Usnesení z 3/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.12.2010

Usnesení z 3/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 15.12.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady omluven

Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Žádost o zřízení osadního výboru Holásky

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Zástavba rodinných domů Mariánské Dvorky při ul. Sokolnické

2.2 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

2.3 Nová výstavba při ulici Sladovnické

3) ROZPOČET

3.1 Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Svěření herních prvků do správy Základní škole

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Mgr. Radkem Zuščákem

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Návrh pozemku pro realizaci dětského hřiště

9) RŮZNÉ

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 3/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Žádost o zřízení osadního výboru Holásky

Usnesení :

Rada bere na vědomí písemnou žádost občanského sdružení Holásky o.s. o zřízení osadního výboru Holásky a pověřuje starostu jednáním s předsedou občanského sdružení v této záležitosti.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Zástavba rodinných domů Mariánské Dvorky při ul. Sokolnické

Usnesení:

Rada souhlasí s předloženým záměrem zástavby s názvem Mariánské Dvorky v lokalitě „Sokolnická – Myslivecká” v k.ú. Tuřany.

2.2 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh na změnu ÚPmB na pozemků p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 1562/1 a 1562/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou ( S ).

2.3 Nová výstavba při ulici Sladovnické

Usnesení:

Rada nesouhlasí s předloženým záměrem zástavby při ulici Sladovnické v Brněnských Ivanovicích a trvá na podmínkách požadovaných RMČ 77/V, bod 2.3 ze dne 12. 8. 2009.

3) ROZPOČET

3.1 Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prominutí pohledávky Heleně Brzobohaté na nájemném s příslušenstvím z pronájmu nebytových prostor v objektu Tuřanská 14, Brno v letech 2001 – 2002 ve výši 30 115,70 Kč.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Svěření herních prvků do správy Základní škole

Usnesení :

Rada svěřuje dva herní prvky – šplhací sestavu 5 s pořizovací cenou 56.156,- Kč a FLORU 28 s pořizovací cenou 90.713,70 Kč – umístěných na zahradě ZŠ Požární 1 do správy Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace.

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Mgr. Radkem Zuščákem

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku s Mgr. Radkem Zuščákem. Text dodatku je uveden v příloze č.1 zápisu.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Návrh pozemku pro realizaci dětského hřiště

Usnesení :

Rada souhlasí se zařazením pozemku p.č. 489 k.ú. Dvorska do soutěže pro architekty o nejlepší projekt dětského hřiště organizované společností SATERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizační složka, Český Těšín.

 

9) RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 15.12.2010

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                  Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                           místostarosta MČ Brno-Tuřany