Usnesení z 27/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.10.2007

Usnesení z 27/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.10.2007

17.10.2007

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.4 Program 8/V. zasedání ZMČ

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění financování IDS JMK

2.2 Změna indexu podlažních ploch v ulici Sladovnické

3)     ROZPOČET

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-9/2007

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2007 pro RMČ

3.3 Návrh rozpočtového opatření č. 11/2007 pro ZMČ

3.4 Návrh rozpočtu na rok 2008 – I. etapa

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Tuřany

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Radce Vysloužilové

5)     ŠKOLY

5.1 Rozpočtová opatření a použití prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací

5.2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2006/2007

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky

6.2 Vyjádření k prodeji  a k pronájmu pozemků p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření ke stavbě veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

6.4 Svěření pozemku p.č. 4009 k.ú. Tuřany

6.5 Cenová nabídka na zpracování stavebně technického stavu objektu Pastevní 1

6.6 Smlouva o dílo „Víceúčelové dětské hřiště u ZŠ Dvorecká”

6.7 Autorský dozor

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Deratizace Tuřan

8.2 Zimní údržba místních komunikací

8.3 Zimní údržba chodníků v MČ Tuřany

8.4 Zimní údržba chodníků -zdravotní středisko

9)     RŮZNÉ

9.1 Pomístní názvy v k.ú. Dvorska

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 27/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 11.9.2007.

•1.4 Program 8/V. zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 8/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 25.10.2007 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisům ze 6/V. zasedání ZMČ a ze 7/V.zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení ze 6/V. zasedání ZMČ a ze 7/V.zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Návrhy a podněty občanů, 7. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-9/2007, 8. Návrh rozpočtového opatření č.11/2007, 9. Návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na r.2008, 10.Návrh na změnu Územního plánu města Brna při ulici Petlákové, 11.Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky,12.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1  a věcné břemeno k 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice,13.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice,14.Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky,15.Vyjádření k prodeji  pozemků p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Brněnské Ivanovice,16. Různé, 17. Závěr.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění financování IDS JMK

Usnesení:

Rada schvaluje dohodu o ukončení platnosti smlouvy o zajištění financování IDS JMK (linka 73) uzavřené s Jihomoravským krajem a to ke dni 8.12.2007. Text dohody je uveden v příloze č.1 zápisu.

•2.2 Změna indexu podlažních ploch v ulici Sladovnické

Usnesení :

1.Rada souhlasí se záměrem zástavby návrhové plochy pro bydlení na ulici Sladovnické za podmínky vybudování komunikačního propojení na ulici Sladovnickou, v souladu s návrhem na změnu ÚPmB B47/06-II zpracovávanou atelierem ERA , před vlastní výstavbou rodinných domků.

2.Rada souhlasí se zvýšením IPP na pozemcích p.č. 1086/1, 1086/2, 1087, 1088, 1089 a 1090 při ulici Sladovnické na 0,8 za předpokladu splnění výše uvedené podmínky.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-9/2007

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2007, které jsou uvedeny v příloze č.2. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2007 pro RMČ

Usnesení:

Rada  schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2007, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 3.319 tis. Kč. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.3 zápisu.

•3.3 Návrh rozpočtového opatření č. 11/2007 pro ZMČ

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh rozpočtového opatření č. 11/2007, kterým příjmy i výdaje rozpočtu zůstávají ve stejné výši, tj. příjmy ve výši 32 149 tis. Kč a výdaje ve výši 37 780 tis. Kč (rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR). Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.4 zápisu.

•3.4 Návrh rozpočtu na rok 2008 – I. etapa

Usnesení :

Rada projednala I.etapu návrhu rozpočtu na rok 2008 v předpokládaném objemu 25 991 tis.Kč a požaduje zapracovat připomínky.

Rada požaduje předložit souhrnnou bilanci a proporce rozpočtu MČ Brno-Tuřany k projednání a zhodnocení v ZMČ.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na uspořádání hodů a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Radce Vysloužilové

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Radce Vysloužilové na potřeby pro dítě v pěstounské péči a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Rozpočtová opatření a použití prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtová opatření mezi položkami rozpočtu v MŠ Brno, Holásecká 11, PO, v MŠ Brno, V Aleji 2, PO, v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO a v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO.

Rada bere na vědomí použití prostředků rezervního fondu, které jsou vytvořeny z peněžních darů, v MŠ Brno, Holásecká 11, PO ve výši 1.000,- Kč.

•5.2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2006/2007

Usnesení :

Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO za školní rok 2006/2007.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky Jaromíru a Janě Konečným.

•6.2 Vyjádření k prodeji  a k pronájmu pozemků p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Brněnské Ivanovice Lence Vepřekové z úrovně města.

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Brněnské Ivanovice Lence Vepřekové.

•6.3 Vyjádření ke stavbě veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nemá námitek proti stavbě veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany.

•6.4 Svěření pozemku p.č. 4009 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 4009 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

•6.5 Cenová nabídka na zpracování stavebně technického stavu objektu Pastevní 1

Usnesení :

Rada bere na vědomí zánik smlouvy s Ing. Janem Páčem na zpracování stavebně technického stavu objektu Pastevní 1 a schvaluje nabídku Petra Bělohoubka na zpracování stavebně technického stavu a objemové studie objektu Pastevní 1 za cenu 39.500,- Kč ( není plátce DPH). Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.6 Smlouva o dílo „Víceúčelové dětské hřiště u ZŠ Dvorecká”

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Víceúčelové dětské hřiště u ZŠ Dvorecká” se společností DIRS BRNO s.r.o. a schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č.5 zápisu.

•6.7 Autorský dozor

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku autorského dozoru společnosti Musil,Hybská – architektonický atelier,s.r.o., IČ:63475669, ke stavbě „Víceúčelové dětské hřiště u ZŠ Dvorecká” za cenu 4 500,-Kč bez DPH (5355,-Kč vč.DPH).

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Deratizace Tuřan

Usnesení :

Rada schvaluje objednání deratizace centrální části Tuřan a dalších lokalit s výskytem hlodavců u firmy Jiří Pařez,Brno, IČ: 13065998, za částku, která nepřekročí výši 13.500,- Kč vč. DPH.

•8.2 Zimní údržba místních komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku na zimní údržbu místních komunikací v MČ Tuřany od firmy  Technické služby Brno – Slatina za cenu,která  nepřesáhne částku 357.000,- Kč vč. DPH za rok. Rada svěřuje  starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8.3 Zimní údržba chodníků v MČ Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Martin Minks, IČ: 69756678, na zimní údržbu pěších komunikací v MČ Tuřany za cenu, která nepřesáhne částku 180.000,- Kč vč.DPH za 1 zimní sezonu. Rada svěřuje  starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8.4 Zimní údržba chodníků -zdravotní středisko

Usnesení :

Rada schvaluje provádění zimní údržby v areálu zdravotního střediska v období  od 1.11.2007 do  31. 3. 2008  panem  Pavlem Svačinou  za  celkovou cenu 4900,- Kč/měsíc. Rada svěřuje  starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy o dílo.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Pomístní názvy v k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada nemá námitek k současným pomístním názvům v k.ú. Dvorska.

 

V Brně – Tuřanech  17.10.2007

 

Ing. Miroslav Dorazil                                 Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                         místostarostka MČ Brno-Tuřany