Usnesení z 44/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.5.2008

Usnesení z 44/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.5.2008

28.5.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                    Omluvena:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                    Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P.Marie

4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

4.3 Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Holásky

4.4 Žádost o poskytnutí dotace SK Tuřany

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 4794 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření k pronájmu částí pozemků p.č. 228/1 a 231/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Zpětvzetí usnesení z 42/V. RMČ bod 6.2.

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR, s.r.o.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Návrh změn v provozu sběrných středisek odpadů

8.2 Nákup a instalace odpadkových košů – park Revoluční

9) RŮZNÉ

9.1 Novelizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

9.2 Použití varovného informačního systému VISO ke komerčním účelům

9.3 Obsah Listů 3/2008

•1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 44/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3) ROZPOČET

•4) POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P.Marie

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P.Marie, Brno-Tuřany na opravu kostela a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000, – Kč TJ Brno Dvorska na zajištění akce „Hody Dvorska” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.3 Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Holásky

Usnesení :

Rada požaduje doplnění žádosti o dotaci podrobnou zprávou o činnosti za rok 2007 a předložení plánu činnosti na rok 2008.

•4.4 Žádost o poskytnutí dotace SK Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.000, – Kč Sportovního klubu Tuřany na zajištění sportovní akce „Mezinárodní turnaj v kopané uspořádaný pro kategorie starší přípravky” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5) ŠKOLY

•6) NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 4794 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 4794 k.ú. Tuřany Radkovi a Pavle Zlatkovským.

•6.2 Vyjádření k pronájmu částí pozemků p.č. 228/1 a 231/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 228/1 a 231/1 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města dle zákresu v příloze č.1 zápisu.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 označených dle geometrického plánu jako p.č. 228/28 a 228/30 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti DUFONEV R.C., a.s.

•6.4 Zpětvzetí usnesení z 42/V. RMČ bod 6.2.

Usnesení:

Rada bere zpět usnesení z 42/V. RMČ bod 6.2.

•7) MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR, s.r.o.

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí věcného daru cukrovinek v celkové hodnotě 4.000,- Kč od společnosti Makro Cash & Carry ČR, s.r.o., který bude použit na akci „Dětský den”.

•8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Návrh změn v provozu sběrných středisek odpadů

Usnesení :

Rada schvaluje změnu provozní doby sběrných středisek odpadů dle návrhu OŽP MMB.

Rada schvaluje zastavení odběru odpadů od podnikatelů v pátek a sobotu z důvodu zvýšení kapacity pro občany.

•8.2 Nákup a instalace odpadkových košů – park Revoluční

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 2 ks odpadkových košů řady Diagonal, typ DG215 od firmy mmcité a.s., Zlín za celkovou cenu 16.838,50 Kč vč. dopravy a DPH.

Rada schvaluje instalaci 2 ks odpadkových košů v parku Revoluční firmou Miroslav Fiala, Brno za cenu 2.000,- Kč vč. DPH .

•9) RŮZNÉ

•9.1 Novelizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh na změnu přílohy č.1 vyhlášky statutárního města Brna č.12/2007 o místních poplatcích. Návrh na změnu je uveden v příloze č.2 zápisu.

•9.2 Použití varovného informačního systému VISO ke komerčním účelům

Usnesení:

Rada souhlasí s používáním varovného informačního systému VISO ke komerčním účelům a ukládá ÚMČ vypracovat návrh ceníku.

•9.3 Obsah Listů 3/2008

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.3/2008.

 

V Brně – Tuřanech 28.5.2008

 

Ing. Miroslav Dorazil                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                             místostarostka MČ Brno-Tuřany