Usnesení z 30/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.11.2007

Usnesení z 30/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.11.2007

28.11.2007

Přítomni dle prezenční listiny:                                                        Omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                                     Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 TEZ “Komunikační obchvat Tuřan”

3)     ROZPOČET

3.1 Vyřazení nedobytných pohledávek z účetnictví

3.2 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2008

3.3 Rozpočtové opatření č.13/2007

3.4 Investiční akce v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2008

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SDH Brněnské Ivanovice

5)     ŠKOLY

5.1 Změna Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemku p.č. 1250/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Dotace projektu

6.3 Předlažby komunikací Ivanovické nám., Ul. 1. května, Tuřanské náměstí

6.4 Změna usnesení b.6.9 RMČ 29/V

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR s.r.o

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Oslava 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech – nájmy a výpůjčky

9.2 Obsah Listů 5/2007

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 30/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 TEZ “Komunikační obchvat Tuřan”

Usnesení :

Rada souhlasí s předloženým technicko – ekonomickým zadáním stavby “Komunikační obchvat Tuřan”, doporučuje jeho doplnění o propojení pro pěší a cyklisty z ulice Karkulínovy a Myslivecké na síť stávajících polních cest na opačné straně obchvatu ( např. formou podchodu minimálního rozsahu) tak, aby stavba obchvatu v krajině nevytvořila překážku, oddělující zastavěnou část obce od okolního prostředí.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Vyřazení nedobytných pohledávek z účetnictví

Usnesení:

Rada schvaluje vyřadit z účtu pohledávek nedobytné pohledávky ve výši 251.025,10 Kč za společností ANNE, a.s. v likvidaci a nedobytné pohledávky ve výši 27.855,- Kč za společností ARZENAL CZ s.r.o..

Rada schvaluje podání návrhu na zastavení exekucí v těchto věcech.

•3.2 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2008

Usnesení :

Rada bere na vědomí pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2008 uvedená v příloze č. 1 a doporučuje je ZMČ ke schválení.

•3.3 Rozpočtové opatření č.13/2007

Usnesení:

Rada  schvaluje rozpočtové opatření č.13/2007 uvedené v příloze č. 2, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 53 tis. Kč.

•3.4 Investiční akce v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2008

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o investičních prostředcích, které má město Brno ve svém návrhu rozpočtu na rok 2008 zařazeny na akce prováděné v MČ Brno-Tuřany.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč SDH Brněnské Ivanovice na Mikulášskou besídku a Vánoční strom a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Změna Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje změnu Pravidel finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany v bodě 8, který zní nově takto: „Jakékoliv použití prostředků rezervního fondu musí být dáno na vědomí zřizovateli”. Účinnost změny je od 29.11.2007.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemku p.č. 1250/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1250/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Tůmovi. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zápisu.

•6.2 Dotace projektu

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou agentury RPA, s.r.o., Brno, na zpracování žádosti o dotaci projektu “Zvyšování bezpečnosti silničního provozu” – II. etapa, realizace stavby.

Ukládá ÚMČ připravit RO na částku 17 850,- Kč (vč.DPH) pro financování 1.části nabídky a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy na zpracování žádosti o dotaci ve výši 17 850,- Kč.

•6.3 Předlažby komunikací Ivanovické nám., Ul. 1. května, Tuřanské náměstí

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Zemako s.r.o., Brno na provedení vymezených předlažeb komunikací na ulicích Ivanovické nám., Ul. 1. května, Tuřanské náměstí v celkové ceně 110 099,50 (vč. DPH) a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.4 Změna usnesení b.6.9 RMČ 29/V

Usnesení :

Rada mění usnesení b.6.9 RMČ 29/V takto:

Rada ukládá ÚMČ podniknout kroky, směřující k zajištění opravy havárie kanalizačního řadu v ulici Revoluční.

Rada ukládá starostovi zahájit jednání s vedením statutárního města Brna a Odboru rozpočtu a financování MMB na uvolnění finančních prostředků z havarijního fondu k úhradě nákladů na opravu havárie kanalizačního řadu v ulici Revoluční, Brno.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Přijetí daru od Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě do 5 000,- Kč  od společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o., který bude použit na akci 3. adventní trhy a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1  Oslava 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech – nájmy a výpůjčky

Usnesení :

Rada svěřuje starostovi rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce vztahujících se k akci  „Oslava 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech”.

•9.2 Obsah Listů 5/2007

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.5/2007.

 

 

V Brně – Tuřanech  28.11.2007

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Vlasta Hrdlíková                                    starosta MČ Brno-Tuřany                                     místostarostka MČ Brno-Tuřany