Usnesení z 1/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2006

Usnesení z 1/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2006

15.11.2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni :

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté

Program:

1)     ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.3 Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany……………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

1.4 Zřízení komisí Rady městské části Brno-Tuřany……………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

1.5 Jmenování předsedů komisí Rady městské části Brno-Tuřany……………………………………………………. 2

 

 

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

2.1 R 110 Kv Komárov – zaústění vedení V 513/514, V 5543…………………………………………………………… 2

 

 

 

 

3)     POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

3.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………… 3

 

 

 

 

4)     ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

4.1 Doplnění rozpočtového opatření č. 10/2006……………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — II. varianta………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

5)     STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

5.1 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s Českou poštou………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

5.2 Žádost firmy Pavel Veselý s.r.o. o umístění reklamy na dům Pastevní 1……………………………………….. 3

 

 

 

 

6)     SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku……………………………………………………………… 3

 

 

 

 

7)     ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

7.1 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21………………………… 4

 

 

 

 

7.2 Vánoční osvětlení MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

7.3 Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Brno, Měšťanská 21……………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

8.1 Skládky……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

9)     BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

 

 

 

 

9.1 Smlouva  o poskytnutí  dotace z rozpočtu JmK pro Jednotky SDH……………………………………………… 5

 

 

 

 

1)     ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 1/V. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany.

1.4 Zřízení komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada zřizuje pro V. volební období tyto komise Rady městské části Brno-Tuřany:

Komise zdravotní a sociální,

Komise životního prostředí,

Komise dopravy a veřejného pořádku,

Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit,

Komise stavební, rozvoje a správy majetku,

Komise finanční,

Komise redakční.

1.5 Jmenování předsedů komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje tyto předsedy komisí Rady městské části Brno-Tuřany:

Komise zdravotní a sociální — předseda Miroslava Šnajdrová,

Komise životního prostředí — předseda Ing. Sylva Kostková,

Komise dopravy a veřejného pořádku – předseda Vladimír Bartl,

Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – předseda Drahomíra Doležalová,

Komise finanční — předseda Ing. Jan Šnajdr.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 R 110 Kv Komárov – zaústění vedení V 513/514, V 5543

 

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem ke zjišťovacímu řízení stavby, nazvané R 110 Kv Komárov – zaústění vedení V 513/514, V 5543 (kabelové vedení)dle §7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

3)    POZEMKY

3.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice s nájemcem Marií Křečkovou.

4)    ROZPOČET, FINANCE

4.1 Doplnění rozpočtového opatření č. 10/2006

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí doplněné rozpočtové opatření č. 10/2006 a doporučuje jej ke schválení v bodech, určených pro  Zastupitelstvo.

 

 

 

 

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — II. varianta

Usnesení:

 

 

 

 

Rada ukládá ÚMČ zapracovat vznesené připomínky do návrhu II.varianty rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2007 a takto upravenou II.variantu rozpočtu doporučuje Zastupitelstvu ke schválení.

5)    STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s Českou poštou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově radnice uzavřenou s nájemcem Českou poštou, s.p..

5.2 Žádost firmy Pavel Veselý s.r.o. o umístění reklamy na dům Pastevní 1

Usnesení : 

Rada neschvaluje umístění reklamy firmy Pavel Veselý-stavebniny,s.r.o. na dům Pastevní 1.

6)    SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku s Janou Kučerovou za účelem provozování zubní laboratoře.

7)    ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s rozšířením projektu opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21, který zpracovává firma Ateliér CREO s.r.o.,o část pro obnovení vodotěsné izolace obvodové stěny. Rada schvaluje navýšení ceny o 7.220,- Kč vč. DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit uzavření dodatku ke smlouvě.

7.2 Vánoční osvětlení MČ Brno – Tuřany

Usnesení : 

Rada schvaluje cenovou nabídku Technických sítí Brno, a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení MČ Brno — Tuřany v celkové částce včetně DPH do 40 000,- Kč a odběr el. enegie v částce do 15 000,- Kč včetně DPH.

Rada schvaluje montáž vánočního osvětlení balkónu ÚMČ Brno – Tuřany firmou Jiří Krejčí,Šípkova 20,Brno v částce do 600,- Kč.

7.3 Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Brno, Měšťanská 21

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení rozpočtu Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o 100.000,- Kč v položce plyn a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření pro ZMČ.

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Skládky

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ECOTECHNIEK CZ spol. s r .o. na úklid černých skládek v MČ Brno-Tuřany v celkové částce do 20.000,- Kč vč. DPH.

9)    BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Smlouva  o poskytnutí  dotace z rozpočtu JmK pro Jednotku SDH

Usnesení :

Rada schvaluje smlouvu č. 1-669/2006-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku SDH ve výši  50.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  15.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                     Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno — Tuřany                                           místostarostka MČ Brno – Tuřany