Usnesení z 24/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.9.2007

Usnesení z 24/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.9.2007

5.9.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Zapletalova 25 – provedení dlažby

2.2 Cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti – PD k realizaci krajinných úprav

3)     ROZPOČET

3.1 Návrh na doplnění rozpočtového opatření č.8/2007 pro ZMČ

3.2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva financí

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Návrh odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

5.2 Zpráva o činnosti mateřských škol za školní rok 2006/2007

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem pozemku p.č. 818/2 k.ú. Holásky

6.2 Žádost Margit Hlavaté o uzavření smlouvy o nájmu bytu

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1  a věcné břemeno k 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Dodatek ke smlouvě na stavbu opěrné stěny ZŠ Měšťanská

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Informační ukazatel okamžité rychlosti

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Darování zahradního materiálu do parku Vyšehradská

8.2 Bezpečnostní řezy, kácení dřevin, pokosy

9)     RŮZNÉ

 

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 24/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Zapletalova 25 – provedení dlažby

Usnesení :

Rada nesouhlasí s vydlážděním části pozemku p.č. 121, k.ú. Dvorska za účelem jeho užívání pro občasné odstavování vozidel do doby kladných vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního povolení.

•2.2 Cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti – PD k realizaci krajinných úprav

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy  LÖW & spol., s r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno na zpracování studie proveditelnosti – projektové dokumentace k realizaci krajinných úprav v ceně 140 000,- Kč bez DPH

( 166 600,- Kč vč.DPH ) a požaduje zapracovat do RO částku hrazenou z rozpočtu MČ Brno-Tuřany, tj.      67 000,- Kč.

Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Návrh na doplnění rozpočtového opatření č.8/2007 pro ZMČ

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh doplněného rozpočtového opatření č.8/2007 uvedeného v příloze č.1, kterým  příjmy rozpočtu zůstávají ve stejné výši,tj. 28 730 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34 361 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR.

•3.2 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva financí

Usnesení:

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výši 5.222.091,- Kč z rozpočtu Ministerstva financí na realizaci stavby „Nádstavba učeben nad jídelnou ZŠ Měšťanská”.

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Návrh odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení :

Rada navrhuje Radě města Brna poskytnutí odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO za významné pracovní výsledky ve II. pololetí školního roku 2006/2007, které jsou uvedeny v příloze č.2 zápisu.

•5.2 Zpráva o činnosti mateřských škol za školní rok 2006/2007

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávy o činnosti mateřských škol V Aleji 2, Holásecká 11 a U Lípy Svobody 3 za školní rok 2006/2007.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem pozemku p.č. 818/2 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 818/2 zahrada k.ú. Holásky s nájemkyní Jitkou Andrýskovou ke dni 30.9.2007 a pronájem tohoto pozemku Iloně Dovrtělové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.3 zápisu.

•6.2 Žádost Margit Hlavaté o uzavření smlouvy o nájmu bytu

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ připravit návrh smlouvy o nájmu bytu s Margit Hlavatou na dobu určitou.

•6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1  a věcné břemeno k 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Nekvapilovi.

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene práva průjezdu k pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice přes pozemek p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.4 Dodatek ke smlouvě na stavbu opěrné stěny ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava opěrné stěny a schodiště do suterénu a zastřešení schodiště ZŠ Měšťanská” se zhotovitelem DIRS Brno s.r.o.. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č. 4 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Informační ukazatel okamžité rychlosti

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem „Informačního ukazatele okamžité rychlosti silničních vozidel” v ceně 60 000,-Kč (cena vč.DPH a montáže) pro umístění na ulici Sokolnické a požaduje potřebnou finanční částku zapracovat do rozpočtového opatření č. 8/2007 pro ZMČ.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Darování zahradního materiálu do parku Vyšehradská

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ing. Vojtěchem Florianem, kterou městská část přijímá venkovní rostliny a jiný zahradní materiál do parku Vyšehradská v celkové hodnotě 13.077,- Kč. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

•8.2 Bezpečnostní řezy, kácení dřevin, pokosy

Usnesení :

Rada schvaluje objednání bezpečnostních řezů, kácení dřevin a pokosů ruderálních porostů  v MČ Brno – Tuřany u  Martina Minkse za cenu  128.680,- Kč vč. DPH (snížení ceny oproti nabídce z důvodu prodeje pozemku p.č.889 k.ú Tuřany o výměře 962 m²).

•9)    RŮZNÉ

 

V Brně – Tuřanech  5.9.2007

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany