Usnesení z 21/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.8.2007

Usnesení z 21/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.8.2007

8.8.2007

Přítomni dle prezenční listiny :                                      Omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                        Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku — zápis…………………………………………………………………………. 2

 

 

1.4 Komise sociální a zdravotní — zápis…………………………………………………………………………………….. 2

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 Změna ÚPmB na pozemcích p. č. 212/2, 212/4, k.ú.Holásky…………………………………………………….. 2

 

 

2.2 Bezbariérový přechod Na návsi…………………………………………………………………………………………… 2

 

 

2.3 Cenová nabídka na posouzení konstrukce vozovek………………………………………………………………….. 2

 

 

2.4 Polní cesta Sokolnická – Pratecká………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.5 Změna územního plánu sídelního útvaru Šlapanice………………………………………………………………….. 3

 

 

2.6 Ul. Javorová – vjezd do jezdeckého areálu……………………………………………………………………………… 3

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1. pololetí 2007………………………………………………………….. 3

 

 

3.2 Rozpočtový výhled………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

3.3 Návrh rozpočtového opatření č.7/2007 pro RMČ……………………………………………………………………… 3

 

 

3.4 Návrh rozpočtového opatření č.8/2007 pro ZMČ………………………………………………………………………. 3

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Holásky…………………………………………………………………………….. 3

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

5.1 Návrh změny vyhlášky SMB č. 26/1997 o spádových obvodech základních škol…………………………….. 4

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 4

 

 

6.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 438/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………….. 4

 

 

6.2 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky……………………………………….. 4

 

 

6.3 Změna usnesení k bodu 6.1. z 19/V RMČ…………………………………………………………………………….. 4

 

 

6.4 SDH Jahodová – vytápění klubovny………………………………………………………………………………………. 4

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

8.1 Mimořádná deratizace……………………………………………………………………………………………………… 5

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

9.1 Zmocnění zástupce MČ pro orgány družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen………………………. 5

 

 

9.2 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů………………………………………………. 5

 

 

9.3 Projektová dokumentace “MČ Brno-Tuřany, koordinace inženýrských sítí “…………………………………… 5

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 21/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku — zápis

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo dne 2.8.2007.

Rada ukládá ÚMČ zajistit výpověď smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK  (provoz autobusové linky č. 73).

1.4 Komise sociální a zdravotní — zápis

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní, které se konalo dne 12.6.2007.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna ÚPmB na pozemcích p. č. 212/2, 212/4, k.ú.Holásky

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlasit s návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 212/2, 212/4, k.ú.Holásky a přilehlých  (dle předložené situace) z návrhové plochy SV ( plocha pro výrobu a služby) na plochu pro bydlení.

2.2 Bezbariérový přechod Na návsi

Usnesení :

Rada souhlasí s bezbariérovým řešením pěší trasy v ulici Na návsi v návaznosti na ulici U potoka a ukládá ÚMČ požádat o toto řešení OD MMB.

2.3 Cenová nabídka na posouzení konstrukce vozovek

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ zajistit cenovou nabídku na zpracování posudku konstrukce vozovek ul. Pratecká, Hanácká, Tuřanské nám., Hasičská a část ul. Sokolnické a nezbytně nutného počtu sond od firmy Consultest s.r.o., Veveří 95, Brno. Rada požaduje do výzvy k podání nabídky zahrnout i požadavek na optimalizaci zadaných konstrukcí.

2.4 Polní cesta Sokolnická – Pratecká

Usnesení :

Rada nesouhlasí s návrhem Městské policie Brno na instalaci závor u vjezdů na polní cesty z ulice Sokolnické a Pratecké.

2.5 Změna územního plánu sídelního útvaru Šlapanice

Usnesení :

Rada nemá námitky a připomínky k návrhu na změnu č. 5  územního plánu sídelního útvaru Šlapanice.

2.6 Ul. Javorová – vjezd do jezdeckého areálu

Usnesení :

Rada nesouhlasí  se žádostí Oldřicha Stani na zbudování vjezdu do jezdeckého areálu z ulice Javorové.

3)    ROZPOČET

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1. pololetí 2007

Usnesení :

 

 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2007, které jsou uvedeny v příloze č.1  tohoto zápisu.

 

 

Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno ZMČ.

 

 

3.2 Rozpočtový výhled

Usnesení:

 

 

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období roků 2009 — 2018, který je uveden v příloze č.2 tohoto zápisu.

3.3 Návrh rozpočtového opatření č.7/2007 pro RMČ

Usnesení:

 

 

Rada  schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2007 pro RMČ, kterým se příjmy rozpočtu snižují na 28 730 tis.Kč a výdaje rozpočtu se snižují na 33 961 tis.Kč a je uvedeno v příloze č.3 tohoto zápisu.

3.4 Návrh rozpočtového opatření č.8/2007 pro ZMČ

Usnesení:

 

 

Rada  doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh rozpočtového opatření č.8/2007 uvedeného v příloze č.4 tohoto zápisu, kterým příjmy rozpočtu zůstávají ve stejné výši,tj.28 730 tis.Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34 301 tis.Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR.

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Holásky

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč SDH Holásky na uspořádání tradičních Bartolomějských hodů 2007 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Návrh změny vyhlášky SMB č. 26/1997 o spádových obvodech základních škol

Usnesení :

Rada schvaluje návrh na doplnění spádového obvodu ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO, který je uveden ve vyhlášce statutárního města Brna č. 26/1997 o spádových obvodech základních škol a ukládá ÚMČ zaslat tento návrh OŠMT MMB. Návrh doplnění je uveden v příloze č.5 zápisu.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 438/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 438/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Evě Čermákové a Danuši Fertigové.

6.2 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky Svatavě Dovrtělové z úrovně města.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky Svatavě Dovrtělové.

6.3 Změna usnesení k bodu 6.1. z 19/V RMČ

Usnesení:

Rada schvaluje změnu usnesení k bodu 6.1. z 19/V RMČ na znění: Rada schvaluje nabídku firmy V okno s.r.o. na výměnu 1ks dveří a 3ks oken ve zdravotním středisku Holásecká 31,Brno za celkovou cenu 91.493,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

6.4 SDH Jahodová – vytápění klubovny

Usnesení :

Rada souhlasí se záměrem připojení plynových kamen do místnosti klubovny SDH Brněnské Ivanovice, Jahodová 5, Brno a ukládá ÚMČ zapracovat do návrhu rozpočtového opatření pro ZMČ částku 30 000,- Kč.

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Mimořádná deratizace

Usnesení :

Rada souhlasí se záměrem dvouetapové mimořádné deratizace v lokalitách Tuřanské nám. a ul. Podlipná v celkové ceně do 7.000,- Kč vč. DPH a ukládá ÚMČ zapracovat potřebnou částku do návrhu rozpočtového opatření pro ZMČ.

9)    RŮZNÉ

9.1 Zmocnění zástupce MČ pro orgány družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen

Usnesení :

Rada ke dni 31.8.2007odvolává plnou moc Miroslava Tesaře k jednání jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Tuřany v orgánech družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen.

Rada s účinností od 1.9.2007 uděluje Ing.Miroslavu Dorazilovi plnou moc k jednání jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Tuřany v orgánech družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen.

9.2 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

Usnesení:

 

 

Rada  doporučuje Zastupitelstvu schválit usnesení: MČ Brno-Tuřany nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 34/2005 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

9.3 Projektová dokumentace “MČ Brno-Tuřany, koordinace inženýrských sítí “

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ objednat 1 vícetisk projektové dokumentace “MČ Brno-Tuřany, koordinace inženýrských sítí ” u firmy  Aqua procon s.r.o., Palackého třída 12, Brno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  8.8.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany