Usnesení z 45/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.6.2008

Usnesení z 45/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.6.2008

11.6.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Program schůze Rady……………………………………………………………………………………………………… 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Program 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany…………………………………………….. 2

1.4 Harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………… 2

1.5 Harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany……………………………………………………………. 2

1.6 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.10/V……………………………………………………………………………………… 2

1.7 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 21.5.2008………………………………………………….. 2

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 3

2.1 DUR kanalizace Dvorska – změna dílčího termínu plnění…………………………………………………………… 3

2.2 Urbanistická studie bytové zástavby Žlíbky –  Ovčírny………………………………………………………………. 3

2.3 Úprava směrné části územního plánu při ulici Písečné……………………………………………………………… 3

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2008 pro ZMČ……………………………………………………………………… 3

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno…………………………………………………………………… 3

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Žádost obce Prace o snížení úhrady neinvestičních výdajů na žáka…………………………………………….. 4

5.2 Žádost obce Suchohrdly u Miroslavi o snížení úhrady neinvestičních výdajů na žáka……………………….. 4

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 4

6.1 Vyjádření k prodeji pozemků pod dálnicí……………………………………………………………………………….. 4

6.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 925/1 a 925/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………. 4

6.3 Oprava chodníku v ulici Na návsi…………………………………………………………………………………………. 4

6.4 Oprava chodníku na Tuřanském náměstí………………………………………………………………………………. 4

6.5 Výměna oken v MŠ Zapletalova………………………………………………………………………………………….. 5

6.6 Užívání studny na pozemku p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………….. 5

6.7 Projekční práce na akci ulice Rolencova – příjezdová komunikace – výpočet odvodů ze ZPF………………. 5

6.8 Geodetické zaměření ZŠ Požární……………………………………………………………………………………….. 5

6.9 Geodetické zaměření přístavby výtahu radnice MČ Brno-Tuřany…………………………………………………. 5

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

9.1 Statut sociálního fondu…………………………………………………………………………………………………….. 5

9.2 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory městskou částí Brno-Tuřany………………………………. 6

9.3 Pravidla pro používání varovného informačního systému VISO ke komerčním účelům……………………….. 6

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 45/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 12/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 26.6.2008 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 11/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení ze 11/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, 9. Informace o výsledcích kontroly hospodaření MČ v roce 2007, 10. Rozpočtové opatření č. 6/2008, 11. Novelizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, 12. Změna Územního plánu města Brna , pozemky p.č. 1457/1, 1457/12, k.ú. Brněnské Ivanovice, 13. Urbanistická studie bytové zástavby Žlíbky-Ovčírny, 14. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany, 15. Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 4794 k.ú. Tuřany, 17. Vyjádření k prodeji pozemků pod dálnicí, 18. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 925/1 a 925/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 19. Různé, 20. Závěr.

•1.4 Harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 2.pololetí 2008 v termínech 28.8., 30.10., 18.12.

•1.5 Harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany na 2.pololetí 2008. Harmonogram je uveden v příloze č. 1 zápisu.

•1.6 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.10/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 10/V ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 22.5.2008.

•1.7 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 21.5.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 21.5.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 DUR kanalizace Dvorska – změna dílčího termínu plnění

Usnesení :

Rada schvaluje změnu termínu plnění I. etapy zpracování DUR kanalizace Dvorska firmou Pöyry Environment, a.s., Brno na termín 30.7.2008 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

•2.2 Urbanistická studie bytové zástavby Žlíbky –  Ovčírny

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s komunikačním propojením návrhové lokality Žlíbky – Ovčírny do ulice Chrlické a souhlasit s návrhem na změnu ÚPmB spočívajícím v  komunikačním napojení na obchvat Tuřan.

•2.3 Úprava směrné části územního plánu při ulici Písečné

Usnesení :

Rada souhlasí  s návrhem MMB OÚPR na úpravu směrné části územního plánu na pozemcích p.č. 1266, 1267 k.ú. Brněnské Ivanovice při ulici Písečné ze stabilizované plochy SO na návrhovou plochu SV.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2008 pro ZMČ

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 6/2008, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 677 tis. Kč, tj. příjmy na 28 405 tis. Kč a výdaje  na 36 393 tis. Kč.  Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno

Usnesení :

Rada neschvaluje poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno na podporu sociálního programu a jednorázové akce se sociálním zaměřením z důvodu nedostatku finančních prostředků.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost obce Prace o snížení úhrady neinvestičních výdajů na žáka

Usnesení :

Rada neschvaluje snížení úhrady neinvestičních výdajů ZŠ na žáky z obce Prace navštěvující ve školním roce 2007/2008 ZŠ Měšťanská 21, Brno.

•5.2 Žádost obce Suchohrdly u Miroslavi o snížení úhrady neinvestičních výdajů na žáka

Usnesení :

Rada odkládá rozhodnutí o žádosti obce Suchohrdly u Miroslavi do příští schůze Rady a ukládá ÚMČ zajistit přesný výklad zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů, § 178 odst. 6.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemků pod dálnicí

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2006/5 v k.ú. Holásky a p.č. 1726/2, 1743/2 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 925/1 a 925/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 925/2 a spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 925/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefu Zezulovi.

•6.3 Oprava chodníku v ulici Na návsi

Usnesení :

Rada schvaluje provedení opravy chodníku v ulici Na návsi společností FISTAV, spol. s r.o., Brno za cenu 12.822,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky z května 2008.

•6.4 Oprava chodníku na Tuřanském náměstí

Usnesení :

Rada schvaluje provedení opravy chodníku na Tuřanském náměstí společností FISTAV, spol. s r.o., Brno za cenu 7.262,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky z května 2008.

•6.5 Výměna oken v MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada schvaluje dodávku a výměnu oken v MŠ Zapletalova, Brno společností VOKNO s.r.o., Brno za cenu 733.868,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.6 Užívání studny na pozemku p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada odkládá rozhodnutí do příští schůze Rady.

•6.7 Projekční práce na akci ulice Rolencova – příjezdová komunikace – výpočet odvodů ze ZPF

Usnesení :

Rada schvaluje zpracování projekčních prací nad rámec DUR na akci ulice Rolencova – příjezdová komunikace – výpočet odvodů ze ZPF společností Brněnské komunikace, a.s. za cenu 34.867,- Kč vč. DPH v rozsahu a za podmínek dle cenové nabídky ze dne 27.5.2008.

•6.8 Geodetické zaměření ZŠ Požární

Usnesení :

Rada schvaluje provedení geodetického zaměření spojovacího krčku budovy ZŠ Požární 1, Brno společností Geomark, s.r.o., Brno za cenu 4.998,- Kč vč. DPH v rozsahu a za podmínek dle cenové nabídky ze dne 6.6.2008.

•6.9 Geodetické zaměření přístavby výtahu radnice MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje provedení geodetického zaměření přístavby výtahu radnice MČ Brno-Tuřany společností Geomark, s.r.o., Brno za cenu 4.998,- Kč vč. DPH v rozsahu a za podmínek dle cenové nabídky ze dne 3.6.2008.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Statut sociálního fondu

Usnesení :

Rada schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Brna – Úřadu městské části Brno-Tuřany a uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, který tvoří přílohu č. 3 zápisu.

•9.2 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory městskou částí Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti. Pravidla tvoří přílohu č. 4 zápisu.

•9.3 Pravidla pro používání varovného informačního systému VISO ke komerčním účelům

Usnesení:

Rada schvaluje Pravidla pro používání varovného informačního systému VISO k hlášení komerčního charakteru, která tvoří přílohu č. 5 zápisu.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  11.6.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková
starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarosta MČ Brno-Tuřany