Usnesení z 31/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.12.2007

Usnesení z 31/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.12.2007

12.12.2007

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany

1.4 Harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.5 Program 9/V. zasedání ZMČ

1.6 Komise životního prostředí – zápis ze dne 4.9.2007 a 3.12.2007

1.7 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 27.11.2007

1.8 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 13.11.2007

1.9 Kontrolní výbor – zápis 5/V

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna ÚP Modřice

2.2 Plocha PV podél ulice Petlákovy, k.ú. Brněnské Ivanovice

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 14/2007 pro RMČ

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 15/2007 pro ZMČ

3.3 Splátkový kalendář s Helenou Brzobohatou

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Použití prostředků rezervního fondu MŠ Holásecká 11

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1743/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření k pronájmu a směně pozemků p.č. 1411/8, 1411/3, 1411/5, 1411/9 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky

6.4 Vyjádření k přeložce elektropřípojky a telefonní přípojky

6.5 Petlákova – prodloužení komunikace

6.6 Zápočet nájemného z objektu Tuřanská 12

6.7 Dodatek k nájemní smlouvě s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

6.8 Radnice – studie vestavby zdravotního střediska

6.9 Dodatek č. 1 ke smlouvě Hřiště na dvoře radnice

6.10 Dodatek č. 9 ke smlouvě Rekonstrukce radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Rozhodování ve věcech vyjádření MČ Brno-Tuřany ke kácení dřevin

8.2 Souhlas s převzetím budoucí výsadby do péče MČ

9)     RŮZNÉ

9.1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

9.2 Změna Požárního řádu městské části Brno-Tuřany

9.3 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 31/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany na 1. pololetí 2008. Harmonogram je uveden v příloze č.1 zápisu.

•1.4 Harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 1. pololetí 2008 v termínech 28.2., 24.4., 26.6.

•1.5 Program 9/V. zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 9/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 20.12.2007 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 8/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 8/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7.Návrhy a podněty občanů, 8. Rozpočet na rok 2008, 9. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2008, 10. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2008, 11. Rozpočtové opatření č. 15/2007, 12. Splátkový kalendář s Helenou Brzobohatou, 13. Změna Požárního řádu městské části Brno-Tuřany, 14. Volba člena Kontrolního výboru, 15. Změna Územního plánu na pozemku p.č. 267/23 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Plocha PV podél ul.Petlákovy,k.ú.Brněnské Ivanovice, 17. Vyjádření k prodeji  pozemků p.č. 177 a 213/1 k.ú. Tuřany, 18. Vyjádření k prodeji  části pozemku p.č. 3530 k.ú. Tuřany,          19. Vyjádření k prodeji  části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1743/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 21. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1411/8, 1411/3, 1411/5, 1411/9 k.ú. Brněnské Ivanovice, 22. Různé, 23. Závěr.

•1.6 Komise životního prostředí – zápis ze dne 4.9.2007 a 3.12.2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápisy z jednání Komise životního prostředí, která se konala 4.9.2007 a 3.12.2007.

•1.7 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis ze dne 27.11.2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 27.11.2007.

•1.8 Komise sociální a zdravotní – zápis ze dne 13.11.2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní, které se konalo 13.11.2007.

•1.9 Kontrolní výbor – zápis 5/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru, které se konalo 15.11.2007.

Rada konstatuje, že námitky k zápisům RMČ a ZMČ lze přednést na každém zasedání ZMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Změna ÚP Modřice

Usnesení :

Rada nemá námitky a připomínky k projednávané změně č. VII. územního plánu sídelního útvaru Modřice.

•2.2 Plocha PV podél ulice Petlákovy, k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu souhlasit se změnou směrné části Územního plánu návrhové plochy PV podél ulice Petlákovy, spočívající ve zvýšení indexu podlahové plochy  IPP na 0,7.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 14/2007 pro RMČ

Usnesení:

Rada  schvaluje  rozpočtové opatření č. 14/2007, kterým  příjmy i výdaje rozpočtu zůstávají ve stejné výši.  Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

•3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 15/2007 pro ZMČ

Usnesení:

Rada souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením a doporučuje Zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření č 15/2007, kterým se příjmy zvýšily na 33 015 tis.Kč a výdaje rozpočtu se zvýšily na 37 954 tis.Kč. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.3 zápisu.

•3.3 Splátkový kalendář s Helenou Brzobohatou

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit uzavření dohody o splátkovém kalendáři s Helenou Brzobohatou. Návrh dohody tvoří přílohu č.4 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Použití prostředků rezervního fondu MŠ Holásecká 11

Usnesení :

Rada bere na vědomí použití prostředků rezervního fondu MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace ve výši 5.000 Kč na nákup hraček.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1743/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene práva umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 1743/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice pro ČR – Ministerstvo dopravy dle zákresu v příloze č.5 zápisu.

•6.2 Vyjádření k pronájmu a směně pozemků p.č. 1411/8, 1411/3, 1411/5, 1411/9 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemků p.č. 1411/8, 1411/3, 1411/5, 1411/9 ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 1411/1, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky dle varianty B z úrovně města.

•6.4 Vyjádření k přeložce elektropřípojky a telefonní přípojky

Usnesení:

Rada nemá námitek proti přeložce telefonní přípojky a elektropřípojky do sběrného střediska na Malínské ulici dle koordinační situace Ing. arch. Tomáše Dvořáka č. 2007/3 ze dne 21.11.2007 na náklady žadatele.

•6.5 Petlákova – prodloužení komunikace

Usnesení :

Rada nesouhlasí s umístěním a povolením stavby komunikace v prodloužení ulice Petlákovy na pozemku p.č. 1327, k.ú. Brněnské Ivanovice. Komunikační napojení ploch pro průmysl je dle ÚP plánováno nově uvažovanou komunikací z ulice Kaštanová pod stávajícím areálem Managu.

•6.6 Zápočet nájemného z objektu Tuřanská 12

Usnesení :

Rada  schvaluje zápočet nájemného z objektu Tuřanská 12 za rok 2007 ve výši 476 096,- Kč proti provedeným opravám a investicím dle přiložených faktur v souladu s nájemní smlouvou se Sdružením Práh.

•6.7 Dodatek k nájemní smlouvě s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytového prostoru v přízemí radnice s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.6 zápisu.

•6.8 Radnice – studie vestavby zdravotního střediska

Usnesení :

Rada vybrala nabídku Ing. arch. Bronislava Sedláčka na zpracování studie vestavby zdravotního střediska do podkroví budovy radnice  v ceně 49 000,- Kč (není plátce DPH) a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.9 Dodatek č. 1 ke smlouvě Hřiště na dvoře radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Víceúčelové dětské hřiště ZŠ Dvorecká”, kterým se snižuje cena díla o 144 189,- Kč. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku.

•6.10 Dodatek č. 9 ke smlouvě Rekonstrukce radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice městské části Brno-Tuřany II. etapa”, kterým se zvyšuje cena části díla „Společenské centrum, fasáda do dvora a výtah” o 348 618,-Kč. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Rozhodování ve věcech vyjádření MČ Brno-Tuřany ke kácení dřevin

Usnesení:

Rada mění působnost svěřenou usnesením z 17/V. schůze RMČ Komisi životního prostředí RMČ Brno-Tuřany s účinností od 12.12.2007 takto:

Rada svěřuje Komisi životního prostředí RMČ Brno-Tuřany rozhodování ve věcech vyjádření statutárního města Brna jako vlastníka ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna.

Předseda Komise je oprávněn podepisovat veškeré písemnosti Komise v těchto věcech a je oprávněn zastupovat statutární město Brno jako vlastníka pozemků ve správním řízení o povolení ke kácení dřevin.

•8.2 Souhlas s převzetím budoucí výsadby do péče MČ

Usnesení :

Rada souhlasí s převzetím budoucí výsadby 4 ks stromů na pozemku města Brna p.č. 889/3 k.ú. Tuřany za podmínek uvedených v příloze č.7 zápisu.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení:

Rada schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro rok 2008. Sazebník tvoří přílohu č.8 zápisu.

•9.2 Změna Požárního řádu městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 26/2002, kterou se vydávají požární řády městských části ve městě Brně, v části Požární řád městská část Brno-Tuřany. Návrh je uveden v příloze č.9 zápisu.

•9.3 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č.7 ke smlouvě č.1302 o servisní podpoře s Ing. Pavlem Ryšavým, kterým se mění doba trvání smlouvy na dobu neurčitou. Dodatek č.7 tvoří přílohu č.10 zápisu.

 

V Brně – Tuřanech  12.12.2007

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                Ing. Vlasta Hrdlíková                                     starosta MČ Brno-Tuřany                                       místostarostka MČ Brno-Tuřany