Usnesení z 20/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.7.2007

Usnesení z 20/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.7.2007

18.7.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Hosté: Ing.Jitka Gallová,ved.OST

 

 

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 Ukončení smlouvy o financování linky č. 73 IDS JmK……………………………………………………………….. 2

 

 

2.2 Změna dopravního značení ul. Votroubkova……………………………………………………………………………. 2

 

 

2.3 Ulice Javorová – vjezd do jezdeckého areálu…………………………………………………………………………… 2

 

 

2.4 Projektová dokumentace pro územní řízení “Obchvat Tuřan”………………………………………………………. 2

 

 

2.5 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně-Tuřanech……………………………………………………………… 2

 

 

2.6 Komunikační propojení pro cyklisty a chodce Tuřany-Dvorska……………………………………………………. 2

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace JUNÁKu — svazu skautů a skautek ČR…………………………………………….. 3

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

5.1 Použití prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací…………………………………………………….. 3

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

6.1 Studny na pozemcích svěřených městské části……………………………………………………………………… 3

 

 

6.2 Smlouva na osvětlení kapličky v Brněnských Ivanovicích…………………………………………………………… 3

 

 

6.3 Cenová nabídka na opravu vikýřů MŠ Zapletalova 67………………………………………………………………… 4

 

 

6.4 Cenová nabídka na vybudování spojovacího koridoru ZŠ Požární 1………………………………………………. 4

 

 

6.5 Cenová nabídka na vybudování oplocení MŠ V aleji 2……………………………………………………………….. 4

 

 

6.6 Odvětrání sociálního zařízení MŠ Holásecká………………………………………………………………………….. 4

 

 

6.7 Cenová nabídka na opravu fasády – východní štít radnice…………………………………………………………… 4

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

9.1 Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích……………………………… 5

 

 

9.2 Technické a programové prostředky vybavení pro pracoviště hmotné nouze…………………………………… 5

 

 

9.3 Oslava 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech……………………………………………………………….. 5

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 20/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Ukončení smlouvy o financování linky č. 73 IDS JmK

 

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise dopravy a pořádku k vytíženosti autobusové linky č.73 z důvodu šetření hospodárnosti jejího provozování.

2.2 Změna dopravního značení ul. Votroubkova

Usnesení :

Rada nesouhlasí s úpravou dopravního značení na ulici Votroubkové dle žádosti firmy Sasta cz,    Houbalova 4, Brno.

2.3 Ulice Javorová – vjezd do jezdeckého areálu

Usnesení :

Rada odkládá rozhodnutí  do příští schůze Rady z důvodu podrobného prošetření situace.

2.4 Projektová dokumentace pro územní řízení “Obchvat Tuřan”

Usnesení :

Rada požaduje do  projektové dokumentace “Obchvat Tuřan” pro územní rozhodnutí zapracovat návrh protihlukových opatření (protihluková stěna v blízkosti bytové výstavby), do TEZ požaduje Rada zapracovat  “Komunikační propojení pro cyklisty a chodce Tuřany-Dvorska” dle studie.

2.5 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně-Tuřanech

Usnesení :

Rada požaduje, aby do 3.projektu, nazvaného “MČ Tuřany – dostavba kanalizace”, byly zahrnuty veškeré chybějící kanalizační stoky ( dešťové i splaškové) na území MČ Brno-Tuřany.

2.6 Komunikační propojení pro cyklisty a chodce Tuřany-Dvorska

Usnesení :

Rada ukládá OST požádat MMB, odbor dopravy, o zpracování TEZ na  stavbu “Komunikační propojení pro cyklisty a chodce Tuřany-Dvorska”.

3)    ROZPOČET

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace JUNÁKu — svazu skautů a skautek ČR

 

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč JUNÁKu — svazu skautů a skautek ČR na uspořádání letního skautského tábora a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Použití prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací

 

Usnesení :

Rada schvaluje použití prostředků rezervního fondu, které jsou vytvořeny ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, v MŠ Brno, Holásecká 11, PO, v MŠ Brno, V Aleji 2, PO a v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO ve výši 1.480,- Kč.

Rada bere na vědomí použití prostředků rezervního fondu, které jsou vytvořeny z peněžních darů, v MŠ Brno, Holásecká 11, PO ve výši 13.857,50 Kč.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Studny na pozemcích svěřených městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s udělením povolení k nakládání s vodami pro studny jiných osob vybudovaných na pozemcích svěřených MČ Brno-Tuřany, které jsou uvedeny v příloze č.1 zápisu.

6.2 Smlouva na osvětlení kapličky v Brněnských Ivanovicích

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EEIKA Brno, s.r.o.,Černopolní 8, Brno na osvětlení kapličky Panny Marie na ulici U lípy svobody, k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

6.3 Cenová nabídka na opravu vikýřů MŠ Zapletalova 67

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou  firmy PREAL s.r.o., Durďákova 5, Brno na provedení opravy vikýřů na střeše objektu MŠ Zapletalova 67, Brno v ceně 6 664,- Kč vč. DPH.

Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách objednávky.

6.4 Cenová nabídka na vybudování spojovacího koridoru ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Činex spol. s r.o. za cenu 105 461,- Kč  vč. DPH na vybudování spojovacího koridoru ZŠ Požární 1, Brno. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy a  požaduje doplnění cenové nabídky o částku na elektroinstalaci.

6.5 Cenová nabídka na vybudování oplocení MŠ V aleji 2

Usnesení :

Rada požaduje doplnění přehledu nabídek o shodnost údajů se zadávacími podmínkami (vč.vybourání stávajícího oplocení a odvozu suti).

Hlasování: pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : OST                                                      Termín : příští RMČ

6.6 Odvětrání sociálního zařízení MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Vzduchotechnika-MS, Rebešovická 120/35, Brno na odvětrání sociálního zařízení v budově MŠ Holásecká v ceně 57 629,32 Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

6.7 Cenová nabídka na opravu fasády – východní štít radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy DIRS spol. s r.o. na provedení opravy fasády východní štítové stěny budovy radnice v ceně 127 640,-Kč vč. DPH,požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO pro ZMČ a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku smlouvy.

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)    RŮZNÉ

9.1 Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích

 

Usnesení:

 

 

Rada  doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu sazeb poplatků za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného uvedených ve vyhlášce č.33/2005 statutárního města Brna o místních poplatcích. Návrh změny je uveden v příloze č.3 zápisu.

9.2 Technické a programové prostředky vybavení pro pracoviště hmotné nouze

 

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o přenechání majetku do užívání, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přenechává bezplatně do užívání technologické prvky informačního systému pomoci v hmotné nouzi a jeho datové sítě pro pracoviště hmotné nouze na ÚMČ Brno-Tuřany. Rada schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č.4 zápisu.

9.3 Oslava 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech

 

Usnesení :

Rada schvaluje pořádání kulturní akce „Oslava 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech“ ve dnech   26. — 28.9.2008.

 

 

Rada pověřuje místostarostku organizací této akce včetně nakládání s finančními prostředky z rozpočtu MČ Brno-Tuřany  určenými na pořádání této akce, schvalování přijetí věcných a peněžitých darů od sponzorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  18.7.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany