Usnesení z 41/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.4.2008

Usnesení z 41/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.4.2008

16.4.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                                       Host:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                       Ing. Jan Šnajdr

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 12.2.2008

1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 11.3.2008

1.6 Změna termínu schůze RMČ

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Lokalita Rolencova – Písníky – změna ÚPmB

2.2 Lokalita Petlákova  – změna ÚPmB

2.3 Úprava směrné části ÚPmB pro obytný soubor Holásecká jezera

2.4 Dvorska, návrhová plocha pro bydlení Vlčkova

2.5 Ul. Sokolnická – přístup ke sloupu veřejného osvětlení

2.6 Ulice Petlákova – umístění sluneční elektrárny

2.7 Letiště Brno – Tuřany – umístění sluneční elektrárny

2.8 CTPark Šlapanice – kolejová vlečka – zahájení zjišťovacího řízení

2.9 Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Šlapanice

2.10 Kanalizační stoky Brno – Tuřany, k.ú. Dvorska

3)     ROZPOČET

3.1 Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2007

3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2008

3.3 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2008

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

4.2 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice

4.3 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice

5)     ŠKOLY

5.1 Následná veřejnosprávní kontrola na místě u příspěvkových organizací

5.2 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JmK v MŠ Brno, Holásecká 11, PO

5.3 Rozpočtová opatření u příspěvkových organizací

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k výkupu nebo prodeji spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 1030 a části p.č. 1029/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k pronájmu pozemku č. 3132 dle přídělového plánu v k.ú. Dvorska

6.4 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 3868, 4374 a 4358 výměnou podzemního kabelového vedení

6.5 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nákup květin ke Dni matek

7.2 Vypracování restaurátorského průzkumu polychromované dřevěné plastiky Jana Sarkandra

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Plán společných zařízení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Dvorska

9.2 Nahrávka hudební produkce

9.3 Pořádání leteckých dnů

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 41/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 11/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 24.4.2007 v 18 hodin, takto: 1. Složení slibu člena zastupitelstva, 2. Technický bod, 3. Plán společných zařízení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Dvorska, 4. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 10/V. zasedání ZMČ, 5. Kontrola usnesení ze 10/V. zasedání ZMČ, 6. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 7. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 8. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 9. Návrhy a podněty občanů, 10. Volba člena Rady městské části Brno-Tuřany, 11. Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, 12. Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2007, 13. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2008, 14. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2008, 15. Zadání změn ÚPmB 2007 – I – 24.soubor, 16. Lokalita Rolencova – Písníky – změna ÚPmB, 17. Lokalita Petlákova  – změna ÚPmB, 18. Úprava směrné části ÚPmB pro obytný soubor Holásecká jezera, 19. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany, 21. Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 1030 a části p.č. 1029/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 22. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice, 23. Letecké dny, 24. Různé, 25. Závěr.

•1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 12.2.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise zdravotní a sociální, které se konalo 12.2.2008.

•1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 11.3.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise zdravotní a sociální, které se konalo 11.3.2008.

•1.6 Změna termínu schůze RMČ

Usnesení:

Rada schvaluje změnu termínu 42/V.schůze RMČ z 30.4.2008 na 29.4.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Lokalita Rolencova – Písníky – změna ÚPmB

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se změnou  ÚPmB  v lokalitě Rolencova  – Písníky  na pozemcích p.č. 238/6, 236, 234/3, 212/2, 212/4, 212/10, 204/101, 212/1 a 204/100, k.ú. Holásky z plochy určené pro výrobu a služby (SV) na plochu pro bydlení (BC) s IPP 0,5. Doporučuje změnu navrhnout jako doplnění změny ÚPmB č. 2006 – I – 22. soubor.

•2.2 Lokalita Petlákova  – změna ÚPmB

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit podání návrhu na OÚPR MMB na změnu ÚPmB v lokalitě podél ulice Petlákova – Pastevní dle žádosti firmy Building Brno s.r.o.

•2.3 Úprava směrné části ÚPmB pro obytný soubor Holásecká jezera

Usnesení :

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu souhlasit se zvýšením indexu podlažní plochy (IPP) návrhové plochy bydlení čistého (BC) z 0,5 na 0,9 v rozvojové lokalitě při ulici V Aleji.

•2.4 Dvorska, návrhová plocha pro bydlení Vlčkova

Usnesení :

Rada nemá námitky proti návrhu společnosti Proin s.r.o.,Stonava na umístění rodinných domů v návrhové ploše pro bydlení (BP) při ulici Vlčkově, k.ú Dvorska.

•2.5 Ul. Sokolnická – přístup ke sloupu veřejného osvětlení

Usnesení :

Rada schvaluje odstranění betonových květináčů mezi ulicemi Sokolnická a Dvorecká tak, aby zůstal uzavřen průjezd z ulice Sokolnické.

•2.6 Ulice Petlákova – umístění sluneční elektrárny

Usnesení :

Rada nemá námitky proti záměru společnosti Vivacity a.s., Ostrava umístit sluneční elektrárnu na pozemek p.č. 1339/11, k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Petlákově v Brně.

2.7 Letiště Brno – Tuřany – umístění sluneční elektrárny

Usnesení :

Rada nemá námitky proti záměru společnosti Letiště Brno a.s.  umístit sluneční elektrárnu na pozemek p.č. 2276/1, k.ú. Tuřany, v Brně.

2.8 CTPark Šlapanice – kolejová vlečka – zahájení zjišťovacího řízení

Usnesení :

Rada nemá připomínky k obsahu a rozsahu “Oznámení záměru CTPark Šlapanice – kolejová vlečka ČSAD Hodonín a.s.” a nepožaduje další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

2.9 Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Šlapanice

Usnesení :

Rada nemá k předložené změně č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Šlapanice žádné připomínky.

2.10 Kanalizační stoky Brno – Tuřany, k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada na základě doporučení hodnotící komise uvedeného v příloze č.5 schvaluje nabídku firmy Pöyry environment a.s., Brno a ukládá úřadu připravit návrh smlouvy. Technické řešení musí být prokazatelně konzultováno  a schváleno  OTS MMB.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2007

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2007 a to bez výhrad (uvedeno v příloze č.1).

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2007.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany za rok 2007 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2007.

•3.2 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2008

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2008 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•3.3 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2008

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2008, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 26 855 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34 743 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 7 888 tis. Kč a je kryt  zapojení FRR. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.2.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění provozních potřeb a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

4.2 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč SDH Brněnské Ivanovice na netradiční hasičské hody  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

4.3 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 000- Kč SDH Brněnské Ivanovice na hasičskou soutěž konanou dne 31.5.2008 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

5.1 Následná veřejnosprávní kontrola na místě u příspěvkových organizací

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky následné veřejnosprávní kontroly na místě za rok 2007 v MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace; v MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace; v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace a v ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

5.2 Informace o kontrole Krajské hygienické stanice JmK v MŠ Brno, Holásecká 11, PO

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěry kontroly Krajské hygienické stanice JmK v MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace a doporučuje p. ředitelce MŠ řešit množství dětí ve třídách využitím volné kapacity druhé budovy MŠ na ulici Zapletalova.

5.3 Rozpočtová opatření u příspěvkových organizací

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtová opatření mezi položkami rozpočtu v MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace a v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k výkupu nebo prodeji spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 1030 a části p.č. 1029/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků části p.č. 1030 a části p.č. 1029/1 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze č.3 zápisu.

•6.3 Vyjádření k pronájmu pozemku č. 3132 dle přídělového plánu v k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku č.3132 dle přídělového plánu v k.ú. Dvorska Ing. Kateřině Tillové z úrovně města.

•6.4 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 3868, 4374 a 4358 výměnou podzemního kabelového vedení

Usnesení:

Rada souhlasí s výměnou podzemního kabelového vedení 22 kV na pozemcích p.č. 3868, 4374 a 4358 v k.ú. Tuřany za podmínky, že nebudou poškozeny dřeviny rostoucí na těchto pozemcích a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

•6.5 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice Ing. Karlu Svobodovi dle zákresu v příloze č.4  zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Nákup květin ke Dni matek

Usnesení:

Rada schvaluje nákup květin – 200 ks jiřin – od firmy AGRO Brno-Tuřany a.s. v ceně do 6 000,-Kč včetně DPH.

•7.2 Vypracování restaurátorského průzkumu polychromované dřevěné plastiky Jana Sarkandra

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku ak. mal. Ludmily Zálešákové, Bánov na vypracování restaurátorského průzkumu polychromované dřevěné plastiky Jana Sarkandra v Kapli v Brněnských Ivanovicích za cenu 7.630,-Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Plán společných zařízení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit plán společných zařízení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Dvorska zpracovaný firmou AGERIS s.r.o., únor/2008.

•9.2 Nahrávka hudební produkce

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku nahrávacího studia TWR-CZ, Brno, občanské sdružení (není plátce DPH) na pořízení nahrávky s cimbálovou kapelou Gajdoši za cenu do 20 000,- Kč  a výrobu 1 000 ks CD nosičů za cenu 35 500,- Kč  včetně obalu pro připravovanou oslavu 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech.

•9.3 Pořádání leteckých dnů

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s pořádáním leteckých dnů na letišti Brno-Tuřany z důvodu překračování hygienických limitů hluku a uložit ÚMČ seznámit s tímto usnesením osoby, které převzaly záštitu nad touto akcí v roce 2007.

 

 

V Brně – Tuřanech  16.4.2008

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Vlasta Hrdlíková                                       starosta MČ Brno-Tuřany                                     místostarostka MČ Brno-Tuřany