Zápis z 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 23.6.2011 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Markéta Bláhová, Miroslav Tesař, Antonín Tůma, Eva Švehlová.

 

Za ÚMČ byly dále přítomny: Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, Jana Svačinová – referent účetnictví, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:07 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 13 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 3/VI. zasedání ZMČ sčitatele Ing. Zdeňka Cibulku, tajemníka ÚMČ a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl změnu ověřovatele zápisu z 5/VI mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 9.6.2011 důvodu nepřítomnosti ověřovatele pana Tůmy při podpisu zápisu.

Starosta navrhl pana Tomáše Kopeckého.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje změnu usnesení č. 1 z 5/VI. ZMČ takto: Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 5/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Tomáše Kopeckého a Ing. Josefa Panáčka.

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu z 6/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany Mgr. Bc. Petra Foltýna a Ing. Miloslava Blažka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 6/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Petra Foltýna a Ing. Miloslava Blažka.

Hlasování: pro 11 , proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 6/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

 

Starosta dal hlasovat o programu 6/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje navrženýprogram 6/VI. zasedání Zastupitelstva.

Hlasování: pro 13 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil – dotazy

– 16/VI. RMČ – bod 5.1. – co to bude znamenat pro MČ z hlediska financí

Odpověděl starosta

– 17/VI. RMČ – bod 6.8. – zda považuje Rada za solidního dodavatele společnost REOSTA SPOL. S R.O., z hlediska jejího obratu

Odpověděl starosta

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – uvedl, že uvažuje o brzkém termínu schůze Kontrolního výboru

 

Ing. Panáček – informoval o kontrole hospodaření MČ za rok 2010

 

Bod 6. programu ZMČ -Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 29.4.2011 do 23.6.2011. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Dotazy a diskuze:

Ing.Vlasta Hrdlíková, Ing.Miroslav Dorazil, Ing. Sylva Kostková

 

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Mgr. Hersheyová – požádala, aby se nesekali břehy řeky, kde hnízdí kachny, případně v termínu mimo hnízdění.

Odpověděl místostarosta

Ing. Miroslav Dorazil – v jakém stadiu jsou schválené investiční akce – stavba školní jídelny a přestavba školní haly.

Odpověděl starosta

Ing. Chvátal – kde je možné dohledat výsledky anketního řízení ohledně leteckého provozu

Odpověděl místostarosta

– nezlepšila se situace s malým létáním, stále létají příliš blízko obytné části

Odpověděl místostarosta

Ing. Miroslav Dorazil – mluvil s ředitelem letiště Ing. Plačkem o nespokojenosti občanů s letovým provozem, nebyl spokojen s odpovědí ředitele

Odpověděl starosta

Ing. Spisar – dotaz zda je správné rušit předzahrádky, konkrétně na ul.Glocova

Odpověděla Ing. Jitka Gallová, starosta

Ing. Chvátal – kdo má na starosti údržbu webových stránek MČ (Listy nejsou včas na webu, články nemají datum)

Odpověděl tajemník, starosta

– mezi uzávěrkou a vydáním Listů je doba delší než měsíc, lze to změnit

Odpověděl starosta

 

 

Bod 8. programu ZMČ – Harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011

Dle článku 3 odstavce 1. jednacího řádu se Zastupitelstvo schází zpravidla 1x za dva měsíce v termínech dle harmonogramu schváleného Zastupitelstvem na základě doporučení Rady.

Rada na své 17/VI. schůzi pod bodem programu 1.3 doporučila Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011 v těchto termínech: 8.9., 27.10. a 15.12.2011.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011 v těchto termínech: 8.9., 27.10. a 15.12.2011.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010

Rada předkládá Zastupitelstvu závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010 včetně výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a žádostí těchto příspěvkových organizací o rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2010. Rada projednala závěrečný účet na své 16/VI. schůzi pod bodem programu 3.1. a doporučila Zastupitelstvu

a) souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2010, a to bez výhrad.

b) schválit závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010 uvedený v příloze č. 2 zápisu.

c) schválit výsledky hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2010 dle přílohy č. 2 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

a) souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2010, a to bez výhrad.

b) schvaluje závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010 uvedený v příloze usnesení.

c) schvaluje výsledky hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2010 dle přílohy usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 10. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 7/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 7/2011.

