Usnesení z 37/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.2.2008

Usnesení z 37/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.2.2008

28.2.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                          Omluven: Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 10 ke smlouvě s firmou DIRS na rekonstrukci budovy radnice

6.2 Rozšíření kuchyně-jídelny ZŠ Měšťanská 21

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 37/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Dodatek č. 10 ke smlouvě s firmou DIRS na rekonstrukci budovy radnice

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.10 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice městské části Brno-Tuřany II.etapa”, kterým se zvyšuje cena části díla „Společenské centrum, fasáda do dvora a výtah” o částku 1 162 473,- Kč vč.DPH. Rada schvaluje text dodatku,který tvoří přílohu č.1.

•6.2 Rozšíření kuchyně-jídelny ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Atelieru DAP s.r.o., Brno  na zpracování projektové dokumentace na rozšíření školní kuchyně-jídelny ZŠ Brno, Měšťanská 21 v ceně 224 910,-Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech  28.2.2008

 

Ing. Miroslav Dorazil                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                               místostarostka MČ Brno-Tuřany