Usnesení z 19/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.7.2007

Usnesení z 19/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.7.2007

4.7.2007

Přítomni dle prezenční listiny :              Omluvena: Ing.Vlasta Hrdlíková,místostarostka

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.3 Kontrolní výbor — zápis…………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

1.4 Seminář k zákonu o střetu zájmů……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

 

 

2.1 Stavební uzávěra Petlákova, lokalita Šípková-Rolencova……………………………………………………………. 2

 

 

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno — Tuřany  na rok 2008………………………………………………… 2

 

 

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Holásky…………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

 

 

5.1 Školský vzdělávací program………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

6.1 Výběr dodavatele dveří a oken pro zdravotní středisko Holásecká 31……………………………………………. 3

 

 

 

 

6.2 Pronájem části pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

6.3 Pronájem části pozemku p.č. 4046 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

6.4 Vyjádření ke směně pozemků pro rekonstrukci kmenové stoky v Horních Heršpicích……………………….. 3

 

 

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 19/V schůze RMČ a pověřuje podpisem zápisu pana Vladimíra Bartla.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Kontrolní výbor — zápis

 

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí zápis z 3/V zasedání kontrolního výboru ze dne 14.6.2007.

1.4 Seminář k zákonu o střetu zájmů

 

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí informaci k zákonu č.159/2006 Sb. o střetu zájmů a termíny seminářů k tomuto zákonu pořádaných ve dnech 20.7. a 17.8.2007 Magistrátem města Brna.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Stavební uzávěra Petlákova, lokalita Šípková-Rolencova

 

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ požádat statutární město Brno o vyhlášení stavební uzávěry v návrhových plochách lokality Petlákova a Šípková – Rolencova do doby projednání a schválení změny Územního plánu města Brna dle Urbanistické studie Tuřany.

3)    ROZPOČET

3.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno — Tuřany  na rok 2008

 

Usnesení:

 

 

 

 

Rada  schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno — Tuřany na rok 2008, který je přílohou č.1 tohoto usnesení.

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace SDH Holásky

 

Usnesení :

 

 

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč SDH Holásky na uspořádání letního tábora mladých hasičů a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Školský vzdělávací program

 

Usnesení :

Rada bere na vědomí školský vzdělávací program MŠ Brno, V Aleji 2, PO.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Výběr dodavatele dveří a oken pro zdravotní středisko Holásecká 31

 

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy V okno s.r.o., Hybešova 8, 602 00 Brno na výměnu 1ks dveří a 2ks oken ve zdravotním středisku Holásecká 31,Brno za celkovou cenu 74 965 ,- Kč vč. DPH  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy o dílo.

6.2 Pronájem části pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany Ing. Aloisi Preislerovi. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.2 zápisu.

6.3 Pronájem části pozemku p.č. 4046 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4046 zahrada k.ú. Tuřany Jitce Hledíkové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.3 zápisu.

6.4 Vyjádření ke směně pozemků pro rekonstrukci kmenové stoky v Horních Heršpicích

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit  směnu pozemků p.č. 706/2, 707/1, 707/2 k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti RAVAGO BRNO s.r.o a pozemků p.č. 704/5, 706/1, 707/3 k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti FINESS DEVELOP s.r.o za pozemky nebo jejich části p.č. 1341/1, 1084, 1085/3 k.ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 264, 270, 271/1 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna.

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech  4.7.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                             Vladimír Bartl

starosta MČ Brno-Tuřany                                                člen Rady MČ Brno-Tuřany