Rada na své 16/VI. schůzi pod bodem programu č. 3.1 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 7/2011, které tvoří přílohu č. 2 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany navrhuje snížení zapojení zůstatku roku 2010 o 160 tis.Kč a zároveň zrušení navýšení rozpočtové skladby paragrafu 6171 položek 5161, 5162 a 5171 v celkové výši 160 tis. Kč a navrhuje výše uvedenou skladbu řešit v rámci Rady MČ.

Hlasování : pro 4, proti 1, zdržel se 8 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Návrh vyhlášky města Brna – spalování suchých rostlinných materiálů

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Tuřany, které budou obsahem nově připravované obecně závazné vyhlášky, která bude stanovovat podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně.

Rada na své 15/VI. schůzi pod bodem programu 9.1 doporučila Zastupitelstvu

a) souhlasit spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně

b) navrhnout podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů vměstské části Brno-Tuřany takto: vobdobí od 1.3.do 31.10. vždy ve středu a v sobotu vdobě od 10:00 do 18:00 hodin; jiný způsob odstranění: odvoz do sběrných středisek odpadů Malínská a Sladovnická.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

a) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně,

b) navrhuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Tuřany takto: v období od 1.3.do 31.10. vždy ve středu a v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hodin; jiný způsob odstranění: odvoz do sběrných středisek odpadů Malínská a Sladovnická.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937 /3 k.ú Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Aleny Hodkové o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 15/VI. schůzi pod bodem programu 6.4. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č.7 zápisu paní Aleně Hodkové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze usnesení paní Aleně Hodkové.

Hlasování: pro 13 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 853 a 854 k.ú Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Dany Přikrylové o vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 15/VI. schůzi pod bodem programu 6.5. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze č. 9 zápisu Daně Přikrylové po hranici plochy krajinné zeleně KV.

Diskuze : Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze usnesení Daně Přikrylové po hranici plochy krajinné zeleně KV.

Místostarosta podal pozměňovací návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze usnesení Daně Přikrylové.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ -Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany v areálu AGRO Brno – Tuřany, a.s.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. o vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany, a.s. za budovy ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Rada na své 17/VI. schůzi pod bodem programu 6.1. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu pozemků ve vlastnictví města za budovy ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. dle přílohy č. 5 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemků ve vlastnictví města za budovy ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. dle přílohy usnesení.

Hlasování: pro12, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost společnosti INTAR a.s. o vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice spočívajícího ve vedení telekomunikačního kabelu těmito pozemky k objektu v areálu Kaštanová 123.

Rada na své 17/VI. schůzi pod bodem programu 6.2. doporučila Zastupitelstvu doporučit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice spočívajícího ve vedení telekomunikačního kabelu těmito pozemky k objektu v areálu Kaštanová 123.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Renata Pokorná

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice spočívajícího ve vedení telekomunikačního kabelu těmito pozemky k objektu v areálu Kaštanová 123.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2, 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji nebo k pronájmu pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 a části p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 17/VI. schůzi pod bodem programu 6.3. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 k.ú. Brněnské Ivanovice a nedoporučit prodej oplocené části p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej oplocené části p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 13 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Různé

Starosta přečetl odpovědi na dotazy vznesené na 4/VI. zasedání Zastupitelstva.

 

Ing. Sylva Kostková – zda možno zprovoznit toalety na hřbitově

Odpověděl místostarosta

PhDr. Küfhaberováděkuje za schválené finance

Diskuze: starosta, Ing.Dorazil, PhDr. Küfhaberová

Ing. Miroslav Dorazil – apeloval, aby se ze zbývajících peněz udělalo dětské hřiště

Odpověděl starosta

– při příštích hodech zkoordinovat činnost hasičů, úklidové služby

Odpověděla MVDr. Dagmar Malá

Ing. Šnajdr – proč se nevyužívá na zasedání Zastupitelstva nahrávací zařízení

Odpověděl starosta

Ing. Spisar – dotaz, zda by se nedal zřídit krátký chodníček v parku

Odpověděla Ing.Gallová

Ing.Chvátal – kdy se bude konat další beseda ohledně leteckého provozu, a kdy bude nainstalován radar

Odpověděl starosta

 

Bod 18. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 19:35 hodin.

 

 

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

 

 

 

 

Mgr. Bc. Petr Foltýn                       Ing. Miloslav Blažek
ověřovatel zápisu                         ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany