Usnesení z 29/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.11.2007

Usnesení z 29/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.11.2007

13.11.2007

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Úkoly pro Komisi dopravy a veřejného pořádku

1.4 Úkol pro Komisi stavební, rozvoje a správy majetku a Komisi životního prostředí

1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č.12/2007 pro RMČ

3.2 Návrh rozpočtu na rok 2008 – II. etapa

3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2008

3.4 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Tenisovému klubu Tuřany

4.2 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vzor nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům

6.2 Źádost o pronájem pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 17 a 18 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Vyjádření k prodeji  části pozemku p.č. 3530 k.ú. Tuřany

6.5 Vyjádření k prodeji  části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.6 Cenová nabídka na pokračování v rekonstrukci radnice

6.7 Tuřanská 12 – stavební úpravy

6.8 Cenová nabídka na opravu chodníku na ulici Pratecké

6.9 Havárie kanalizace Revoluční

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Dataprojektor

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nákup a instalace lavičky

8.2 Provozní doba sběrných středisek odpadu mezi svátky

9)     RŮZNÉ

9.1 Udělení plné moci pro pozemkové úpravy v k.ú. Dvorska

9.2 Společenský ples MČ Brno-Tuřany 2008

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 29/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Úkoly pro Komisi dopravy a veřejného pořádku

Usnesení:

Rada ukládá Komisi dopravy a veřejného pořádku předložit návrhy řešení k těmto věcem:

-omezení rychlosti projíždějících aut – ul. Špirkova, Sokolnická, Podlipná, přechod před ÚMČ, záliv zastávky MHD na ul. Sokolnické (první zastávka směrem od Sokolnic),

-dopravní značení (průjezd zakázán) na ulici Šípková,

-průjezd křižovatkou ulic Špirkova, Hanácká.

•1.4 Úkol pro Komisi stavební, rozvoje a správy majetku a Komisi životního prostředí

Usnesení:

Rada ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku a Komisi životního prostředí navrhnout jiný způsob využití ploch zamýšlených pro průmyslovou zónu Tuřany a předložit návrh řešení využití areálu stávajícího koupaliště.

•1.5 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise zdravotní a sociální, které se konalo 9.10.2007.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh rozpočtového opatření č.12/2007 pro RMČ

Usnesení:

Rada  schvaluje rozpočtové opatření č.12/2007, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu nemění. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

•3.2 Návrh rozpočtu na rok 2008 – II. etapa

Usnesení :

Rada souhlasí s návrhem II.etapy rozpočtu na rok 2008 v předpokládaném objemu 25.500 tis. Kč uvedeným v příloze č.2, požaduje zapracovat uvedené připomínky a takto upravený návrh rozpočtu doporučuje ZMČ ke schválení.

•3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií pro rok 2008

Usnesení :

Rada souhlasí s pravidly hospodaření MČ Brno-Tuřany pro rok 2008 v období místního rozpočtového provizoria, městského rozpočtového provizoria a v období státního rozpočtového provizoria, která jsou uvedena v příloze č.3 zápisu a doporučuje ZMČ jejich schválení.

•3.4 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oslava 800. výročí první zmínky o Tuřanech”.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Tenisovému klubu Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na přístavbu sociálního zařízení a skladu klubovny a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

4.2 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada neschvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany na mikulášskou besídku.

Rada ukládá ÚMČ uhrazení mikulášských balíčků pro děti na akci pořádanou TJ Sokol Brno-Tuřany dne 1.12.2007 z rozpočtové skladby 3399/5194 formou proplacení faktury.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vzor nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům

Usnesení:

Rada schvaluje nový vzor nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům. Vzor je uveden v příloze č.4 zápisu.

•6.2 Źádost o pronájem pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

•6.3 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 17 a 18 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 17 a 18  k.ú. Brněnské Ivanovice Josefíně Strouhalové z úrovně města.

•6.4 Vyjádření k prodeji  části pozemku p.č. 3530 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 3530 k.ú. Tuřany dle zákresu uvedeného v příloze č. 5 zápisu společnosti CTP Invest, spol. s r.o..

•6.5 Vyjádření k prodeji  části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu uvedeného v příloze č. 6 zápisu společnosti SASTA CZ, a.s..

•6.6 Cenová nabídka na pokračování v rekonstrukci radnice

Usnesení :

Rada schvaluje provedení 8. části rekonstrukce radnice – opravy fasády ve dvoře, dokončení společenského centra a výtahu v ceně 3 936 150,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č. 8 smlouvy se společností DIRS Brno s.r.o..

•6.7 Tuřanská 12 – stavební úpravy

Usnesení :

Rada schvaluje provedení stavebních úprav  v objektu Tuřanská 12 v prostorách chráněného bydlení dle  žádosti nájemce  Občanského sdružení Práh a na jeho náklady ve výši 50 000,- Kč vč.DPH.

•6.8 Cenová nabídka na opravu chodníku na ulici Pratecké

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy Strabag a.s., o.z. Brno, na provedení opravy chodníku podél

ulice Pratecké v Brně za cenu 34 272,- Kč vč. DPH  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách

smlouvy.

•6.9 Havárie kanalizace Revoluční

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ zajistit opravu havárie kanalizačního řadu v ulici Revoluční, Brno formou výzvy BVaK a.s. k provedení opravy v souladu s podmínkami rozhodnutí OVLHZ MMB a dále ukládá ÚMČ v zákonné lhůtě podat odvolání MČ Brno-Tuřany proti tomuto rozhodnutí.

Rada ukládá starostovi zahájit jednání s vedením statutárního města Brna a odboru rozpočtu a financování MMB na uvolnění finančních prostředků z havarijního fondu k úhradě nákladů na opravu havárie kanalizačního řadu v ulici Revoluční, Brno.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Dataprojektor

Usnesení:

Rada schvaluje zakoupení dataprojektoru od firmy Dell Computer,s.s r.o., Praha za cenu 30 880,-Kč vč.DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Nákup a instalace lavičky

Usnesení :

Rada schvaluje nákup lavičky do přístřešku MHD v ul. Vlčkova u firmy ZEMAKO, s.r.o. za celkovou cenu  včetně její instalace 6.973,- Kč vč. DPH.

•8.2 Provozní doba sběrných středisek odpadu mezi svátky

Usnesení :

Rada schvaluje omezení provozní doby na sběrných střediscích odpadu Sladovnická a Malinská mezi vánočními svátky a koncem roku, které je uvedeno v příloze č. 8 zápisu. Rada ukládá ÚMČ informovat o tomto omezení občany.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Udělení plné moci pro pozemkové úpravy v k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada uděluje plnou moc Tomáši Kopeckému k zastupování městské části Brno-Tuřany ve sboru zástupců pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvorska.

•9.2 Společenský ples MČ Brno-Tuřany 2008

Usnesení :

Rada schvaluje pořádání společenského plesu MČ Brno – Tuřany dne 19.1.2008 od 20 hod. v Orlovně na ulici Rolencova,Brno a pověřuje místostarostku organizací plesu včetně nakládání s finančními prostředky z rozpočtu MČ Brno-Tuřany určenými na pořádání plesu 2008 a schvalování přijetí věcných a peněžitých darů od sponzorů.

Rada stanovuje cenu vstupenky ve výši 12O,- Kč.

Rada stanovuje cenu losu do tomboly ve výši 10,- Kč a maximální počet 2 000 losů.

Rada ukládá Komisi zdravotní a sociální podílet se na přípravě plesu.

 

V Brně – Tuřanech  13.11.2007

 

Ing. Miroslav Dorazil                            Ing. Vlasta Hrdlíková                                                starosta MČ Brno-Tuřany                    místostarostka MČ Brno-Tuřany