Usnesení z 38/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.3.2008

Usnesení z 38/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.3.2008

5.3.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

1.4 Finanční výbor ZMČ – zápis č.7/V

1.5 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis č.2

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Zadání změn ÚPmB 2007 – I – 24.soubor

2.2 Aktualizace TEZ investice “Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice – Tuřany”

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2008 pro RMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1364/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Nabídka realitní kanceláře DDK Bohemia s.r.o.

6.3 Studna na pozemku p.č. 1489/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Restaurátorský průzkum dřevěné polychromované plastiky Jana Sarkandra

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenové nabídky na údržbu veřejných prostranství

9)     RŮZNÉ

9.1 Žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

9.2 Faksimile historické listiny

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 38/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

1.3 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva dle přílohy č.1 zápisu ode dne 1.5.2008.

1.4 Finanční výbor ZMČ – zápis č.7/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.7/V ze zasedání Finančního výboru ZMČ, které se konalo 26.2.2008.

1.5 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis č.2

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 26.2.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Zadání změn ÚPmB 2007 – I – 24.soubor

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit  se Zadáním změn ÚPmB 2007 – I – 24. soubor.

Hlasování: pro:  4, proti: 0, zdržel se: 1

•2.2 Aktualizace TEZ investice “Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice – Tuřany”

Usnesení :

Rada nemá připomínky k aktualizaci TEZ investice “Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice – Tuřany”.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2008 pro RMČ

Usnesení:

Rada  schvaluje  rozpočtové opatření č.2/2008 uvedené v příloze č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1364/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1364/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Františku Komárkovi z úrovně města.

•6.2 Nabídka realitní kanceláře DDK Bohemia s.r.o.

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku realitní kanceláře DDK Bohemia s.r.o. na zprostředkování pronájmu nebytových prostor v objektu MŠ Zapletalova 67 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.3 Studna na pozemku p.č. 1489/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s udělením povolení k nakládání s vodami pro studnu ve vlastnictví Dany Pešlové vybudované na pozemku p.č. 1489/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, který je svěřen MČ Brno-Tuřany.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Restaurátorský průzkum dřevěné polychromované plastiky Jana Sarkandra

Usnesení :

Rada ukládá úřadu připravit nabídky podrobného restaurátorského průzkumu plastiky Jana Sarkandra.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Cenové nabídky na údržbu veřejných prostranství

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Martin Minks,Brno, IČ:69756678 na péči o veřejná prostranství  smluvně neošetřená, která je uvedena v příloze č.3 zápisu a starostovi svěřuje rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výstroj, výzbroj a techniku z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 226.628,- Kč pro jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany.

•9.2 Faksimile historické listiny

Usnesení:

Rada schvaluje objednávku na zhotovení ručně na pergamenu psané faksimile historické listiny z 25.9.1208 s nejstarší zmínkou o Tuřanech včetně dvou pečetí v ceně do 10 000,-Kč vč.DPH u Mgr.Márie Glejdurové, Adamov.

 

 

V Brně – Tuřanech  5.3.2008

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                  Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarostka MČ Brno-Tuřany