Usnesení z 1/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.11.2010

Usnesení z 1/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 24.11.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Harmonogram schůzí Rady do června 2011

1.4 Návrh na změnu Statutu komisí Rady městské části Brno-Tuřany

1.5 Zřízení komisí Rady městské části Brno-Tuřany

1.6 Jmenování předsedů komisí Rady městské části Brno-Tuřany

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č.14/2010

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Žádost Heleny Zátopkové o ukončení nájmu nebytových prostor

6.2 Tuřanské nám. 3 – úprava vchodu pro umístění bankomatu – změna usnesení bodu 6.4. z 106/V. schůze RMČ

6.3 Hasičská zbrojnice ul. Javorová – oprava elektroinstalace

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Vyjádření k návrhu na doplnění metodiky Pravidla pronájmu bytů

9.2 Vyjádření k návrhu na změnu Statutu města Brna

9.3 Společenský ples MČ Brno-Tuřany

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 1/VI. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Harmonogram schůzí Rady do června 2011

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany do června 2011, který je uveden v příloze č.1 zápisu.

•1.4 Návrh na změnu Statutu komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje změnu Statutu komisí Rady městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.2 zápisu.

•1.5 Zřízení komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada zřizuje tyto komise Rady městské části Brno-Tuřany:

Komise zdravotní, sociální a kulturní,

Komise životního prostředí,

Komise dopravy a veřejného pořádku,

Komise školská, sportovní a volnočasových aktivit,

Komise stavební, rozvoje a správy majetku,

Komise redakční.

•1.6 Jmenování předsedů komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje pro VI. volební období:

Mgr. Marii Havlátovou do funkce předsedy Komise zdravotní, sociální a kulturní,

Ing. Sylvu Kostkovou do funkce předsedy Komise životního prostředí,

Ing. Libora Dynáka do funkce předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku,

Bc. Petra Foltýna do funkce předsedy Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit,

Tomáše Kopeckého do funkce předsedy Komise stavební, rozvoje a správy majetku,

Michala Krátkého do funkce předsedy Komise redakční.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

•3.1 Rozpočtové opatření č.14/2010

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.14/2010, které tvoří přílohu č.3 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč sdružení Tělocvičná jednota Sokol Brno-Tuřany na akci „Mikulášská besídka pro děti s nadílkou”a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Žádost Heleny Zátopkové o ukončení nájmu nebytových prostor

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku s Helenou Zátopkovou dohodou ke dni 30.11.2010.

•6.2 Tuřanské nám. 3 – úprava vchodu pro umístění bankomatu – změna usnesení bodu 6.4 z 106/V. schůze RMČ

Usnesení:

Rada mění usnesení bodu 6.4 z 106/V. schůze Rady takto:

Rada schvaluje úpravu vstupních dveří v místě pro bankomat v budově Tuřanské nám. 3, Brno dle nabídky společnosti ALKOM Security, a.s., Praha v ceně 52.498,- Kč vč. DPH.

•6.3 Hasičská zbrojnice ul. Javorová – oprava elektroinstalace

Usnesení:

Rada schvaluje výměnu elektroinstalace v hasičské zbrojnici na ul.Javorové firmou Karel Pospíšil, Brno za cenu 54 000,- Kč. vč. DPH a ukládá ÚMČ vystavit objednávku.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

•9.1 Vyjádření k návrhu na doplnění metodiky Pravidla pronájmu bytů

Usnesení:

Rada nemá připomínky k předloženému návrhu na doplnění metodiky Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady.

•9.2 Vyjádření k návrhu na změnu Statutu města Brna

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

•9.3 Společenský ples MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pořádání společenského plesu městské části Brno-Tuřany s tombolou dne 5.2.2011 od 20.00 hod. v sále sokolovny na ulici Hanácká, Brno a pověřuje místostarostu organizací plesu včetně nakládání s finančními prostředky z rozpočtu městské části určenými na pořádání plesu 2011, schvalování přijetí a použití věcných a peněžitých darů od sponzorů a uzavírání smluv v souvislosti s organizací plesu.

Rada schvaluje cenu vstupenky ve výši 120,- Kč.

Rada schvaluje cenu losu do tomboly ve výši 10,- Kč a maximální počet 2000 losů.

Rada jmenuje místostarostu Michala Krátkého loterním zástupcem.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 24.11.2010

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                  Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                           místostarosta MČ Brno-Tuřany