Usnesení z 35/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.2.2008

Usnesení z 35/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.2.2008

6.2.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Chodník podél ulice Kaštanové

3)     ROZPOČET

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-12/2007

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008 pro ZMČ

3.3 Změna rozpočtového opatření č. 15/2007

3.4 Změna rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2008

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh odpisového plánu ZŠ Brno, Měšťanská 21

5.2 Rozpis neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u příspěvkových organizací na rok 2008

5.3 Rozpočtová opatření a použití prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Odnětí svěřeného nemovitého majetku – Tuřanská 12

6.2 Vynětí Pastevní 1 ze Seznamu domů doporučených k prodeji

6.3 Priority městské části v oblasti školství a sportu

6.4 Žádost České pošty o souhlas s umístěním odkládacích schrán

6.5 Vyjádření k pronájmu částí pozemků p.č. 3500/1, 3501/1 k.ú. Tuřany a 231/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.6 Stavebně technický průzkum a pasport MŠ U Lípy Svobody

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě na čištění komunikací

8.2 Výcvik psů ve výběhu pro psy

9)     RŮZNÉ

9.1 Pořádání basketbalového turnaje o Bachmačský pohár

9.2 Vyúčtování Společenského plesu MČ Brno-Tuřany 2008

9.3 Obsah Listů 1/2008

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 35/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Chodník podél ulice Kaštanové

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ zajistit nabídky na zpracování projektové dokumentace na přeložku telekomunikačního kabelu a požádat OD MMB o vydání stavebního povolení na vybudování chodníku.

•3)    ROZPOČET

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-12/2007

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-12/2007 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008 pro ZMČ

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2008, kterým příjmy zůstávají ve výši 25 500 tis.Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 28 376 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2 876 tis.Kč a je kryt financováním.Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.1.

3.3 Změna rozpočtového opatření č. 15/2007

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změny v rozpočtovém opatření č. 15/2007 z 20.12.2007. Návrh změn je uveden v příloze č.2.

3.4 Změna rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2008

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu rozpočtové skladby v příjmové části schváleného rozpočtu na rok 2008. Návrh změny je uveden v příloze č.3.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh odpisového plánu ZŠ Brno, Měšťanská 21

Usnesení :

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Brno, Měšťanská 21 na rok 2008. Odpisový plán je uveden v příloze č.4.

•5.2 Rozpis neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u příspěvkových organizací na rok 2008

Usnesení :

Rada schvaluje rozpis čerpání neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany v r. 2008 u MŠ Brno, Holásecká 11, u MŠ Brno, V Aleji 2, u MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 a u ZŠ Brno, Měšťanská 21. Rozpis je uveden v příloze č.5.

•5.3 Rozpočtová opatření a použití prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtová opatření mezi položkami rozpočtu r.2007 v MŠ Brno, Holásecká 11, v MŠ Brno, V Aleji 2, v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 a v ZŠ Brno, Měšťanská 21.

Rada bere na vědomí použití prostředků rezervního fondu v ZŠ Brno, Měšťanská 21,v MŠ Brno, Holásecká 11 a v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3.

Rada schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu r.2007 ZŠ Brno, Měšťanská 21 spočívající v přesunu 100.000,- Kč z položky plyn na položku elektrická energie.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Odnětí svěřeného nemovitého majetku – Tuřanská 12

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o odnětí svěřeného nemovitého majetku – pozemků p.č. 891, 892, 893  a p.č. 894/1 a objektu  na pozemku p.č. 891, Tuřanská č. or. 12, č. pop. 199, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.2 Vynětí objektu Pastevní 1 ze Seznamu domů doporučených k prodeji

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ podat žádost na Odbor dispozic s majetkem MMB na vynětí bytového domu Pastevní 1 ze Seznamu domů doporučených k prodeji.

•6.3 Priority městské části v oblasti školství a sportu

Usnesení :

Rada schvaluje priority městské části v oblasti oprav škol, školských zařízení, hřišť a sportovišť a ukládá ÚMČ odeslat jejich seznam OŠMT MMB. Seznam priorit je uveden v příloze č.6.

•6.4 Žádost České pošty o souhlas s umístěním odkládacích schrán

Usnesení:

Rada schvaluje umístění 1ks odkládací schrány k plotu sběrného střediska Sladovnická a 1ks odkládací schrány na okraji pozemku p.č. 137 k.ú. Holásky na náklady České pošty.

•6.5 Vyjádření k pronájmu částí pozemků p.č. 3500/1, 3501/1 k.ú. Tuřany a 231/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 3500/1, 3501/1 k.ú. Tuřany a 231/1 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti OHL ŽS, a.s. z úrovně města.

•6.6 Stavebně technický průzkum a pasport MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jana Harašty, Brno na vypracování pasportu a stavebně technického průzkumu budovy MŠ U Lípy Svobody, Brno v ceně 27 370,- Kč vč. DPH a starostovi svěřuje rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě na čištění komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění čistění komunikací se společností A.S.A. služby Žabovřesky, s.r.o.. Dodatek č. 3 je uveden v příloze č.7.

8.2 Výcvik psů ve výběhu pro psy

Usnesení :

Rada schvaluje žádost MVDr. Simony Müllerové o postavení překážek pro výcvik psů ve výběhu pro psy za ulicí Malínskou na náklady žadatelky a ukládá ÚMČ připravit návrh smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Pořádání basketbalového turnaje o Bachmačský pohár

Usnesení:

Rada schvaluje uspořádání basketbalového turnaje o Bachmačský pohár dne 6.3.2008 v sokolovně na Hanácké ulici a pověřuje místostarostku organizační přípravou turnaje.

•9.2 Vyúčtování Společenského plesu MČ Brno-Tuřany 2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí vyúčtování Společenského plesu MČ Brno-Tuřany 2008.

•9.3 Obsah Listů 1/2008

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.1/2008.

 

 

V Brně – Tuřanech  6.2.2008

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                     Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarostka MČ Brno-Tuřany