Usnesení z 40/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.4.2008

Usnesení z 40/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.4.2008

2.4.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka rady

Zdeněk Svoboda, člen rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Jmenování předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku

1.4 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.8/V

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem části pozemku p.č. 4045 k.ú. Tuřany

6.2 Investiční záměr Dokončení rekonstrukce radnice MČ Brno-Tuřany

6.3 DUR kanalizace Dvorska – jmenování komise

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Herní prvky na ulici Jubilejní

8.2 Nabídka ornice

9)     RŮZNÉ

9.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany

9.2 Obsah Listů 2/2008

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 40/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Jmenování předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku

Usnesení:

Rada jmenuje pana Ivana Draholu předsedou Komise dopravní a veřejného pořádku.

•1.4 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.8/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis s usnesením č.8/V ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ, které se konalo 21.2.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem části pozemku p.č. 4045 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4045 k.ú. Tuřany Stanislavu Horkému. Rada schvaluje text dodatku č.1 k nájemní smlouvě, který tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6.2 Investiční záměr Dokončení rekonstrukce radnice MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s obsahem investičního záměru „Dokončení rekonstrukce radnice MČ Brno-Tuřany”, který je uveden v příloze č.2 zápisu. Rada ukládá ÚMČ předložit tento investiční záměr orgánům města ke schválení.

•6.3 DUR kanalizace Dvorska – jmenování komise

Usnesení :

Rada jmenuje komisi pro posouzení nabídek předložených na základě průzkumu trhu pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu splaškové a dešťové kanalizace a obnovu komunikací ve Dvorskách” ve složení: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová, Zdeněk Svoboda, Ing. Jan Petrás, Ing. Jan Harašta, CSc.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Herní prvky na ulici Jubilejní

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Lubomír Straka – FLORA servis, Brno na obnovu a realizaci dětských herních prvků na pozemku p.č.779/1 k.ú.Brněnské Ivanovice, lokalita Lesíček v ul. Jubilejní, za cenu 79.850,19 Kč vč. DPH a starostovi svěřuje rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8.2 Nabídka ornice

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou SK Slatina daruje městské části 2.500 m3 ornice a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o úschovu obrazu „Oldřich a Božena” od malíře Rudolfa Kundery na ÚMČ do doby, než  si žadatel zajistí vlastní vhodné umístění, nejpozději však do konce října 2008.

•9.2 Obsah Listů 2/2008

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.2/2008.

 

V Brně – Tuřanech  2.4.2008

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Vlasta Hrdlíková                                        starosta MČ Brno-Tuřany                                    místostarostka MČ Brno-Tuřany