Usnesení z 32/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.1.2008

Usnesení z 32/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.1.2008

9.1.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 11.12.2007

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Územní studie MČ Brno – Chrlice

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2008

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Podání žádosti o prodloužení termínu splnění hygienických požadavků v MŠ

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Odnětí svěřeného nemovitého majetku – pozemek p.č. 3575 k.ú. Tuřany

6.2 Studna na pozemku p.č. 1492/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 683/6 k.ú. Holásky

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany

9.2 Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 32/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 11.12.2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní, které se konalo 11.12.2007.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Územní studie MČ Brno – Chrlice

Usnesení :

Rada požaduje, aby Územní studii MČ Brno-Chrlice projednaly Komise dopravy a veřejného pořádku, Komise stavební, rozvoje a správy majetku a Komise životního prostředí. Rada požaduje, aby dopravní propojení mezi návrhovými plochami pro bydlení v MČ Brno-Chrlice a MČ Brno-Tuřany   bylo realizováno v oblasti ulic Chrlické a Moravské mimo stávající zástavbu  novým komunikačním propojením. Před povolením bytové výstavby v rozvojových zónách přednostně vyřešit nárůst dopravního zatížení odklonem mimo zastavěné území MČ Tuřany.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2008

Usnesení :

Rada schvaluje rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2008 podle podrobné rozpočtové skladby.Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Podání žádosti o prodloužení termínu splnění hygienických požadavků v MŠ

Usnesení :

Rada schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu splnění hygienických požadavků dle § 4 odst. 5 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v MŠ Brno, Holásecká 11, PO a v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO ke Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.

Rada bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně o prodloužení lhůty ke splnění hygienických požadavků v MŠ Brno, V Aleji 2, PO do 31.12.2011.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Odnětí svěřeného nemovitého majetku – pozemek p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat znovu Zastupitelstvo města Brna o odnětí svěřeného nemovitého majetku – pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany.

•6.2 Studna na pozemku p.č. 1492/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s udělením povolení k nakládání s vodami pro studnu ve vlastnictví Jaroslava Chaloupky vybudované na pozemku p.č. 1492/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, který je svěřen MČ Brno-Tuřany.

•6.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 683/6 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 683/6  k.ú. Holásky Tomáši Fröhlichovi dle zákresu uvedeného v příloze č.2 zápisu z úrovně města.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany uvedené v příloze č.3 zápisu.

•9.2 Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení:

Rada schvaluje Metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uvedenou v příloze č.4 zápisu.

 

V Brně – Tuřanech  9.1.2008

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Vlasta Hrdlíková                                    starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarostka MČ Brno-Tuřany