Usnesení z 25/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2007

Usnesení z 25/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2007

19.9.2007

Přítomni dle prezenční listiny:                                        omluven:

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                              Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Pozemková úprava k.ú.Dvorska

3)     ROZPOČET

3.1 Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

3.2 Návrh rozpočtového opatření č.9/2007 pro RMČ

3.3 Bilance rozpočtu na rok 2008

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace manželům Dvořáčkovým

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Smlouva o nájmu bytu s Margit Hlavatou

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Cenová nabídka na instalaci odvětrání sociálního zařízení v MŠ Holásecká 1

6.4 Cenová nabídka na obnovu dřevěné plastiky v kapli v Brněnských Ivanovicích

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2007 – 2008

7.2 Vybavení kanceláře ÚMČ nábytkem

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Kácení havarijních stromů na Jahodové

8.2 Herní prvky Dvorska

9)     RŮZNÉ

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 25/V. schůze RMČ a pověřuje podpisem zápisu Ing. Sylvu Kostkovou.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Pozemková úprava k.ú.Dvorska

Usnesení:

Rada ukládá OST vypracovat návrh odpovědi firmě Ageris s.r.o. ke komplexní pozemkové úpravě k.ú.Dvorska v návaznosti na ÚPmB, především s ohledem na komunikace, stavby a ekologické prvky krajinné stability.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit dohodu o prominutí pohledávky Heleně Brzobohaté ve výši 75.202,20 Kč uvedenou v příloze č. 1 zápisu a odkládá projednání splátkového kalendáře s Helenou Brzobohatou na schůzi Rady následující po zasedání Zastupitelstva.

•3.2 Návrh rozpočtového opatření č.9/2007 pro RMČ

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.9/2007, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 100 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření č. 9/2007 tvoří přílohu č. 2 zápisu.

•3.3 Bilance rozpočtu na rok 2008

Usnesení:

Rada  bere na vědomí souhrnou bilanci rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2008.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí dotace manželům Dvořáčkovým

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč manželům Dvořáčkovým na potřeby pro pět dětí v pěstounské péči a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Smlouva o nájmu bytu s Margit Hlavatou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě na Pastevní s Margit Hlavatou a schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 zápisu.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti NET Development, s.r.o..

•6.3 Cenová nabídka na instalaci odvětrání sociálního zařízení v MŠ Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Moravská realizační, s.r.o. na instalaci odvětrání sociálního zařízení v mateřské škole Holásecká 11 v ceně 34.967,- Kč bez DPH (41.611,- Kč vč. DPH). Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.4 Cenová nabídka na obnovu dřevěné plastiky v kapli v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Mgr. Ludmily Zálešákové na restaurátorskou obnovu polychromované dřevěné plastiky Panny Marie v kapli v Brněnských Ivanovicích v ceně 107.100,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2007 – 2008

Usnesení:

Rada schvaluje cenovou nabídku Technických sítí Brno, a.s. na montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení, dodávku el. energie, úpravu vánočních ozdob a instalaci zásuvek a zástrček na sloupy VO za celkovou cenu do 130 000,- Kč včetně DPH s rozložením plateb do dvou účetních období 2007/2008 dle fakturace. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy na dodávku el. energie.

Rada schvaluje cenovou nabídku Jiřího Krejčího na montáž a demontáž vánočního osvětlení balkónu radnice za cenu do 700,- Kč (není plátce DPH).

•7.2 Vybavení kanceláře ÚMČ nábytkem

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ zajistit nabídky dalších výrobců na dodávku nábytku do kanceláře sociální referentky ÚMČ.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Kácení havarijních stromů na Jahodové

Usnesení :

Rada schvaluje pokácení havarijních stromů na ul. Jahodová Sborem dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice za cenu do 10.000,- Kč v rozsahu dle znaleckého posudku Ing.R.Žižlavské.

•8.2 Herní prvky Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje objednání 3 ks pružinových houpadel včetně jejich instalace od firmy Lubomír Straka – FLORA servis za celkovou cenu 34.950,- Kč vč. DPH a jejich umístění v dostihovém areálu ve Dvorskách na pozemku p.č. 255 k.ú. Dvorska.

•9)    RŮZNÉ

 

V Brně – Tuřanech  19.9.2007

 

Ing. Vlasta Hrdlíková                                                         Ing. Sylva Kostková

místostarostka MČ Brno-Tuřany                                                  členka Rady