Zápis z 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 2.2.2012

Zápis z 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 2.2.2012

11/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 2.2.2012 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Za ÚMČ byly dále přítomny: Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:05 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 17 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 11/VI. mimořádné zasedání ZMČ pomocného sčitatele Mgr. Renatu Pokornou, vedoucí OV a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit Miroslava Tesaře a Mgr. Bc. Petra Foltýna ověřovateli zápisu z 11/VI.mimořádného zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 11/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva Miroslava Tesaře a Mgr. Bc. Petra Foltýna ověřovateli zápisu.

Hlasování: pro 15 , proti 0 , zdržel se 1, nehlasoval 1 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 11/VI.mimořádného zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Antonín Tůma navrhl na základě návrhu občana zařazení bodu 7a – Zhodnocení dosavadního působení pana Jakubce ve funkci starosty naší městské části.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 7aZhodnocení dosavadního působení pana Jakubce ve funkci starosty naší městské části doprogramu 11/VI. mimořádného zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 8 – schváleno

 

Starosta dal hlasovat o programu 11/VI.mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto:

  • 1. Technický bod
  • 2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
  • 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
  • 4. Dotazy kusnesením zjednání Rady
  • 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
  • 6. Návrhy a podněty občanů
  • 7. Projednání nepřípustného chování starosty MČ Brno-Tuřany na plese MČ Brno-Tuřany

7a. Zhodnocení dosavadního působení pana Jakubce ve funkci starosty naší městské části

  • 8. Hlasování o odvolání starosty MČ Brno-Tuřany
  • 9. Různé
  • 10. Závěr

Hlasování: – výsledek hlasování nebyl zaznamenán hlasovacím zařízením.

Ing. Miroslav Dorazil navrhl vzhledem k nedokonalému hlasovacímu zařízení (zmatečné) tajné hlasování o programu Zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje tajné hlasování o programu 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 7 , proti 5 , zdržel se 4, nehlasoval 1

Ing. Miroslav Dorazil a Antonín Tůma vznesli námitku proti výsledku hlasování.

Starosta opakoval hlasování.

Hlasování: pro 7 , proti 5 , zdržel se 4, nehlasoval 1

Hlasování bylo zpochybněno, starosta znovu opakoval hlasování.

Hlasování: pro 8 , proti 5 , zdržel se 4 – usnesení nebylo přijato

 

Starosta dal hlasovat o programu 11/VI.mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto:

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Návrhy a podněty občanů

7. Projednání nepřípustného chování starosty MČ Brno-Tuřany na plese MČ Brno-Tuřany

7a. Zhodnocení dosavadního působení pana Jakubce ve funkci starosty naší městské části

8. Hlasování o odvolání starosty MČ Brno-Tuřany

9. Různé

10. Závěr

Hlasování: pro 8 , proti 2 , zdržel se 7 – usnesení nebylo přijato

 

Vzhledem k neschválení programu 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ukončil starosta zasedání v 18:20 hodin.

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

Miroslav Tesař Mgr. Bc. Petr Foltýn
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Michal Krátký
místostarosta MČ Brno-Tuřany