Usnesení z 28/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31.10.2007

Usnesení z 28/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31.10.2007

31.10.2007

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna územního plánu na pozemku p.č. 267/23 k.ú. Brněnské Ivanovice

2.2 Návrh na změnu směrné části Územního plánu města Brna při ulici Petlákově

3)     ROZPOČET

3.1 Splátkový kalendář s Helenou Brzobohatou

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu , ZO Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin

5.2 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji  pozemků p.č. 177 a 213/1 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření ke stavbě přípojky VN a rozvodny NN na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

6.3 Cenová nabídka na pokračování v rekonstrukci radnice

6.4 Cenová nabídka na výkon TDI  – pokračování v rekonstrukci  radnice

6.5 Provedení stavebně technického průzkumu sklepa radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Vybavení kanceláře ÚMČ nábytkem

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Bezpečnostní řez  havarijních stromů  na ul. Jahodová

8.2 Bezpečnostní řez  stromů na hřišti Javorová

9)     RŮZNÉ

9.1 Stanovisko k pronájmu pracoviště pro Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 28/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada projednala zápis z jednání komise kulturně sportovní a volnočasových aktivit ze dne 23.10.2007.

Rada odvolává ke dni 31.10.2007 členy komise Jiřího Kirchnera,  Jana Langa a paní Jágrovou na vlastní žádost a Jiřího Krejčího z důvodu nulové účasti na jednáních komise.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Změna územního plánu na pozemku p.č. 267/23 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit  změnu ÚPmB na pozemku p.č. 267/23,  k.ú. Brněnské Ivanovice,ze stávající plochy ZPF na návrhovou plochu SV – plochu pro výrobu a služby – rozšíření sousedící návrhové plochy.

•2.2 Návrh na změnu směrné části Územního plánu města Brna při ulici Petlákově

Usnesení :

Rada souhlasí  se změnou směrné části  ÚPMB na pozemcích p.č. 1347/1, 1347/2 a 1350 k.ú. Brněnské Ivanovice ze současné návrhové plochy SV na návrhovou plochu SO.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Splátkový kalendář s Helenou Brzobohatou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o splátkovém kalendáři s Helenou Brzobohatou. Rada schvaluje text dohody, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace Českému zahrádkářskému svazu , ZO Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.780,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, ZO Brno-Tuřany na nákup topidel – olejových radiátorů a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh na provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v období vánočních prázdnin roku 2007.

•5.2 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření mezi položkami rozpočtu č. 3 v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji  pozemků p.č. 177 a 213/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 177 a 213/1 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany a.s.

•6.2 Vyjádření ke stavbě přípojky VN a rozvodny NN na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nemá námitek proti stavbě přípojky VN a rozvodny NN na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany.

•6.3 Cenová nabídka na pokračování v rekonstrukci radnice

Usnesení :

Rada požaduje po ÚMČ doložit výběrové řízení a základní smlouvu s rozpočtem na akci rekonstrukce radnice.

•6.4 Cenová nabídka na výkon TDI  – pokračování v rekonstrukci  radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou Ing. Soni Schelleové na výkon TDI při provádění  8. části  rekonstrukce radnice – opravy fasády ve dvoře, dokončení společenského centra a výtahu v ceně 97 800,- Kč ( není plátce DPH) a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.5 Provedení stavebně technického průzkumu sklepa radnice

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ zajistit provedení stavebně technického průzkumu části sklepa radnice vč. navržení opatření proti houbě v ceně do 6 000,- Kč vč.DPH.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Vybavení kanceláře ÚMČ nábytkem

Usnesení:

Rada schvaluje  nabídku firmy TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o., M. Pernes, Brno na dodávku nábytku do kanceláře sociální referentky ÚMČ.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Bezpečnostní řez  havarijních stromů  na ul. Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje provedení bezpečnostního řezu  3 havarijních stromů podél retenční nádrže na ul. Jahodová Sborem dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice za cenu do 5.000,- Kč vč. DPH.

•8.2 Bezpečnostní řez  stromů na hřišti Javorová

Usnesení :

Rada bere na vědomí odmítnutí objednávky firmou Jiří Malý, IČ: 67576222, na bezpečnostní řez stromů na hřišti Javorová.

Rada schvaluje objednávku bezpečnostního řezu stromů na hřišti Javorová u firmy Ing. Martin Vlado, IČ: 75791226, za cenu 56.700,- Kč vč. DPH.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Stanovisko k pronájmu pracoviště pro Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu

Usnesení:

Rada schvaluje záměr pronájmu pracoviště na ÚMČ pro zaměstnance Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu za předpokládané nájemné 1 500,- Kč/m2/rok.

 

V Brně – Tuřanech  31.10.2007

 

Ing. Miroslav Dorazil                                     Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                             místostarostka MČ Brno-Tuřany