Usnesení z 34/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.1.2008

Usnesení z 34/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.1.2008

23.1.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                                       Omluvena: Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 15.12.2007

1.4 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 8.1.2008

1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 8.1.2008

1.6 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis ze dne 3.12.2007

1.7 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis ze dne 15.1.2008

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Knihovně Jiřího Mahena v Brně

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Moravskému rybářskému svazu

4.3 Žádost o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Holásky

4.4 Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

5.1 Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013

5.2 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD.

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k nabídce prodeje pozemku p.č. 228/12 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření k reálnému rozdělení pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany

6.3 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

6.4 Dohoda o ukončení Smlouvy o provedení domovnických prací

6.5 Rozšíření elektronického zabezpečení pro společenské centrum radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 34/V. schůze RMČ a pověřuje Ing.S.Kostkovou podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis ze dne 15.12.2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 15.12.2007.

•1.4 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 8.1.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 8.1.2008.

•1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis ze dne 8.1.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise zdravotní a sociální, které se konalo 8.1.2008.

•1.6 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis ze dne 3.12.2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební,rozvoje a správy majetku, které se konalo 3.12.2007.

•1.7 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis ze dne 15.1.2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební,rozvoje a správy majetku, které se konalo 15.1.2008.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně na nákup knih do knihovního fondu a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost o poskytnutí dotace Moravskému rybářskému svazu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Moravskému rybářskému svazu na zajištění dětských rybářských závodů a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.3 Žádost o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na zajištění tradičních Holáseckých ostatků 2008 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

4.4 Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na zajištění Tuřanských vostatků 2008 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013

Usnesení :

Rada bere na vědomí dokument „Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013″ pro oblast předškolního a základního vzdělávání.

•5.2 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD.

Usnesení :

Rada schvaluje předložení návrhu na ocenění pedagogické pracovnice PhDr.Boženy Küfhaberové, PhD., ředitelky ZŠ Měšťanská 21, Brno Radě města Brna v kategorii výrazná pedagogická osobnost roku.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k nabídce prodeje pozemku p.č. 228/12 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada sděluje Odboru dispozic s majetkem MMB, že MČ Brno-Tuřany nemá zájem a do budoucna nebude mít zájem o svěření  pozemku p.č. 228/12 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.2 Vyjádření k reálnému rozdělení pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Usnesení nebylo přijato.

•6.3 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu zdravotního střediska Holásecká 31, Brno s nájemcem společnosti WEDO, s.r.o. Rada schvaluje text Smlouvy, který je uveden v příloze č.1 zápisu.

•6.4 Dohoda o ukončení Smlouvy o provedení domovnických prací

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o provedení domovnických prací uzavřenou dne 1.7.2000 se Zdeňkem Ludinem. Rada schvaluje text Dohody, který je uveden v příloze č.2 zápisu.

•6.5 Rozšíření elektronického zabezpečení pro společenské centrum radnice

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy s firmou SITEL, spol. s r.o., Brno na rozšíření elektronické zabezpečovací signalizace pro společenské centrum radnice v ceně 49 807,00 Kč vč. DPH včetně podmínek záručního a pozáručního servisu a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech  23.1.2008

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Sylva Kostková

starosta MČ Brno-Tuřany                                     členka Rady MČ Brno-Tuřany