Usnesení z 26/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.10.2007

Usnesení z 26/V schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.10.2007

3.10.2007

Přítomni dle prezenční listiny:                         omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                         Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady                                  Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Mgr. Renata Pokorná, vedoucí OV ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zápis č. 7 z Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit ze dne 11.9.2007

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu Územního plánu města Brna při ulici Petlákově

2.2 Úprava směrné části Územního plánu města Brna podél ulice Pratecké

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2008

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1102/4 a p.č. 1102/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/5 k.ú. Tuřany

6.3 Ukončení nájmu pozemku p.č. 887/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Zpětvzetí bodu 6.6. z 20/V RMČ – odvětrání sociálního zařízení v MŠ Holásecká

6.5 Žádost společnosti EUPHRASIA s.r.o. o doplnění nájemní smlouvy

6.6 Žádost MUDr. Alfréda Dörra o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou

6.7 Žádost České spořitelny, a.s o souhlas pronajímatele

6.8 Cenová nabídka na zhotovení spojovacího koridoru ZŠ Požární

6.9 Cenové nabídky na realizaci víceúčelového dětského hřiště u ZŠ Dvorecká

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Faksimile listiny obsahující první zmínku o Tuřanech

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Bezpečnostní řez  stromů na hřišti Javorová

8.2 Výměna a doplnění odpadkových košů

8.3 Označení komunikací v zimním období neudržovaných

9)     RŮZNÉ

9.1 Regulace reklamy na území městské části

9.2 Obsah Listů 4/2007

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 26/V. schůze RMČ a pověřuje podpisem zápisu Zdeňka Svobodu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Zápis č. 7 z Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit ze dne 11.9.2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 7 z Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit ze dne 11.9.2007.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Návrh na změnu Územního plánu města Brna při ulici Petlákově

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se změnou ÚPMB na pozemcích p.č. 1347/1, 1347/2 a 1350 dle zákresu v příloze č. 1 zápisu ze současné návrhové plochy SV na návrhovou plochu BO.

Rada ukládá ÚMČ požádat OÚPR MMB o opravu chybného zákresu ÚPMB plochy podél ulice Petlákové po ulici Kaštanovou ze stabilizované SV na stabilizovanou plochu BO.

•2.2 Úprava směrné části Územního plánu města Brna podél ulice Pratecké

Usnesení :

Rada doporučuje OÚPR MMB  zvýšit v Územním plánu města Brna index podlahové plochy na 0,7 v návrhové ploše BC podél ulice Pratecké zakreslené v příloze č. 2 zápisu.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2008

Usnesení :

Rada bere na vědomí návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany na rok 2008 a navrhuje je zapracovat do I. etapy návrhu rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2008 s přihlédnutím k aktualizaci objemu rozpočtu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1102/4 a p.č. 1102/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1102/4 a pozemku p.č. 1102/8 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/5 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1598/5 k.ú. Tuřany Haně Černé. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zápisu.

•6.3 Ukončení nájmu pozemku p.č. 887/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Karlem a Jitkou Klecanskými. Text dodatku je uveden v příloze č. 4 zápisu.

•6.4 Zpětvzetí bodu 6.6. z 20/V RMČ – odvětrání sociálního zařízení v MŠ Holásecká

Usnesení:

Rada bere zpět usnesení bodu 6.6. z 20/V schůze Rady týkající se výběru firmy Vzduchotechnika MS jako dodavatele na odvětrání sociálního zařízení v budově MŠ Holásecká.

•6.5 Žádost společnosti EUPHRASIA s.r.o. o doplnění nájemní smlouvy

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společnosti EUPHRASIA s.r.o.. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č. 5 zápisu.

•6.6 Žádost MUDr. Alfréda Dörra o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku pronajatých MUDr. Alfrédu Dörrovi dohodou ke dni 31.10.2007.

•6.7 Žádost České spořitelny, a.s. o souhlas pronajímatele

Usnesení:

Rada souhlasí s instalací klimatizačního zařízení do pronajatých nebytových prostor v objektu Tuřanské náměstí 3 na náklady nájemce České spořitelny, a.s..

•6.8 Cenová nabídka na zhotovení spojovacího koridoru ZŠ Požární

Usnesení :

Rada bere na vědomí zrušení nabídky na zhotovení spojovacího koridoru ZŠ Požární firmou ČINEX s.r.o. a schvaluje nabídku firmy DIRS Brno, s.r.o.na zhotovení tohoto díla za cenu 149.964,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.9 Cenové nabídky na realizaci víceúčelového dětského hřiště u ZŠ Dvorecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy DIRS Brno, s.r.o. na realizaci víceúčelového dětského hřiště u ZŠ Dvorecká za cenu 1.642.512,- Kč vč. DPH. Rada ukládá ÚMČ připravit návrh smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Faksimile listiny obsahující první zmínku o Tuřanech

Usnesení:

Rada schvaluje objednání zhotovení faksimile listiny z 25.září 1208 obsahující první zmínku o Tuřanech u restaurátorky Mgr. Márie Glejdurové za cenu do 10 000,- Kč vč. DPH.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Bezpečnostní řez  stromů na hřišti Javorová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Jiří Malý na provedení bezpečnostního řezu stromů na hřišti Javorová za cenu 48.813,- Kč vč. DPH.

•8.2 Výměna a doplnění odpadkových košů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ZEMAKO, s.r.o. na výměnu 3 kusů stávajících a instalaci 6 kusů nových odpadkových košů v MČ Tuřany za cenu 20.761,- Kč vč. DPH.

•8.3 Označení komunikací v zimním období neudržovaných.

Usnesení :

Rada schvaluje objednání výroby a instalace značení komunikací v zimě neudržovaných uvedených v příloze č. 6 zápisu od firmy GEFAB CS spol s r.o. , za celkovou cenu 39.023,60  Kč vč. DPH.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Regulace reklamy na území městské části

Usnesení:

Rada nenavrhuje Radě města Brna regulaci reklamy na území městské části Brno-Tuřany.

•9.2 Obsah Listů 4/2007

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.4/2007.

 

V Brně – Tuřanech  3.10.2007

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                    Zdeněk Svoboda

starosta MČ Brno-Tuřany                                                      člen Rady