Usnesení z 42/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.4.2008

Usnesení z 42/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.4.2008

29.4.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 8.4.2008

1.4 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.9/V

1.5 Finanční výbor ZMČ – zápis č.8/V

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna Územního plánu města Brna , pozemky p.č. 1457/1, 1457/12, k.ú. Brněnské Ivanovice

2.2 Kanalizační stoky Brno-Tuřany, k.ú. Dvorska

2.3 Projekty do Integrovaných plánů rozvoje města Brna

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008 pro RMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Brno

4.2 Žádost o poskytnutí dotace SK Tuřany

4.3 Žádost o poskytnutí dotace TK Tuřany

4.4 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh finanční odměny ředitelkám MŠ a ZŠ zřízených MČ Brno-Tuřany

5.2 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu základní školy

5.3 Odvod finančních prostředků z investičního fondu základní školy do rozpočtu zřizovatele

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření ke vstupu na pozemek p.č. 3575 k.ú. Tuřany za účelem stavby

6.3 Studna na pozemku p.č. 1492/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Financování rekonstrukce školní jídelny a kuchyně ZŠ Měšťanská

6.5 Studie využití podkroví radnice

6.6 Cenová nabídka na připojení radaru na ul. Sokolnické na zdroj el. energie

6.7 Ul. Měšťanská , výstavba 4 RD

6.8 Pokračování restaurátorských prací ve společenském centru radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Repase vánočních prvků světelné výzdoby

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Kulturní akce Den dětí

9.2 Užití znaku městské části

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 42/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 8.4.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise zdravotní a sociální, které se konalo 8.4.2008.

•1.4 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.9/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.9/V ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 10.4.2008.

•1.5 Finanční výbor ZMČ – zápis č.8/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.8/V ze zasedání Finančního výboru ZMČ, které se konalo 22.4.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Změna Územního plánu města Brna , pozemky p.č. 1457/1, 1457/12, k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se změnou Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1457/1, 1457/12, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF na plochu PZ (plocha pro zemědělskou výrobu).

•2.2 Kanalizační stoky Brno-Tuřany, k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pöyry Environment a.s., Brno na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení  na kanalizační stoky Brno-Tuřany, k.ú. Dvorska. Text smlouvy je uveden v příloze č.1 zápisu.

•2.3 Projekty do Integrovaných plánů rozvoje města Brna

Usnesení :

Rada bere na vědomí „Výzvu k předkládání projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna” vyhlášenou statutárním městem Brnem, pověřuje starostu předložením projektu na  rekonstrukci areálu koupaliště v Brně-Tuřanech a souhlasí s předložením projektu ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na výstavbu nové školní tělocvičny.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008 pro RMČ

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 30 tis.Kč, tj. příjmy na 26 885 tis.Kč a výdaje na 34 873 tis.Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Brno

Usnesení :

Rada neschvaluje poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Brno na provoz EFFETA denního stacionáře z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu MČ.

•4.2 Žádost o poskytnutí dotace SK Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč SK Tuřany na provoz a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.3 Žádost o poskytnutí dotace TK Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč TK Tuřany na provoz a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

4.4 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč TJ Brno Dvorska na uspořádání dětského dne a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh finanční odměny ředitelkám MŠ a ZŠ zřízených MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí finančních odměn ředitelkám mateřských škol a ředitelce základní školy zřízených MČ Brno-Tuřany za příkladné vedení škol v roce 2007 a to z fondů odměn příslušných příspěvkových organizací. Výše odměn je uvedena v příloze č.3 zápisu.

•5.2 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu základní školy

Usnesení :

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 110.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu v ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

•5.3 Odvod finančních prostředků z investičního fondu základní školy do rozpočtu zřizovatele

Usnesení :

Rada ukládá ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace odvod finančních prostředků ve výši 110.000,- Kč z investičního fondu ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace do rozpočtu zřizovatele.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene práva uložení telekomunikačního vedení do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 3575 v k.ú. Tuřany pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za podmínky finanční úhrady 100 000,- Kč za zřízení věcného břemene.

•6.2 Vyjádření ke vstupu na pozemek p.č. 3575 k.ú. Tuřany za účelem stavby

Usnesení:

Rada souhlasí se vstupem zaměstnanců a subdodavatelů společnosti ENERG-SERVIS  a.s. na pozemek p.č. 3575 k.ú. Tuřany za účelem stavby přípojky Vn pro průmyslový a skladovací komplex až po uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou.

•6.3 Studna na pozemku p.č. 1492/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s dodatečným povolením stavby studny na pozemku p.č. 1492/1 k.ú. Brněnské Ivanovice. Stavba studny je vyznačena na mapě v příloze č.4 zápisu.

•6.4 Financování rekonstrukce školní jídelny a kuchyně ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada pověřuje starostu vedením jednání a podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na financování rekonstrukce školní jídelny a kuchyně ZŠ Měšťanská.

•6.5 Studie využití podkroví radnice

Usnesení :

Rada bere na vědomí obsah studie “Využití podkroví radnice MČ Brno-Tuřany na lékařské ordinace”, kterou zpracoval Ing.arch. Bronislav Sedláček a vyžaduje stanovisko Komise stavební, rozvoje a správy majetku.

•6.6 Cenová nabídka na připojení radaru na ul. Sokolnické na zdroj el. energie

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Technických sítí a.s., Brno na vybudování stožáru a připojení radaru na zdroj el.energie v ceně 31 440,99 Kč (26 421,-Kč bez DPH) a pověřuje starostu rozhodnutím o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.7 Ul. Měšťanská , výstavba 4 RD

Usnesení :

Rada požaduje v průběhu výstavby 4 RD v prodloužení ulice Měšťanské zachovat příjezd ke sběrnému středisku odpadů na ul. Měšťanské.

•6.8 Pokračování restaurátorských prací ve společenském centru radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku ak. mal. Martina Zálešáka, Brno na pokračování restaurátorských prací ve společenském centru radnice v celkové ceně 25.000,-Kč (není plátce DPH). Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Repase vánočních prvků světelné výzdoby

Usnesení:

Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti JKV Opava s.r.o. na úpravu prvků vánoční světelné výzdoby (15 ks nesvítících vloček a 7 ks komet) na LED systém za cenu včetně režijních nákladů do 158 000,- Kč vč. DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Kulturní akce Den dětí

Usnesení:

Rada schvaluje pořádání  kulturní akce Den dětí v tuřanské sokolovně 7.6.2008 v 14:30 hod. a zakoupení odměn do soutěží.

•9.2 Užití znaku městské části

Usnesení:

Rada schvaluje jednorázové užití znaku městské části Brno-Tuřany na titulní stránku reklamní mapy v počtu do 10 000 ks pro zprostředkovatele vydání p.Alexandra Raděva, Brno.

 

V Brně – Tuřanech  29.4.2008

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                    místostarostka MČ Brno-Tuřany