Zápis z 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2011

Zápis z 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2011

8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 19.9.2011 od 17:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Za ÚMČ byly dále přítomny: Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 17:03 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 17 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 8/VI.mimořádné zasedání ZMČ pomocného sčitatele Ing. Radku Svačinovou, vedoucí OE a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu z 8/VI. mimořádného zasedání ZMČ Brno-Tuřany Ing. Sylvu Kostkovou a Ing. Zdeňka Oprchala.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 8/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Kostkovou a Ing. Zdeňka Oprchala.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

 

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz, zda je respektován jednací řád Zastupitelstva ohledně jeho programu.

Odpověděl starosta, Mgr. Renata Pokorná.

Eva Švehlová – připomínka k času konání mimořádného zasedání, upřednostnila by pozdější čas.

Ing. Miroslav Dorazil navrhl zařadit bod č. 4 Návrhy a podněty občanů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 4 Návrhy a podněty občanů doprogramu 8/VI mimořádného zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – schváleno

 

Ing. Miroslav Dorazil navrhl zařadit bod č. 5 Různé.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 5 Různé doprogramu 8/VI mimořádného zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Starosta dal hlasovat o programu 8/VI.mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto:

  • 1. Technický bod
  • 2. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace
  • 3. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace
  • 4. Návrhy a podněty občanů
  • 5. Různé
  • 6. Závěr

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na provoz roku 2011.

Rada na své 25/VI. mimořádné schůzi pod bodem programu č. 2 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 2 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 47.500,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 8, proti 5, zdržel se 4 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.  

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 9, proti 3, zdržel se 5 – schváleno

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč na provoz roku 2011.

Rada na své 25/VI. mimořádné schůzi pod bodem programu č. 3 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 3 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 47.500,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 8, proti 4, zdržel se 5 – usnesení nebylo přijato

 

Antonín Tůma podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 8, proti 6, zdržel se 3 – usnesení nebylo přijato

 

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 3 – schváleno

 

Bod 4. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

p. Meluzín – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna – proč Komise sportovní neprojednala pravidla pro přidělování dotací a proč se Komise neschází častěji?

Odpověděl starosta, Mgr. Bc. Petr Foltýn.

Diskuze: Ing. Vlasta Hrdlíková, Mgr. Bc. Petr Foltýn, starosta, Tomáš Kopecký, p. Meluzín, Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta, Ing. Miloslav Blažek.

 

 

Bod 5. programu ZMČ – Různé  

Nebyly vzneseny žádné podněty.

 

Bod 6. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 17:35 hodin.

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

 

Ing. Sylva Kostková Ing. Zdeněk Oprchal
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany