Zápis z 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2011

Zápis z 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2011

9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 3.11.2011 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Vlasta Hrdlíková, Eva Švehlová, Antonín Tůma, Ing. Zdeněk Oprchal

Za ÚMČ byly dále přítomny: Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:02 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 12 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 9/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele Ing. Jitku Gallovou, vedoucí OST a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu z 9/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany Ing. Miroslava Dorazila a Miroslava Tesaře.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 9/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Dorazila a Miroslava Tesaře.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 9/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta podal návrh na stažení bodu 9 – Obecně závazná vyhláška s.m. Brna k energetické koncepci města, z programu zasedání a dal hlasovat o upraveném programu 9/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 9/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 • 1. Technický bod
 • 2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva
 • 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 • 4. Dotazy kusnesením zjednání Rady
 • 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 • 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 • 7. Návrhy a podněty občanů
 • 8. Návrh vyhlášky Požární řád města Brna
 • 10. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
 • 11. Novela vyhlášky o místních poplatcích
 • 12. Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
 • 13. Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa
 • 14. Návrh na změnu Statutu města Brna
 • 15. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz
 • 16. Rozpočtové opatření č. 13/2011
 • 17. Vyjádření kesměně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • 18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska
 • 19. Vyjádření kezřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky
 • 20. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek
 • 21. Různé
 • 22. Závěr

Hlasování: pro12, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 28/VI. RMČ, bod 16. – dotaz, zda se ústřední topení dělalo kompletně v celé MŠ nebo jen v některých místnostech, na co byla použita částka 100 000,- Kč z přílohy smlouvy o dílo, co Rada odsouhlasila, zda je o tom zápis ve stavebním deníku a zda jej může Kontrolní výbor obdržet.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– 28/VI RMČ bod 17. – proč při částce 3,2 mil. Kč byla oslovena jen 1 firma a zda nebylo levnější řešení.

Odpověděl starosta.

– 28/VI RMČ bod 22. – proč místostarosta navrhl odvolání Ing. Libora Dynáka z funkce předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku.

Odpověděl místostarosta.

– 28/VI RMČ bod 23. – proč Rada schválila obsah Listů č. 4/2011 i s neaktuálními články a proč Listy vyšli až koncem října, když byla uzávěrka koncem srpna.

Odpověděl starosta, místostarosta.

– 29/VI RMČ bod 8. – konstatoval, že vjezd se již opravoval, a dotázal se, zda by to šlo reklamovat.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– 29/VI RMČ bod 11. – dotaz, zda bude městská část financovat zřízení krytého pískoviště ve Dvorskách. Upozornil, že se jedná o soukromý pozemek.

Odpověděl starosta, místostarosta.

Diskuze: starosta, místostarosta, Ing. Miroslav Dorazil, Tomáš Kopecký.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Josef Panáček – informoval o 5/VI. schůzi Finančního výboru a jejích doporučení ZMČ.

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o příští schůzi Kontrolního výboru, která proběhne 14.11.2011 v 18:30 a o tom, že bylo vyřešeno zasílání odpovědí Úřadem na požadavky Kontrolního výboru. 

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 9.9.2011 do 3.11.2011. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Dotazy a diskuze: Ing. Miroslav Dorazil.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Ing. Kašpaříková – navrhla zřízení elektronických kontaktů všem členům Zastupitelstva a jejich zveřejnění na internetových stránkách. Navrhla, aby se MČ zabývala zpomalením dopravy na komunikaci vedoucí od Slatiny do Tuřan v obou směrech. Oba podněty předala v písemné podobě starostovi.

Diskuze: starosta, Ing. Kašpaříková.

 

V 18:40 se na zasedání ZMČ Brno-Tuřany dostavila Mgr. Marie Havlátová, přítomno je 13 členů Zastupitelstva.

 

Ing. Spisar – návrh, aby kamenná dlažba, která je pod asfaltovou vrstvou komunikací, byla vytěžena a zpeněžena.

– požadavek, aby silnice na ulici 1. května a Glocova byly provedeny nové podkladní vrstvy a upravena její niveleta.

– dotaz na stavbu nové kanalizace.

– návrh, aby byly zveřejněny v Listech informace o opravách komunikací.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

Diskuze: starosta, Ing. Josef Panáček, Ing. Spisar.

Ing. Chvátal – připomínka k veřejnému projednávání infrastruktury v Holáskách, zdá se mu nedostatečné informování pouze na úřední desce a vývěskách ÚMČ, chtěl by informace vyvěsit přímo v lokalitě, které se to týká.

– dotaz jak dopadlo na minulém ZMČ předání dat ohledně letiště.

Odpověděl starosta.

Diskuze: starosta, Ing. Chvátal

– dotaz, zda by bylo možné zrušit poplatky v ekodvoře.

Odpověděli: MVDr. Dagmar Malá, starosta.

 

Bod 8. programu ZMČ – Návrh vyhlášky Požární řád města Brna

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky Požární řád města Brna.

Rada na své 28/VI. schůzi pod bodem programu 11. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky Požární řád města Brna a navrhnout doplnění jeho příloh tak, jak je uvedeno v příloze č.6 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky Požární řád města Brna a navrhuje doplnění jeho příloh tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Rada na své 28/VI. schůzi pod bodem programu 3 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Novela vyhlášky o místních poplatcích 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011.

Rada na své 28/VI. schůzi pod bodem programu 4 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 se změnami uvedenými v příloze č.2 zápisu

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Radka Svačinová.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 se změnami uvedenými v příloze usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her.

Rada na své 28/VI. schůzi pod bodem programu 5 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a navrhnout doplnění její přílohy tak, jak je uvedeno v příloze č.3 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil navrhl zakázat loterie a jiné podobné hry na celém území městské části, případně s výjimkou čerpací stanice u dálnice. Podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a navrhuje doplnění její přílohy pro městskou část Brno-Tuřany takto: celé území městské části.

Diskuze: starosta, místostarosta, Ing. Miroslav Dorazil

Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 9 – usnesení nebylo přijato

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a navrhuje doplnění její přílohy pro městskou část Brno-Tuřany takto: celé území městské části mimo čerpací stanice na pozemku p.č. 242/9 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 9 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a navrhuje doplnění její přílohy tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9.

Rada na své 29/VI. schůzi pod bodem programu 24. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Návrh na změnu Statutu města Brna 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Organizačního odboru MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

Rada na své 29/VI. schůzi pod bodem programu 23. doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na kontejnerová stání, zda se o ně bude MČ starat.

Odpověděly: MVDr. Dagmar Malá, Mgr. Renata Pokorná.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, s výjimkou návrhu na změnu v článku 22.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč na zajištění provozu v roce 2011.

Rada na své 28/VI. schůzi pod bodem programu č. 10 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozu v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 5 zápisu.

Ing. Miloslav Blažek podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozu v roce 2011 a text smlouvy uvedený v příloze usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 13/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 13/2011.

Rada na své 29/VI. schůzi pod bodem programu č. 16 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 13/2011, které tvoří přílohu č. 7 zápisu.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Věry a Břetislava Palečkových, Brno o vyjádření ke směně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za ideální ½ pozemku p.č. 4156 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Věry Palečkové.

Rada na své 29/VI. schůzi pod bodem programu 17. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za ideální ½ pozemku p.č. 4156 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Věry Palečkové.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za ideální ½ pozemku p.č. 4156 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Věry Palečkové.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost JUDr. Hany Novákové o vyjádření k prodeji pozemku p.č.349 k.ú. Dvorska.

Rada na své 29/VI. schůzi pod bodem programu 19. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č.349 k.ú. Dvorska JUDr. Haně Novákové.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Tomáš Kopecký.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemku p.č.349 k.ú. Dvorska JUDr. Haně Novákové.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ – Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Ing. Veroniky Káňové o vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2360, 2362/1, 2364, 2367, 2372/1, 467, 468 a 2294 k.ú. Holásky stavbou inženýrských sítí v rámci stavby „Technická infrastruktura v lokalitě Brno Tuřany-Holásky”.

Rada na své 29/VI. schůzi pod bodem programu 21. doporučila Zastupitelstvu doporučit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2360, 2362/1, 2364, 2367, 2372/1, 467, 468 a 2294 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení inženýrských sítí těmito pozemky v rámci stavby „Technická infrastruktura v lokalitě Brno Tuřany-Holásky”.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2360, 2362/1, 2364, 2367, 2372/1, 467, 468 a 2294 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení inženýrských sítí těmito pozemky v rámci stavby „Technická infrastruktura v lokalitě Brno Tuřany-Holásky”.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 20. programu ZMČ – Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek 

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice, návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany.

Rada na své 28/VI. schůzi pod bodem programu 13. doporučila Zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice, dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany. Návrhy dodatků jsou uvedeny v přílohách č. 8, 9 a 10 zápisu.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Radka Svačinová.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice, dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany. Dodatky jsou uvedeny v příloze usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 21. programu ZMČ – Různé

Ing. Miroslav Dorazil – požádal o dodržování odhlasovaných termínů zasedání Zastupitelstva.

Miroslav Tesař – dotaz, zda bude rozbitá vozovka na ul. Rolencova a díra na vozovce na ulici 1. května opravená.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz, zda se již objednala oprava vpusti před radnicí.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová, MVDr. Dagmar Malá.

 

Bod 22. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 19:30 hodin.

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

 

Ing. Miroslav Dorazil Miroslav Tesař
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany