Usnesení z 43/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.5.2008

Usnesení z 43/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.5.2008

14.5.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                                           Omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                              Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                                 Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2008 pro RMČ

3.2 Změna rozpočtové skladby v bodu 6.6 RMČ 35/V ze dne 6.2.2008

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Holásky

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu, ZO Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Svěření pozemků ve sportovním areálu v Brně-Tuřanech

6.2 Pronájem pozemku p.č. 188 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k pronájmu nebo svěření pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Údržba komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky

6.6 Žádost o souhlas s umístěním telekomunikační technologie v budově radnice

6.7 Odvětrání sociálního zařízení MŠ Holásecká – stavební část

6.8 Projektová dokumentace stavebních úprav hasičské zbrojnice Brněnské Ivanovice

6.9 Cenové nabídky na opravu podlahy tělocvičny ZŠ Brno, Měšťanská 21

6.10 Geodetické zaměření ZŠ Brno, Měšťanská 21

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Oslava Dne matek ve Dvorskách

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Stálá muzejní expozice v budově radnice

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 43/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2008 pro RMČ

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 843 tis. Kč, tj. příjmy na 27 728 tis. Kč a výdaje  na 35 716 tis. Kč.  Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

•3.2 Změna rozpočtové skladby v bodu 6.6 RMČ 35/V ze dne 6.2.2008

Usnesení :

Rada schvaluje změnu rozpočtové skladby v bodu  6.6. ze 35/V schůze RMČ ze dne 6.2.2008  z  3111/5171 na 3111/6121.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč TJ Holásky na provoz a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu, ZO Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, ZO Brno-Tuřany na vymalování části interiéru, opravu a nátěr oken budovy ZO ČZS a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Svěření pozemků ve sportovním areálu v Brně-Tuřanech

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření těchto pozemků městské části Brno-Tuřany: p.č. 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 745/2, 745/7, 745/8, 745/10, 745/11, 745/13, 745/14, 745/15, 745/16, 745/17, 745/18, 745/19, 745/20, 745/21, 745/22, 745/23, 745/24, 745/27, 745/28, 746/1, 746/3, 746/4, 746/5, 746/6, 746/7, 746/8, 1902/2, 1902/5 a id. 5/8 poz. p.č. 745/26, 746/2 a 1902/1 vše v k.ú. Tuřany.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 188 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 188 k.ú. Brněnské Ivanovice Martině Vuové a Ivanovi Pulicarovi. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.2 zápisu.

•6.3 Vyjádření k pronájmu nebo svěření pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města a souhlasí se svěřením tohoto pozemku městské části Brno-Tuřany.

•6.4 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení nebylo přijato.

•6.5 Údržba komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Petrem Waidhoferem, Brno a Vladimírem Šmardou, Lysice, kterou se zřizuje věcné břemeno údržby komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky. Rada schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.6 Žádost o souhlas s umístěním telekomunikační technologie v budově radnice

Usnesení:

Rada souhlasí s umístěním optické telekomunikační technologie v budově radnice firmou OVANET a.s., Ostrava jako smluvního partnera MPSV ČR k jednotnému celostátnímu začlenění pracovišť poskytujících sociální služby do sítě MPSV ČR. Dokument “Souhlas vlastníka nemovitosti” tvoří přílohu č.4 zápisu.

•6.7 Odvětrání sociálního zařízení MŠ Holásecká – stavební část

Usnesení :

Rada schvaluje provedení stavební části díla „Odvětrání sociálního zařízení MŠ Holásecká” firmou DIRS Brno s.r.o. za cenu 13 386,- Kč vč. DPH.

•6.8 Projektová dokumentace stavebních úprav hasičské zbrojnice Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice Brněnské Ivanovice a pasportu stavby s Ing.Janem Haraštou, CSc., Brno za cenu          19 933,- Kč vč. DPH. Rada schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.5 zápisu.

•6.9 Cenové nabídky na opravu podlahy tělocvičny ZŠ Brno, Měšťanská 21

Usnesení :

Rada vybrala nabídku firmy Schenk – sportovní povrchy, spol. s r.o., Brno na opravu podlahy tělocvičny ZŠ Brno, Měšťanská 21 v ceně 452 200,- Kč vč. DPH, schvaluje uzavření smlouvy a svěřuje starostovi rozhodnutí o jejích ostatních podmínkách.

•6.10 Geodetické zaměření ZŠ Brno, Měšťanská 21

Usnesení :

Rada schvaluje provedení geodetického zaměření budovy ZŠ Brno, Měšťanská 21 firmou Geomark s.r.o., Brno v ceně 4200,- Kč bez DPH ( 4998 ,- Kč s DPH).

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Oslava Dne matek ve Dvorskách

Usnesení:

Rada schvaluje nákup 70ks jiřin v ceně do 2 200,-Kč vč.DPH od AGRO Brno-Tuřany, a.s. pro oslavu Dne matek ve Dvorskách pořádanou dne 5.6.2008.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Stálá muzejní expozice v budově radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o vystavení věci s Josefem Richterem, Brno. Rada schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.6 zápisu.

Rada schvaluje uzavření smlouvy o vystavení věci s Římskokatolickou farností u kostela Zvěstování P.Marie Brno-Tuřany. Rada schvaluje text smlouvy, která tvoří přílohu č.7  zápisu.

 

V Brně – Tuřanech  14.5.2008

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                     místostarostka MČ Brno-Tuřany