Zápis z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2010

Zápis z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2010

z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 15.11.2010

ZÁPIS

z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,
které se konalo dne 15.11.2010 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno všech 17 členů Zastupitelstva

Jednání Zastupitelstva zahájil v 18:00 hodin Ing. Josef Panáček, nejstarší člen Zastupitelstva. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a je přítomno 17 členů Zastupitelstva.

Bod 1. programu ZMČ – Složení slibu členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích v platném znění složili členové Zastupitelstva slib tohoto znění:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”

Členové Zastupitelstva skládali slib před Zastupitelstvem pronesením slova „slibuji” a potvrdili složení slibu svým podpisem. Ke složení slibu přistupovali členové Zastupitelstva jednotlivě v abecedním pořadí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí složení slibu všech členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Předsedající Ing. Josef Panáček vyzval členy Zastupitelstva, aby podali případné návrhy na změnu platného Jednacího řádu nebo návrhy nového Jednacího řádu. Návrhy a změny nebyly podány, Zastupitelstvo může jednat podle současného Jednacího řádu.

 

Předsedající určil pro 1/VI. ustavující zasedání Zastupitelstva sčitatele Ing. Zdeňka Cibulku, tajemníka ÚMČ a zapisovatelku Věru Hudečkovou, zaměstnankyni ÚMČ.

 

Předsedající přečetl návrh programu 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje navržený program 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovatele zápisu Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. a Ing. Sylvu Kostkovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 1/VI. ustavující zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. a Ing. Sylvu Kostkovou.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Stanovení počtu členů Rady městské části Brno-Tuřany

Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích přistoupilo ke stanovení počtu členů Rady městské části Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany stanovuje počet členů Rady městské části Brno-Tuřany na 5.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 4.programu ZMČ – Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva uvolněni

Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích přistoupilo k určení funkcí, pro jejichž výkon budou členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dlouhodobě uvolněni, a stanovení počtu těchto funkcí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 2

a

b) určuje funkci starosty a místostarosty jako funkce, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dlouhodobě uvolněni.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 5. programu ZMČ – Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady

Volby probíhaly podle platného Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady.

Předsedající vyzval volební strany k návrhům na členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany.

Byly podány tyto návrhy:

ODS – Antonín Tůma, ČSSD – Ing. Libor Dynák, Sdružení nestraníků – Ing. Miloslav Blažek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany dne 15.11.2010 ve složení Antonín Tůma, Ing. Libor Dynák a Ing. Miloslav Blažek.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Volební komise zvolila ze svých členů předsedu Ing. Miloslava Blažka. Předseda volební komise vysvětlil pravidla voleb podle platného Volebního řádu a vyzval volební strany, aby navrhly kandidáty na funkci starosty.

Byly navrženi tito kandidáti:

ČSSD – Bc. Aleš Jakubec – kandidaturu přijal

ODS – Ing. Miroslav Dorazil – kandidaturu přijal.

Navržení kandidáti se krátce představili.

Volební komise připravila a rozdala volební lístky. Členové Zastupitelstva přistupovali k volbě v abecedním pořadí.

Volební komise po sečtení odevzdaných hlasů oznámila výsledek volby starosty:

vydáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17 hlasovacích lístků, z toho platných 17 hlasovacích lístků

pro Ing. Dorazila – 8 hlasů

pro Bc. Jakubce – 9 hlasů

 

 

Usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Bc. Aleše Jakubce do funkce starosty městské části Brno-Tuřany.

 

Nový starosta poděkoval za zvolení do funkce starosty a převzal řízení zasedání Zastupitelstva.

 

Starosta vyzval volební strany, aby navrhly kandidáty na funkci místostarosty.

Byl navržen tento kandidát:

Sdružení nestraníků – Michal Krátký – kandidaturu přijal.

Navržený kandidát se krátce představil.

Volební komise připravila a rozdala volební lístky. Členové Zastupitelstva přistupovali k volbě v abecedním pořadí.

Volební komise po sečtení odevzdaných hlasů oznámila výsledek volby místostarosty:

vydáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17 hlasovacích lístků, z toho platných 17 hlasovacích lístků

pro Michala Krátkého – 8 hlasů

Do funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany nebyl v I. kole nikdo zvolen.

Následovalo II. kolo volby místostarosty.

Volební komise připravila a rozdala volební lístky. Členové Zastupitelstva přistupovali k volbě v abecedním pořadí.

Volební komise po sečtení odevzdaných hlasů oznámila výsledek volby místostarosty:

vydáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17 hlasovacích lístků, z toho platných 17 hlasovacích lístků

pro Michala Krátkého – 9 hlasů

Usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Michala Krátkého do funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany.

 

Nový místostarosta poděkoval za zvolení do funkce místostarosty.

 

Starosta vyzval volební strany, aby navrhly kandidáty do funkcí dalších členů Rady.

Byli navrženi tito kandidáti:

Sdružení nestraníků – Tomáš Kopecký – kandidaturu přijal

ČSSD – Bc. Petr Foltýn – kandidaturu přijal

KDÚ ČSL – Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS – kandidaturu přijal.

Bc. Petr Foltýn se krátce představil.

Volební komise připravila a rozdala volební lístky. Členové Zastupitelstva přistupovali k volbě v abecedním pořadí.

Volební komise po sečtení odevzdaných hlasů oznámila výsledek volby dalších členů Rady:

vydáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17 hlasovacích lístků, z toho platných 17 hlasovacích lístků

pro Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS – 9 hlasů

pro Bc. Petra Foltýna – 9 hlasů

pro Tomáše Kopeckého – 9 hlasů

Usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS, Bc. Petra Foltýna a Tomáše Kopeckého do funkcí dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany.

 

Zápis o průběhu voleb starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany včetně hlasovacích lístků je v zapečetěné obálce přílohou tohoto zápisu.

 

Bod 6. programu ZMČ – Zřízení výborů 

Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích, Volebním řádem výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany a Statutem výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany přistoupilo ke zřízení výborů a stanovení celkového počtu jejich členů. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

a

b) stanovuje celkový počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 5.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

a

b) stanovuje celkový počet členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 5.

O návrzích usnesení v rámci tohoto bodu programu bylo hlasováno společně.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 7. programu ZMČ – Volba předsedů a místopředsedů výborů

Starosta vyzval volební strany k návrhům kandidátů do funkcí předsedy a místopředsedy Kontrolního výboru.

Byli navženi tito kandidáti:

ODS – Ing. Miroslav Dorazil – předseda Kontrolního výboru – kandidaturu přijal

TOP 09 – Ing. Sylva Kostková – místopředseda Kontrolního výboru – kandidaturu přijala.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Ing. Miroslava Dorazila do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Ing. Sylvu Kostkovoudo funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Starosta vyzval volební strany k návrhům kandidátů do funkcí předsedy a místopředsedy Finančního výboru.

Byli navženi tito kandidáti:

KSČM – Ing. Josef Panáček – předseda Finančního výboru – kandidaturu přijal

Sdružení nestraníků – Ing. Miloslav Blažek – místopředseda Finančního výboru – kandidaturu přijal.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Ing. Josefa Panáčkado funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí Ing. Miloslava Blažka do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 8. programu ZMČ – Harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011

Rada na své 114/V. schůzi pod bodem programu 1.3. doporučila Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011 v těchto termínech: 16.12.2010; 24.2., 28.4. a 23.6.2011.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011 v těchto termínech: 16.12.2010, 24.2., 28.4. a 23.6.2011.

Starosta navrhl změnu termínu zasedání Zastupitelstva z 16.12.2010 na 22.12.2010.

Pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011 v těchto termínech: 22.12.2010, 24.2., 28.4. a 23.6.2011.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Různé

S příspěvkem a poděkováním vystoupila Ing. Vlasta Hrdlíková.

 

Bod 10. programu ZMČ – Závěr

Starosta ukončil zasedání ve 20:15 hodin.

Zapsala: Věra Hudečková

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS Ing. Sylva Kostková
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany