Usnesení z 39/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.3.2008

Usnesení z 39/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.3.2008

19.3.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka rady

Zdeněk Svoboda, člen rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Církvi československé husitské

4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2008

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 3967 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření k nabídce prodeje pozemku p.č. 228/12 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Pronájem části pozemku p.č. 4045 k.ú. Tuřany

6.5 Pronájem části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Cenové nabídky na informační skříňku v Brněnských Ivanovicích

7.2 Cenová nabídka na výrobu a montáž kuchyňské linky do společenského centra

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení

9)     RŮZNÉ

9.1 Žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 39/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace Církvi československé husitské

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Církvi československé husitské na opravu varhan v Husově sboru v Tuřanech a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění dostihových dnů a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2008

Usnesení :

Rada souhlasí s provozem mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2008 dle návrhů ředitelek MŠ.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 3967 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 3967 k.ú. Tuřany Františku Komárkovi z úrovně města v souladu s vyjádřením OÚPR MMB.

•6.2 Vyjádření k nabídce prodeje pozemku p.č. 228/12 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s nabídkou prodeje pozemku p.č. 228/12 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví statutárního města Brna.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s.r.o. za podmínky zajištění rekonstrukce silnice Sladovnická a zajištění posílení spojů MHD v době příjezdu žáků sportovních tříd do školy a v době jejich odjezdu ze školy.

•6.4 Pronájem části pozemku p.č. 4045 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada odkládá rozhodnutí o pronájmu části pozemku p.č. 4045 k.ú. Tuřany do příští schůze Rady.

•6.5 Pronájem části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany MVDr. Simoně Müllerové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Cenové nabídky na informační skříňku v Brněnských Ivanovicích

Usnesení:

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Karol Enhof, Výčapy na dodání informační skříňky do Brněnských Ivanovic za cenu 18 727,- Kč vč.DPH z důvodu zachování jednotného vzhledu informačního mobiliáře v MČ.

•7.2 Cenová nabídka na výrobu a montáž kuchyňské linky do společenského centra

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku na výrobu a montáž kuchyňské linky do společenského centra radnice od Truhlářství M.Pernes, spol. s r.o. v ceně  10 234,- Kč vč. DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy SIGNEX spol. s r. o.,Brno, na aktualizaci dopravního značení pro blokové čistění místních komunikací a ZáKoSu v ceně 4.000,- Kč vč. DPH.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Žádosti o dotaci na nákup požárního vozidla

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky a ukládá ÚMČ požádat Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti.

Rada schvaluje podání žádosti městu Brnu o dofinancování nákupu požárního vozidla ve výši 3,8 mil. Kč z rozpočtu města.

 

 

V Brně – Tuřanech  19.3.2008

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                              Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarostka MČ Brno-Tuřany