Usnesení z 23/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.8.2007

Usnesení z 23/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22.8.2007

22.8.2007

Přítomni dle prezenční listiny :                                      Omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                        Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.3 Program 6/V. zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………… 2

 

 

1.4 Finanční výbor — zápis……………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 TEZ mateřská škola Holásky…………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

2.2 Změna ÚPmB 2006 – II.  – 23. soubor…………………………………………………………………………………… 2

 

 

2.3 Koncept změny ÚPmB dle podkladů atelieru ERA………………………………………………………………….. 2

 

 

2.4 TEZ křižovatka Kaštanová – Popelova…………………………………………………………………………………… 3

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………….. 3

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno-Dvorska…………………………………………………………………………. 3

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

6.1 Jednostranné zvyšování nájemného z bytu……………………………………………………………………………. 3

 

 

6.2 Svěření pozemků p.č. 1/1, 935/2 a 846 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………. 3

 

 

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………….. 4

 

 

6.4 Pronájem pozemku p.č. 2356 k.ú. Holásky…………………………………………………………………………… 4

 

 

6.5 Pronájem pozemku p.č. 818/2 k.ú. Holásky………………………………………………………………………….. 4

 

 

6.6 Využití pozemku p.č. 3751 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………… 4

 

 

6.7 Dvorecká – oprava zpevněné plochy……………………………………………………………………………………… 4

 

 

6.8 Cenová nabídka na zpracování PD – Výstavní prostory radnice……………………………………………………. 4

 

 

6.9 Cenová nabídka na vybudování spojovacího koridoru ZŠ Požární 1………………………………………………. 4

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

8.1 Oprava herních prvků na hřištích v městské části……………………………………………………………………. 5

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 23/V. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 6/V. zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 6/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 30.8.2007 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 5/V.zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení z 5/V.zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Návrhy a podněty občanů, 7. Rozpočtové opatření č.8/2007, 8.Přehled výsledků hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1. pololetí 2007, 9. Rozpočtový výhled na období 2008-2017, 10. Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích, 11. Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, 12. Změna ÚPmB na pozemcích p. č. 212/2, 212/4, k.ú.Holásky, 13. Vyjádření ke směně pozemků pro rekonstrukci kmenové stoky v Horních Heršpicích, 14. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 438/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 15. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky, 16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Změna ÚPmB na části pozemku p.č.1466/1 a 1466/39 k.ú.BI,18. Změna ÚPmB 2006 – II.  – 23. soubor, 19. Různé, 20. Závěr.

 

 

1.4 Finanční výbor — zápis

 

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápis ze 3.schůze Finančního výboru ZMČ,konané 24.7.2007.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 TEZ mateřská škola Holásky

 

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ podat na OŠMT MMB žádost o vypracování TEZ na stavbu nové mateřské školy v Holáskách v lokalitě připravované výstavby DPS.

2.2 Změna ÚPmB 2006 – II.  – 23. soubor

 

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlasit s návrhem Zadání změn ÚPmB 2006 – II. – 23.soubor – B45/O6-II a B48/06-II a doporučuje ZMČ nesouhlasit s B47/06-II z důvodu dřívějšího rozhodnutí ZMČ z 4/V. zasedáni ZMČ, bod 10 usnesení.

2.3 Koncept změny ÚPmB dle podkladů atelieru ERA

 

Usnesení :

Rada ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku, Komisi dopravní a Komisi životního prostředí projednat a vyjádřit se ke  konceptu změny ÚPmB zpracovaným atelierem ERA, Hudcova 78, Brno

2.4 TEZ křižovatka Kaštanová – Popelova

 

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ podat na MMB Odbor dopravy žádost o vypracování TEZ na přestavbu křižovatky Kaštanová x Popelova.

3)    ROZPOČET

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč SDH Brněnské Ivanovice na uspořádání Dne pro děti a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace TJ Brno-Dvorska

 

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na uspořádání hodů a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

5)    ŠKOLY

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

 

Usnesení : 

Rada  schvaluje  jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., s účinností od 1.ledna 2008 pro byt na Tuřanském nám. 1 na 23,- Kč/m2/měsíc a pro byty na Pastevní 1 na 37,- Kč/m2/měsíc.

6.2 Svěření pozemků p.č. 1/1, 935/2 a 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje podání nové žádosti k Odboru dispozic s majetkem MMB o svěření pozemků p.č. 1/1, 935/2 a 846 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice Ing. Miroslavu Drápelovi.

6.4 Pronájem pozemku p.č. 2356 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 2356 orná půda k.ú. Holásky s nájemkyní Marií Müllerovou dohodou ke dni 31.8.2007 a pronájem tohoto pozemku Lubomíru Müllerovi. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

6.5 Pronájem pozemku p.č. 818/2 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada stahuje bod z jednání do vyřešení vztahu MČ k pozemku p.č. 818/2 k.ú. Holásky.

6.6 Využití pozemku p.č. 3751 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 3751 k.ú. Tuřany s nájemcem Ing. Milošem Gärtnerem dohodou ke dni 31.8.2007.

6.7 Dvorecká – oprava zpevněné plochy

 

Usnesení :

Rada souhlasí  s provedením opravy stávající  zpevněné plochy na pozemku p.č. 492, k.ú. Tuřany, při ulici Dvorecké na náklady žadatele.

6.8 Cenová nabídka na zpracování PD – Výstavní prostory radnice

 

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Zdeňka Bureše, Brno na zpracování projektové dokumentace výstavních prostor radnice v ceně 65 000,-Kč bez DPH ( 77 350,- Kč vč. DPH). Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

6.9 Cenová nabídka na vybudování spojovacího koridoru ZŠ Požární 1

 

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Činex,spol. s r.o. na vybudování spojovacího koridoru ZŠ Požární 1 doplněnou o náklady na elektroinstalaci pro osvětlení za celkovou cenu 118 907,18 Kč vč.DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Oprava herních prvků na hřištích v městské části

Usnesení :

Rada schvaluje objednání oprav herních prvků na hřištích v městské části Brno-Tuřany u firmy Lubomír Straka – FLORA servis  za cenu 111. 050,80 Kč vč. DPH dle cenové nabídky ze dne 10.7.2007.

9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  22.8.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany