Svolání 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: pondělí 19. prosince 2011 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011

9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012

10. Návrh rozpočtu na rok 2012

11. Rozpočtové opatření č. 15/2011

12. Návrh na změnu ÚPmB podél hasičské zbrojnice na ulici Javorové

13. Návrh na změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky

14. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Zapletalově, k.ú. Dvorska

15. Vyjádření kprodeji pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 76/100 a 1466/38k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Harmonogram zasedání ZMČ

18. Různé

19. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 30.11.2011

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany