Usnesení z 4/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.12.2006

Usnesení z 4/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.12.2006

13.12.2006

Přítomni dle prezenční listiny :

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni :

 

 

 

 

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

 

 

 

 

Vladimír Bartl, člen Rady

 

 

 

 

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

 

 

 

 

Zdeněk Svoboda, člen Rady

 

 

 

 

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

 

 

 

Hosté Ing. Jan Šnajdr, Ing. Jitka Gallová, Ing. Denisa Pokorná

 

 

 

 

Program:

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

1.3 Oznámení klubu zastupitelů KDU-ČSL…………………………………………………………………………………. 2

 

 

 

 

1.4 Jmenování  členů komisí Rady městské části Brno-Tuřany……………………………………………………….. 2

 

 

 

 

1.5 Odměny předsedů komisí RMČ – nečlenů ZMČ………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

2.1 Návrh rozpočtového opatření č. 12/2006……………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

2.2 Zatížení rozpočtu 2007…………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

3.1 Žádost o změnu účelu neinvestičního příspěvku Církvi československé husitské…………………………….. 3

 

 

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

5.1 Prodej/směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska……………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

5.2 Prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky……………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

5.3 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky……………………………………………………. 4

 

 

 

 

5.4 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 4

 

 

 

 

5.5 Pronájem pozemků p.č. 1598/3 a 1598/4 k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

5.6 Pronájem klubovny v hasičské zbrojnici na Javorové………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

5.7 Dodatek k nájemní smlouvě s Jaroslavem Aulehlou…………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

5.8 Dodatek k nájemní smlouvě se Sdružením Práh……………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

5.9 Zápočet nájemného z objektu Tuřanská 12……………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

5.10 Navýšení ceny opravy chodníku Špirkova…………………………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

6.1 Reprografické vybavení odboru stavebního a technického………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

6.2 Náhrada monitorů……………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

6.3 Programové vybavení……………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

 

 

6.4 Aplikace zákona o hmotné nouzi………………………………………………………………………………………… 6

 

 

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

 

 

7.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Holásky…………………………………………………………………………. 6

 

 

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 6

 

 

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

 

 

9.1 Oprava odpadkového koše………………………………………………………………………………………………… 6

 

 

 

 

9.2 Dodatek ke smlouvě  – park Jahodová………………………………………………………………………………….. 7

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

10.1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací…………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

10.2 Restaurační zahrádka V Aleji 20, Holásky…………………………………………………………………………… 7

 

 

 

 

10.3 Poplatky ze vstupného za letecké dny v Tuřanech…………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 4/V. schůze RMČ.

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

 

 

 

 

RMČ :

 

 

 

 

71/IV 4.1 S

 

 

 

 

85/IV 3.5 S

 

 

 

 

92/IV 2.2 Přístřešek Revoluční  

 

 

 

 

99/IV 7.6 Projekt Čachtice

 

 

 

 

102/IV 3.5 Záměr svěření pozemků Agro

 

 

 

 

103/IV 4.4 Projekt besip

 

 

 

 

104/IV 7.2 Elektropřípojka pro kapli, 7.5 Studie koupaliště

 

 

 

 

105/IV 2.1 Chodník Tuřany-Dvorska

 

 

 

 

107/IV 8.2. Rekonstrukce parku Jahodová

 

 

 

 

110/IV 5.1 Vitráž schodiště

 

 

 

 

111/IV 2.2 PD Písníky, 3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany-ZMČ,  7.4 Záměr rekonstrukce jídelny

 

 

 

 

112/IV 5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice, 7.1. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11, 7.2. Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1, 9.1. Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice, 9.2. Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

 

 

 

 

1/V  4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — II. varianta,  7.3 Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Brno, Měšťanská 21,     

 

 

 

 

2/V 1.5 Harmonogram zasedání ZMČ, 1.7 Volební řád výborů ZMČ, 1.8 Změna Jednacího řádu ZMČ, 1.10 Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ, 2.1 Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 10/2006, 2.2 Přehled hospodaření za období 1 — 9/2006, 2.3 Pravidla hospodaření v období rozpočtových provizorií, 4.1 Rozpočtové opatření ZŠ Měšťanská, 5.1 Prodej/směna pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 969/8, 969/12, 969/13 k.ú. BI, 5.4 Prodej pozemků částí p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany, 5.5 Umístění reklamy na dům Pastevní 1, 5.6 Odcizení dešťového svodu radnice Brno – Tuřany, 8.1 Studie výstavby obytného komplexu “Holásecká jezera” a “Dům s pečovatelskou službou”, 9.1Kácení lípy u ZŠ Dvorecká, 9.2 Kácení dřevin v Leséčku,10.2 Společenský ples MČ Brno – Tuřany

 

 

 

 

3/V  5.1 Zahájení stavebních prací na rekonstrukcí kulturně společenského centra radnice

 

 

 

 

1.3 Oznámení klubu zastupitelů KDU-ČSL

 

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí oznámení o vzniku Klubu zastupitelů KDU-ČSL v Brně-Tuřanech a sdělení o vůli angažovat se v komisích RMČ Brno-Tuřany.

 

 

 

 

1.4 Jmenování  členů komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje tyto členy komisí Rady městské části Brno — Tuřany:

 

 

 

 

Komise životního prostředí — Jiří Vašíček, Tomáš Binek, Mgr. Markéta Bláhová, Judita Horákovská, Antonín Hrabal, Jaroslav Kratochvíl, Karel Kuchta, Mgr. Rostislav Niederle Ph.D, Miroslav Tesař, Jarmila Zálešáková, Martin Boleček, Mgr. Markéta Višinková

 

 

 

 

Komise dopravy a veřejného pořádku — Rudolf Rusler, Antonín Tůma, Ing. Jan Šnajdr, Vladimír Doležal

 

 

 

 

Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit — Markéta Brázdová, Mgr. Michaela Budíková, Kateřina Cáhlíková, Lucia Havrišová, Dagmar Hladíková, Ing. Vlasta Hrdlíková, Zdeňka Jandová, Miroslava Jágrová, Jiří Kirchner,  Mgr. Martin Horákovský, Jiří Krejčí, Jan Lang, Aleš Medek, Michal Meluzín, Ing. Zdeněk Oprchal, Karel Pipa, Ing. Jitka Široká, Lenka Vejtasová

 

 

 

 

Komise stavební, rozvoje a správy majetku — Libuše Vondrušková, Tomáš Kopecký, Ing. Zdeněk Grubl, Ing. Jan Šnajdr, Ing. Miloš Skočovský, Ing. Sylva Kostková, Bc. Lucie Kostková, Ing. Ladislav Špondr, Iva Dvořáková, Ing. Jan Kruml

 

 

 

 

Komise finanční — Martina Svobodová, Ing. Zdeněk Oprchal, Ivan Drahola, Michal Krátký

 

 

 

 

Komise redakční — Jan Březa, Ing. Zdeněk Oprchal

 

 

 

 

Komise zdravotní a sociální –  Marie Konvičná,  Mgr. Tomáš Dvořáček.

 

 

 

 

1.5 Odměny předsedů komisí RMČ – nečlenů ZMČ

Usnesení :

Rada schvaluje poskytování odměn předsedům komisí Rady, kteří nejsou členy Zastupitelstva, ve výši 1.130,- Kč měsíčně s účinností od 1.1.2007.

 

 

 

 

2)    ROZPOČET

2.1 Návrh rozpočtového opatření č. 12/2006

Usnesení:

 

 

 

 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2006, kterým se příjmy a výdaje rozpočtu navyšují o 82 tis.Kč.

 

 

 

 

2.2 Zatížení rozpočtu 2007

 

Usnesení :

Rada bere na vědomí seznam stavebních akcí a akcí životního prostředí, které jsou smluvně uzavřeny a část jejich plnění bude  přecházet do r. 2007 dle přiložené přílohy.

 

 

 

 

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

3.1 Žádost o změnu účelu neinvestičního příspěvku Církvi československé husitské

 

Usnesení :

Rada schvaluje rozšíření účelu neinvestičního příspěvku poskytnutého Církvi československé husitské ve výši 15.000,- Kč na opravy budovy Husův sbor o nákup umyvadel a baterií včetně nového elektrického ohřívače teplé vody v kanceláři sboru. Rada ukládá ÚMČ zajistit uzavření dodatku ke smlouvě v tomto smyslu s termínem vyúčtování do 31.12.2006.

 

 

 

 

4)    ŠKOLY

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Prodej/směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

 

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 172 ani směnu za část p.č. 173 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jakuba Kočky.

 

 

 

 

5.2 Prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada  ukládá ÚMČ zajistit zdůvodnění žádosti  Ladislavy Hubáčkové o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky.

 

 

 

 

5.3 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky společnosti Inva Group a.s. z úrovně města Brna.

 

 

 

 

5.4 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Růženou Myškovou, kterým se ze smlouvy vypouští nájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Irenou Faltýnkovou, kterým se nájem rozšiřuje o nájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

5.5 Pronájem pozemků p.č. 1598/3 a 1598/4 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p.č. 1598/3 a 1598/4 k.ú. Tuřany s Milanem Lerchem za roční nájemné 32,- Kč.

 

 

 

 

5.6 Pronájem klubovny v hasičské zbrojnici na Javorové

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem klubovny v hasičské zbrojnici na Javorové za účelem výuky angličtiny Marcelu Marasovi.

 

 

 

 

5.7 Dodatek k nájemní smlouvě s Jaroslavem Aulehlou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v objektu Tuřanské náměstí 3 Jaroslavu Aulehlovi. Tímto dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2011.

 

 

 

 

5.8 Dodatek k nájemní smlouvě se Sdružením Práh

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o pronájmu objektu Tuřanská 12 se Sdružením Práh. Tímto dodatkem se umožňuje nájemci započítávat proti nájemnému opravy a investice i z minulých let.

 

 

 

 

5.9 Zápočet nájemného z objektu Tuřanská 12

 

Usnesení : 

Rada  schvaluje v souladu s nájemní smlouvou se Sdružením Práh zápočet nájemného z objektu     Tuřanská 12 za rok 2006 ve výši 464 484,- Kč proti provedeným opravám a investicím dle přiložených faktur.

 

 

 

 

5.10 Navýšení ceny opravy chodníku Špirkova

 

Usnesení:

 

 

 

 

Rada schvaluje navýšení ceny firmy ZEMAKO  na opravu chodníku Špirkova o DPH ve výši 14 980,- Kč a tím i celé akce na částku  93 822,- Kč.

 

 

 

 

6)    MOVITÝ MAJETEK

6.1 Reprografické vybavení odboru stavebního a technického

Usnesení:

Rada souhlasí s pořízením multifunkčního zařízení Sharp AR-M207 v ceně do 67 000,-Kč vč.DPH plus doprava a instalace (Nepa,s.s r.o.,Purkyňova 45,Brno) a barevné tiskárny HP 3600 v ceně do 17 000,-Kč vč.DPH plus doprava a instalace (AutoCont,a.s.,Kounicova 67a,Brno) pro Odbor stavební a technický ÚMČ Brno-Tuřany v souvislosti s novým stavebním zákonem a návaznými reprografickými potřebami.

 

 

 

 

Částku pro multifunkční zařízení požaduje zahrnout do RO 10/2006 (body 28 a 29) pro ZMČ, kterému doporučuje toto opatření schválit.

 

 

 

 

6.2 Náhrada monitorů

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 4ks plochých monitorů LCD (17 in) typu Dell FPV/BL  za cenu do 26 600,-Kč vč.DPH plus doprava (Dell,s.s r.o.,V Parku 16,Praha) pro pracoviště ÚMČ Brno-Tuřany.

 

 

 

 

6.3 Programové vybavení

Usnesení :

Rada schvaluje zakoupení prodlužovacích licencí pro poštovní server v ceně do 8 000,-Kč vč.DPH a Winroute firewall  v ceně do 3 500,-Kč vč.DPH  od Kerio,s.r.o., Anglické nábřeží 1, 301 49 Plzeň a zakoupení 3ks licencí pro přístup ke sdíleným souborům na serveru Windows 2000 v celkové ceně do 3000,- Kč vč.DPH (AutoCont,a.s.,Kounicova 67a,Brno).

 

 

 

 

6.4 Aplikace zákona o hmotné nouzi

Usnesení :

Rada schvaluje proplacení 10 hodin správci počítačové sítě ÚMČ Brno-Tuřany Ing.Pavlu Ryšavému odpracovaných nad rámec daný smlouvou č.1302 při instalaci  HW a SW pro aplikaci zákona o hmotné nouzi,jehož účinnost je k 1.1.2007,ve výši 4 700,- Kč vč.DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit uzavření dodatku ke smlouvě v tomto smyslu.

 

 

 

 

7)    JEDNOTKY SDH

7.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno–Holásky v celkové výši 40.000,- Kč, a to na nákup tří párů zásahové obuvi ZZF 0412-A v ceně 14.991,- Kč od firmy Zeman speciál s.r.o. Cmelník 1131, Zlín, nákup 3 ks pracovních obleků PS II v ceně 4.266,- Kč, nákup 1 ks zásahového obleku Fireman III v ceně 13.272,- Kč, nákup 4 ks (párů) zásahových rukavic CRYSTAL v ceně 7.471,- Kč od firmy Perspekta s.r.o. Brno, Výstaviště 1.

 

 

 

 

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Oprava odpadkového koše

 

Usnesení :

Rada schvaluje opravu odpadkového koše před radnicí  firmou REMIS s. r. o., za cenu do 1.000,- Kč vč. DPH.

 

 

 

 

9.2 Dodatek ke smlouvě  – park Jahodová

 

Usnesení :

Rada  neschvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo na rekonstrukci parku Jahodová s firmou Lubomír Straka FLORA SERVIS a žádá projednání návrhu dodatku se zhotovitelem a  MČ  Brno-Tuřany.

 

 

 

 

10) RŮZNÉ

10.1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení:

Rada schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro rok 2007.

 

 

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na info@turany.cz
Za aktuálnost odpovídá: ÚMČ Brno – Tuřany ® 13.12.2006.
Poslední aktualizace: 13.12.2006 10:11