Usnesení z 2/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.11.2006

Usnesení z 2/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.11.2006

29.11.2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni : Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté Ing. Jan Šnajdr, Ing. Jitka Gallová, Mgr. Renata Pokorná, Ing. Denisa Pokorná

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Jmenování předsedů a členů komisí Rady městské části Brno-Tuřany…………………………………………. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany……………………………………………………………. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………… 3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Změna Statutu komisí Rady městské části Brno-Tuřany…………………………………………………………… 3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany…………………………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Změna Jednacího řádu  Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany………………………………………………. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Program 2/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany……………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 10/2006…………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Přehled hospodaření za období 1 – 9/2006……………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2007………………………… 4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Návrh rozpočtového opatření č.11/2006………………………………………………………………………………… 4

 

 

 

 

 

 

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky……………………………………………… 4

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice……………………………….. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky……………………………………………… 5

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4    Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany…………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Rozpočtové opatření ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace…………………………………………. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2    Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin………………… 5

 

 

 

 

 

 

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Prodej/směna pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 969/8, 969/12, 969/13 k.ú. Brněnské Ivanovice. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ukončení nájmu pozemků p.č. 1598/3 a 1598/4 k.ú. Tuřany………………………………………………………. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Prodej/směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska……………………………………………………………………….. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Prodej pozemků částí p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………………… 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Žádost firmy Service Mobil s.r.o. o umístění reklamy na dům Pastevní 1………………………………………. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Oprava a náhrada části odcizeného dešťového svodu radnice Brno – Tuřany………………………………….. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Obnova vánočního osvětlení………………………………………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Studie výstavby obytného komplexu “Holásecká jezera” a “Dům s pečovatelskou službou”………………. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Kácení lípy u ZŠ Dvorecká………………………………………………………………………………………………… 7

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Kácení dřevin v Leséčku…………………………………………………………………………………………………… 7

 

 

 

 

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Vyjádření k převodu pozemku p.č. 2403 k.ú. Holásky…………………………………………………………….. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Společenský ples MČ Brno – Tuřany………………………………………………………………………………….. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 2/V. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

71/IV 4.1 S

 

 

 

 

 

 

 

 

85/IV 3.5 S

92/IV 2.2 Přístřešek Revoluční  

98/IV 9.1 Protipovodňová opatření

99/IV 7.6 Projekt Čachtice

 

 

 

 

 

 

 

 

102/IV 3.5 Záměr svěření pozemků Agro

103/IV 4.4 Projekt besip

104/IV 7.2 Elektropřípojka pro kapli, 7.5 Studie koupaliště

105/IV 2.1 Chodník Tuřany-Dvorska

107/IV 8.2. Rekonstrukce parku Jahodová

110/IV 5.1 Vitráž schodiště

111/IV 2.2 PD Písníky, 3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany-ZMČ, 7.2 Stavební a restaurátorské práce pro Kult.centrum radnice, 7.4 Záměr rekonstrukce jídelny

112/IV 5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice, 7.1. Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11, 7.2. Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1, 7.4. Dodávka a montáž dočasného zastřešení venkovního  schodiště ZŠ Měšťanská 21,  9.1. Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice, 9.2. Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

 

 

 

 

 

 

 

 

1/V  4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 – II. varianta,  7.3 Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Brno, Měšťanská 21, 8.1 Skládky         

1.3 Jmenování předsedů a členů komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje tyto předsedy komisí Rady městské části Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise stavební, rozvoje a správy majetku – předseda Marie Sýkorová

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise redakční – předseda Marie Koblížková

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada jmenuje členy Komise zdravotní a sociální: Aloisie Haraštová, MUDr. Eva Haraštová, Ludmila Havránková, Jitka Heřmanská, Ing. Vlasta Hrdlíková, Františka Hlaváčková, Marie Jobová, Marie Koblížková, Věra Mikušová, Helena Pazderová, Valérie Pazderová, MUDr. Marie Petrásová, Milada Střechová, Růžena Šiklová, Libuše Šmídová, Drahomíra Tomaštíková,

Rada bere na vědomí písemný návrh politického sdružení Nestraníci pro Moravu na členy komisí,  písemný návrh Sdružení občanů Brno 20 na členy komisí a výborů a písemný návrh pana Doležala, ústní návrh pana Ing. Skočovského a Jiřího Hrabálka na jmenování členů komisí. Rada ukládá  předsedům zbývajících komisí do příští schůze Rady tj. 13.12.2006 předložit návrh členů komisí.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany na období 1.pololetí 2007.Harmonogram je uveden v příloze,která je součástí usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na období 1.pololetí 2007 v termínech 22.2., 19.4., 28.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Změna Statutu komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje změnu Statutu komisí Rady městské části Brno-Tuřany takto: v článku 3 Členové komisí v bodě 1. se vypouští text „a maximální počet je 15“.

1.7 Volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

1.8 Změna Jednacího řádu  Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení s účinností od 1.1.2007.

1.9 Program 2/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 2/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 14.12.2006 v 18 hodin, takto: Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání Rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Rozpočtové opatření č. 10/2006, Přehled hospodaření za období 1 – 9/2006, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií, rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2007, Odměny neuvolněným členům ZMČ, Změna Jednacího řádu ZMČ, Harmonogram zasedání ZMČ, Volební řád výborů ZMČ, Volba členů výborů ZMČ, Prodej/směna pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 969/8, 969/12, 969/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej/směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska, Prodej pozemků částí p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany, Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany, Návrhy a podněty občanů, Různé, Závěr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dle přílohy a doporučuje jejich výplatu od 1.1.2007.

2)    ROZPOČET

2.1 Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 10/2006

Usnesení:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada bere na vědomí rozšíření RO č.10/2006 o body 24 až 27 a doporučuje Zastupitelstvu schválit toto rozšířené rozpočtového opatření č. 10/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Přehled hospodaření za období 1 – 9/2006

Usnesení :

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1 – 9/2006, které jsou přílohou tohoto zápisu. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno ZMČ.

2.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2007

Usnesení :

Rada bere na vědomí pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, městského rozpočtového provizoria nebo státního rozpočtového provizoria pro rok 2007 a pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2007 a doporučuje je ZMČ ke schválení.

2.4 Návrh rozpočtového opatření č.11/2006

 

Usnesení:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada schvaluje rozpočtového opatření č. 11/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 68 000,-Kč.

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

3.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na akci: Setkání pod vánočním stromem.

3.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice, z toho 3.000,- Kč na Mikulášskou nadílku pro děti a 1.000,- na vánoční strom.

3.3 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na akci: Vánoční besídka pro děti 2006.

3.4   Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.100,- Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na akci: Mikulášská nadílka a finanční částku požaduje zapracovat do RO č. 11/2006.

4)    ŠKOLY

4.1 Rozpočtové opatření ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

 

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace ve výši 15.000,- Kč mezi položkami rozpočtu Mzdové náklady ( snižuje se neinvestiční příspěvek na školní družinu) a Všeobecný materiál ZŠ (zvyšuje se neinvestiční příspěvek na základní školu). Rada požaduje zapracovat tuto částku do RO č.10/2006 pro ZMČ.

4.2   Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení :

Rada schvaluje zpřesňující návrh ZŠ Brno, Měštanská 21, PO:

1)       navýšení kapacity ŠD na budově Požární 1 o 20 dětí, kdy celková kapacita bude celkem 110 dětí – termín od 1.1.2007.

2)       navýšení kapacity hotových jídel v kuchyni na Měšťanské 21 o 85. Celkový počet uvařených jídel denně bude 585  termín od 1.9.2007.

3)       navýšení kapacity Základní školy (budova Měšťanská 21) z 220 na 370 žáků – tedy o 150. Celková kapacita bude 600 žáků – termín od 1.9.2007.

4.3 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin.

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Prodej/směna pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 969/8, 969/12, 969/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 969/8, 969/12, 969/13 k.ú. Brněnské Ivanovice Petrovi a Monice Šenkyříkovým a nedoporučuje prodej částí p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3  k.ú. Brněnské Ivanovice ani směnu těchto pozemků za p.č. 267/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

5.2 Ukončení nájmu pozemků p.č. 1598/3 a 1598/4 k.ú. Tuřany

 

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 1598/3 a 1598/4 k.ú. Tuřany s Danou Kožíškovou dohodou ke dni 31.12.2006.

5.3 Prodej/směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

 

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ doplnit žádost o vyjádření k prodeji příp. směně pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska o fotodokumentaci pozemků p.č. 172, 173 k.ú. Dvorska.

5.4 Prodej pozemků částí p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany

 

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků částí p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany Viktorovi Hurtovi.

5.5 Žádost firmy Service Mobil s.r.o. o umístění reklamy na dům Pastevní 1

 

Usnesení :

Rada požaduje, aby firma Service Mobil s.r.o doplnila svoji žádost o umístění reklamní tabule na rohový dům Pastevní 1 a ukládá ÚMČ zjistit u Odboru památkové péče MMB podmínky pro umístění reklamy na dům Pastevní 1.

5.6 Oprava a náhrada části odcizeného dešťového svodu radnice Brno – Tuřany

 

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku fy DIRS s.r.o. se sídlem Kšírová 125, 619 00 Brno na provedení opravy  dešťového svodu  z materiálu PVC za cenu vč. DPH 3980,- Kč.

6)    MOVITÝ MAJETEK

6.1. Obnova vánočního osvětlení

Usnesení : 

Rada schvaluje nabídku firmy JKV Opava s.r.o., na výměnu nefunkčních vánočních prvků na strom do Holásek v ceně 3 000,- Kč včetně DPH.

7)    JEDNOTKY SDH

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

8.1 Studie výstavby obytného komplexu “Holásecká jezera” a “Dům s pečovatelskou službou”

Usnesení :

Rada požaduje projednání studií “O