpokladu změny koridoru komunikací a prostranství místního významu mimo plánovanou zástavbu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje změnu ÚPmB na pozemku p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu PP – plocha pro průmysl za předpokladu změny koridoru komunikací a prostranství místního významu mimo plánovanou zástavbu.

Ing. Josef Panáček navrhl pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu PP – plocha pro průmysl za předpokladu změny koridoru komunikací a prostranství místního významu mimo plánovanou zástavbu.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Ve 20:00 hodin starosta vyhlásil 10 minutovou přestávku.

 

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji/směně pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice popř. ke směně části pozemku za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely.

Rada na své 110/V. schůzi pod bodem programu 6.3. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu identické části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna (přiléhající k p.č. 1210/1) za pozemek p.č. 1208/2 a část pozemku p.č. 1210/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, určenou pro budoucí komunikaci, ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze č. 3 zápisu.

Diskuze: Ing. Josef Panáček, Miroslav Tesař

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu identické části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna (přiléhající k p.č. 1210/1) za pozemek p.č. 1208/2 a část pozemku p.č. 1210/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, určenou pro budoucí komunikaci, ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 110/V. schůzi pod bodem programu 6.4. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření k převodu pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k úplatnému převodu pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic.

Rada na své 111/V. schůzi pod bodem programu 6.2. doporučila Zastupitelstvu doporučit úplatný převod pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje úplatný převod pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Rada na své 113/V. schůzi pod bodem programu 6.3. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemků p.č. 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 20. programu ZMČ – Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Rada na své 113/V. schůzi pod bodem programu 9.1. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 21. programu ZMČ – Vyjádření k návrhu na změnu Statutu města Brna

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Organizačního odboru MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

Rada na své 1/VI. schůzi pod bodem programu 9.2. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 22. programu ZMČ – Různé

Starosta informoval o jednání se starostou obce Prace ohledně zaplacení dluhu na neinvestičních výdajích za žáky z obce Prace, kteří navštěvují ZŠ Měšťanská.

 

Bod 23. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, popřál všem pěkné vánoce a šťastný nový rok, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání ve 20:20 hodin.

 

Zapsala: Mgr. Renata Pokorná

 

Bc. Petr Foltýn Tomáš Kopecký

ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany