Usnesení z 3/V mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.12.2006

Usnesení z 3/V mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.12.2006

7.12.2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni :

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing. Sylva Kostková, člen rady

Vladimír Bartl, člen rady

Zdeněk Svoboda, člen rady

 

 

 

Program:

1)     ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

5)      NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………….1

 

 

 

 

5.1 zahájení stavebních prací na rekonstrukci kulturně společenského centra radnice…………………………..1

1)    ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 3.mimořádné schůze RMČ.

 

 

 

5) NEMOVITÝ MAJETEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Zahájení stavebních prací na rekonstrukcí kulturně společenského centra radnice

 

 

 

 

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy DIRS  na  zahájení stavebních prací  v kulturně společenském centru radnice v ceně 242 088,- Kč vč.DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  7.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                                   Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno – Tuřany                                                   místostarostka MČ Brno – Tuřany