Usnesení z 39/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.3.2004

Zápis s usnesením z 39/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 17.3.2004

.

 Zápis s usnesením z 39/IV zasedání Rady MČ Brno • Tuřany,

které se konalo dne 17.3.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Jan Havlík

Ad1) Technický bod
Ad2) Kontrola úkolů
Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska
4.2 Dodatek ke smlouvě s Českou poštou
4.3 Nesouhlas s pronájmem plochy na ulici Podlipná
4.4 Nedoporučení odprodeje části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice
4.5 Doporučení odprodeje pozemku p.č. 2502, k.ú. Holásky

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Nabídka na údržbu zeleně
5.2 Prodloužení smlouvy na čištění komunikací
5.3 Odstranění černých skládek
5.4 Zakoupení odpadkových košů
5.5 Smlouva o zajištění údržby a provozu internetové prezentace
5.6 Výměna vodovodního ventilu v kotelně ZS a revize elektrospotřebičů ÚMČ

Ad6) Různé

6.1 Revokace bodu 6.1. z 31/IV zasedání rady
 1. Technický bod

  Rada schvaluje program svého zasedání.

  Hlasování: pro 3

  Ing. Miloslav Blažek byl pověřen podepsáním zápisu.

  Hlasování: pro 3

 2. Kontrola úkolů:

  Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

  40/III bod 11S

  64/III bod 12 S

  19/IV bod 5.4.S

  22/IV bod 7.1.,

  26/IV bod 3.1.S

  31/IV bod 6.6.

  32/IV bod 3.7.

  34/IV bod 6.2.

  37/IV bod 4.3., 4.6., 5.1., 5.3., 5.4., 5.9., 5.10.

  38/IV bod 3.1. ZMČ, 4.2., 4.3., 4.7., 6.3.

  Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

  21/III bod 3.1. • Dufonev

 3. Usnesení z jednání komisí a výborů

  1. Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

  Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 9.3.2004 a bere jej na vědomí.

 4. Majetkoprávní dispozice

  1. Pronájem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska

   Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 333/1, k.ú. Dvorska jako orné půdy paní Evě Švehlové.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  2. Dodatek ke smlouvě s Českou poštou

   Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu s Českou poštou, s.p., týkající se povinností nájemce na úseku požární ochrany.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  3. Nesouhlas s pronájmem plochy na ulici Podlipná

   Rada nesouhlasí s pronájmem plochy p.č. 591/1, k.ú. Tuřany (ulice Podlipná) pro grilování kuřat paní Marcele Cibulkové.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  4. Nedoporučení odprodeje části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada nedoporučuje ZMČ schválit odprodej části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Thermoservis z důvodu nevyjasněného podnikatelského záměru.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  5. Doporučení odprodeje pozemku p.č. 2502, k.ú. Holásky

  Rada doporučuje ZMČ k odprodeji pozemek p.č. 2502, k.ú. Holásky o výměře 381 m2.

  Hlasování: pro 4

  Zodpovídá: tajemník

 5. Hospodářské záležitosti

  1. Nabídka na údržbu zeleně

   Rada se seznámila s nabídkami na údržbu zeleně. Jedná se o firmy: 1. Zahradnická firma Skoupý, 2. Realizace a údržba zeleně Ing.Švec, 3.EDEN s.r.o., 4. Zahradní architektura Želešice spol. s.r.o. 5. Zřizování a údržba venkovních a sadových úprav. Údržba se týká ploch zeleně v Holáskách: podél cesty směrem k jezerům za ulicí U Potoka, hřiště Javorová, parčík u školy a parčík ul. Rolencova. Rada vybrala nabídku firmy EDEN s.r.o. za cenu 116.371,50 Kč/ročně vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  2. Prodloužení smlouvy na čištění komunikací

   Rada souhlasí s prodloužením smlouvy na čištění komunikací s firmou Technické služby Žabovřesky (4x blokové čištění místních komunikací, 4x hlavní komunikace) v ceně je 658 350,-Kč včetně DPH (neobsahuje platbu za smetky), rozpočtová skladba 2212/5169.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  3. Odstranění černých skládek

   Rada souhlasí s odstraněním černých skládek na ulici Kaštanová • Ráječek podél hlavní komunikace v ceně 15.000 ,- Kč a na ulici U Potoka v ceně 8.500 Kč, roztroušená skládka na polní cestě za zámečkem směrem k trati v ceně do 10.000,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3722/5169

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  4. Zakoupení odpadkových košů

   Rada souhlasí se zakoupením 18 ks nových odpadkových košů v ceně 35.898 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5139.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  5. Smlouva o zajištění údržby a provozu internetové prezentace

   Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem, Studio elektronického designu, týkající se zajištění údržby a provozu internetové prezentace MČ v ceně 390 Kč/měs.

   Hlasování: pro 4

   Zodpovídá: tajemník

  6. Výměna vodovodního ventilu v kotelně ZS a revize elektrospotřebičů ÚMČ

  Rada souhlasí s nabídkou firmy Pecák na výměnu vodovodního ventilu v kotelně zdravotního střediska v ceně do 14.000 tis. Kč vč. DPH a s provedením revize elektrospotřebičů ÚMČ firmou Elektro Mikita Kaplat v celkové ceně 3.800 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3511/5171 a 6171/5166.

  Hlasování: pro 4

  Zodpovídá: tajemník

 6. Různé

  1. Revokace bodu 6.1. z 31/IV zasedání rady

Rada revokuje bod 6.1. z 31/IV zasedání rady, týkající se anaerobní fermentace organických odpadů v k.ú. Brněnské Ivanovice a s tímto záměrem souhlasí.

Hlasování: pro 3, zdržel se 1

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                    Ing. Miloslav Blažek                                  Marie Stehlíková
                                       člen rady                                                   místostarostka