Usnesení z 2/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.12.2010

Usnesení z 2/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 8.12.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady, příchod 16:05

Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Jmenování členů komisí Rady městské části Brno-Tuřany

1.4 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.5 Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.6 Návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

1.7 Program 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Kaštanové

2.2 Návrh na změnu ÚPmB Dvorska

2.3 Průmyslová zóna TUŘANY

2.4 Operační program Životní prostředí

3) ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu na rok 2011

3.2 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií

3.4 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011

3.5 Rozpočtové opatření č.15/2010

3.6 Rozpočtové opatření č.16/2010

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

4.2 Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

4.3 Žádost Radky Vysloužilové o poskytnutí dotace

5) ŠKOLY

5.1 Provoz mateřských škol v období vánočních prázdnin

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice a v k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

6.2 Vyjádření ke stavbě plotu na pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany

6.3 Změna termínu dokončení prací na fasádě Pastevní 1

6.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu s Margit Hlavatou

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení

8.2 Kácení borovic na pozemku p.č. 231/1 k.ú. Holásky

8.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o provádění letní údržby komunikací v MČ Brno-Tuřany

9) RŮZNÉ

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 2/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Jmenování členů komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje tyto členy komisí RMČ Brno-Tuřany pro VI. volební období:

Jiřina Ondrová, Miroslava Šnajdrová, Aloisie Haraštová, MUDr.Eva Haraštová, Ludmila Havránková, Jitka Heřmanská, Františka Hlaváčková, Marie Jobová, Marie Koblížková, Věra Mikušová, Helena Pazderová, Valérie Pazderová, MUDr.Marie Petrásová, Milada Střechová, Růžena Šiklová, Libuše Šmídová, Drahomíra Tomaštíková, Marie Konvičná, Mgr.et Mgr.Tomáš Dvořáček,DiS, MUDr.Vladimír Mužík do funkcí členů Komise zdravotní, sociální a kulturní,

Ing.Vlasta Hrdlíková, Ing.Libor Dynák, Tomáš Kopecký, Mgr.Markéta Bláhová do funkcí členů Komise životního prostředí,

Ing.Libor Dynák, Bc.Petr Foltýn, Rudolf Rusler, Antonín Tůma, Ing.Jan Petrás st. do funkcí členů Komise dopravy a veřejného pořádku,

Michal Meluzín, Martin Niederle, Iva Kolečková, Marika Zigmundová do funkcí členů Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit,

Ing.Miroslav Dorazil, Ing.Petr Harašta, Ladislav Špondr, Ing.Miloslav Blažek, Ing.Zdeněk Grubl, Miroslav Tesař

do funkcí členů Komise stavební, rozvoje a správy majetku,

Pavel Odehnal, Mgr.Lucie Žáková, Marie Koblížková, Mgr.et Mgr.Tomáš Dvořáček,DiS do funkcí členů Komise redakční.

Rada bere na vědomí návrh ODS na členy komisí.

1.4 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.1 zápisu.

1.5 Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.2 zápisu.

1.6 Návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v VI. volebním období ve výši uvedené v příloze č.3 zápisu s účinností od 1.1. 2011 a v případě náhradníka ode dne vzniku funkce.

1.7 Program 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z 1/VI. zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola usnesení z 1/VI. zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 6. Návrhy a podněty občanů, 7. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ, 8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva, 9. Volba členů výborů Zastupitelstva, 10. Návrh rozpočtu na rok 2011, 11. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií, 12. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011, 13. Rozpočtové opatření č.16/2010, 14. Návrh odměn neuvolněným členům ZMČ Brno-Tuřany, 15. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Kaštanové, 16. Vyjádření k prodeji/směně pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Vyjádření k převodu pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice, 19. Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s., 20. Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, 21. Vyjádření k návrhu na změnu Statutu města Brna, 22. Různé, 23. Závěr.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Kaštanové

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu PP – plocha pro průmysl za předpokladu změny koridoru komunikací a prostranství místního významu mimo plánovanou zástavbu.

2.2 Návrh na změnu ÚPmB Dvorska

Usnesení:

Bod stažen z programu jednání.

2.3 Průmyslová zóna TUŘANY

Usnesení:

Rada bere na vědomí usnesení RMČ 99/V, bod 2.1. a ZMČ 25/V, bod 15 k návrhu průmyslové zóny Tuřany.

2.4 Operační program Životní prostředí

Usnesení:

Rada bere na vědomí žádost Odboru životního prostředí MMB o součinnost při přípravě projektu v souvislosti s vypsáním výzvy č.24 z Operačního programu Životní prostředí s tím, že v současné době se pro tento účel v městské části nenachází vhodná lokalita.

3) ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtu na rok 2011

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2011. Návrh rozpočtu tvoří přílohu č.4 zápisu.

3.2 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 64.090,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů na rok 2010 a text smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

3.3 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období rozpočtových provizorií

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria a Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria. Návrhy pravidel jsou uvedeny v přílohách č.6, 7 a 8 zápisu.

3.4 Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011. Návrh pravidel je uveden v příloze č.9 zápisu.

3.5 Rozpočtové opatření č.15/2010

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.15/2010, které tvoří přílohu č.10 zápisu.

3.6 Rozpočtové opatření č.16/2010

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.16/2010, které tvoří přílohu č.11 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč sdružení Tělocvičná jednota Sokol Brno-Tuřany na provoz roku 2010 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.12 zápisu.

4.2 Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč sdružení Sportovní klub Tuřany na provoz roku 2010 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.13 zápisu.

4.3 Žádost Radky Vysloužilové o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Radce Vysloužilové na zakoupení potřeb pro dítě v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.14 zápisu.

5) ŠKOLY

5.1 Provoz mateřských škol v období vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v období 23.12.2010 – 2.1.2011.

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice a v k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemků p.č. 228/1, p.č. 229, 232, 233 a 241/2 k.ú. Brněnské Ivanovice a pozemků p.č. 3533, 3534/4, 3535/3, 3536/3, 3537/3, 3538/3, 3539/3, 3540/3, 3541/3, 3542/3, 3543/3, 3544/3, 3545/3, 3546/3, 3547/3, 3548/3, 3560, 3500/1, 3501/1, 3549/3, 3550/2, 3551/2, 3552/2, 3553/2, 3554/2, 3555/2, 3556/2, 3557/2 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

6.2 Vyjádření ke stavbě plotu na pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje vyloučení Mgr. et Mgr.Tomáše Dvořáčka, DiS z projednávání a rozhodování ve věci stavby plotu s osazením brány na pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany.

Rada nemá námitek proti stavbě plotu s osazením brány na pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany.

6.3 Změna termínu dokončení prací na fasádě Pastevní 1

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.10-01-15 na stavební úpravy fasády budovy Pastevní 1, Brno se společností SIDESTAV,spol. s r.o., Brno, kterým se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek mění termín dokončení díla. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku.

6.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu s Margit Hlavatou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu bytu v domě na Pastevní 1, Brno s Margit Hlavatou a schvaluje text dodatku, který je uveden v příloze č.15 zápisu.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Aktualizace pasportu dopravního značení.

Usnesení :

Rada schvaluje aktualizaci pasportu dopravního značení pro blokové čistění komunikací místních a zařazených do ZáKoSu společností SIGNEX spol. s r.o. za cenu 4.000,- Kč vč. DPH.

8.2 Kácení borovic na pozemku p.č. 231/1 k.ú. Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje vyloučení Michala Krátkého z projednávání a rozhodování ve věci kácení borovic na pozemku p.č. 231/1 k.ú. Holásky.

Rada schvaluje kácení 2 ks vzrostlých borovic rostoucích na pozemku p.č. 231/1 k.ú. Holásky.

8.3 Dodatek č.2 ke smlouvě o provádění letní údržby komunikací v MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o provádění letní údržby komunikací v MČ Brno-Tuřany se společností .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.,Brno. Rada schvaluje text dodatku č.2, který je uveden v příloze č.16 zápisu.

 

9) RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 8.12.2010

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                          Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarosta MČ Brno-Tuřany