Usnesení z 36/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.2.2008

Usnesení z 36/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.2.2008

20.2.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                                       omluven:

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                              Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 10/V. zasedání ZMČ

1.4 Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.5 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.6/V ze zasedání

1.6 Kontrolní výbor ZMČ – zápisy z kontrolních akcí

1.7 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.7/V ze zasedání

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna termínu plnění bodu 2.1 RMČ 35/V

3)     ROZPOČET

3.1 Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 1/2008 pro ZMČ

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace PhDr. Jiřímu Procházkovi

5)     ŠKOLY

5.1 Prodloužení lhůty ke splnění hygienických požadavků v MŠ

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

6.2 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2008/3, 2015, 2016, 2033 k.ú. Holásky stavbou vedení VN

6.3 Svěření pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany

6.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky

6.5 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.6 Cenové nabídky na odstranění závad elektroinstalace v tělocvičně ZŠ Požární 1

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Žádost o udělení čestného občanství plukovníku v.v. Emilu Bočkovi

9.2 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 36/V. schůze RMČ a pověřuje Ing. Sylvu Kostkovou podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 10/V. zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 10/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 28.2.2007 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 9/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 9/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7.Návrhy a podněty občanů, 8. Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, 9. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-12/2007, 10. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008, 11. Změna rozpočtového opatření č. 15/2007, 12. Změna rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2008, 13. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky, 14. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 15. Různé, 16. Závěr.

•1.4 Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedený v příloze č.1 zápisu.

•1.5 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.6/V ze zasedání

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.6/V ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ dne 12.12.2007.

•1.6 Kontrolní výbor ZMČ – zápisy z kontrolních akcí

Usnesení nebylo přijato

•1.7 Kontrolní výbor ZMČ – zápis č.7/V ze zasedání

Usnesení nebylo přijato

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Změna termínu plnění bodu 2.1 RMČ 35/V

Usnesení:

Rada schvaluje změnu termínu plnění usnesení bodu 2.1 RMČ 35/V na 15.5.2008.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 1/2008 pro ZMČ

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu schválit doplněné rozpočtové opatření č. 1/2008, kterým se příjmy navyšují na 25 899 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 28 775 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2 876 tis. Kč a je kryt financováním. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu  č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace PhDr. Jiřímu Procházkovi

Usnesení :

Rada neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč PhDr. Jiřímu Procházkovi na vydání publikace o regionu.

•5)    ŠKOLY

5.1 Prodloužení lhůty ke splnění hygienických požadavků v MŠ

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje o prodloužení lhůty ke splnění hygienických požadavků v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 do 30.12.2009 a v MŠ Brno, Holásecká 11 do 31.12.2008.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytového prostoru v 2. NP radnice a části střechy radnice s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.2 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2008/3, 2015, 2016, 2033 k.ú. Holásky stavbou vedení VN

Usnesení:

Rada nemá námitky k dotčení pozemků p.č. 2008/3, 2015, 2016, 2033 k.ú. Holásky stavbou VN pro Středisko obchodu a služeb u D2, Brno-Modřice III.

•6.3 Svěření pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

•6.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky společnosti FRONTON – PLUS, spol. s r.o..

•6.5 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Marcele Ondrové.

•6.6 Cenové nabídky na odstranění závad elektroinstalace v tělocvičně ZŠ Požární 1

Usnesení:

Rada schvaluje cenovou nabídku Jana Langa, Brno na odstranění závad zjištěných při revizi elektroinstalace v tělocvičně v ZŠ Požární 1 za cenu 20.000,- Kč vč.DPH.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Žádost o udělení čestného občanství plukovníku v.v. Emilu Bočkovi

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o udělení čestného občanství města Brna plukovníku v.v. Emilu Bočkovi – bývalému příslušníkovi královského letectva Velké Británie RAF, rodákovi z Tuřan.

Rada schvaluje udělení Pamětního listu městské části Brno-Tuřany plk.v.v. Emilu Bočkovi. Text Pamětního listu je uveden v příloze č.4 zápisu.

•9.2 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada  nemá připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Rada nestanovuje místa, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena.

 

 

V Brně – Tuřanech  20.2.2008

 

 

Ing. Vlasta Hrdlíková                                                         Ing.Sylva Kostková

místostarostka MČ Brno-Tuřany                                                     členka Rady