Usnesení z 18/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.6.2007

Usnesení z 18/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.6.2007

20.6.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.3 Terminář schůzí RMČ a zasedání ZMČ………………………………………………………………………………… 2

 

 

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku — zápisy…………………………………………………………………. 2

 

 

1.5 Komise životního prostředí — zápisy…………………………………………………………………………………….. 2

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 Návrh na změnu územního plánu podél ulice Kaštanové……………………………………………………………. 2

 

 

2.2 TEZ komunikace Písníky – Rolencova………………………………………………………………………………….. 2

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

4.1 Žádosti o poskytnutí dotace sportovním organizacím……………………………………………………………….. 3

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Magdě a Romanu Bišofovi…………………………………………………………….. 3

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

5.1 Školské vzdělávací programy…………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

6.1 Záměr odkoupení objektu Tuřanské nám. 3……………………………………………………………………………. 3

 

 

6.2 Nájem služebního bytu v ZŠ  Měšťanská………………………………………………………………………………. 3

 

 

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 209/3 k.ú. Tuřany…………………………………………………………. 3

 

 

6.4 Vyjádření ke geometrickému plánu pro sportovní areál Karkulínova……………………………………………… 4

 

 

6.5 Pronájem pozemku p.č. 888/5 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 4

 

 

6.6 Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………. 4

 

 

6.7 Studny na pozemcích svěřených městské části……………………………………………………………………… 4

 

 

6.8 Stavebně technický stav a objemová studie objektu Pastevní 1…………………………………………………… 4

 

 

6.9 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky…………………………………………………………………………. 4

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 18/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Terminář schůzí RMČ a zasedání ZMČ

 

Usnesení:

Rada schvaluje termíny schůzí RMČ a doporučuje ZMČ schválit termíny zasedání ZMČ ve 2.pololetí 2007 uvedené v příloze č.1 zápisu.

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku — zápisy

 

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápisy z jednání komise stavební,rozvoje a správy majetku, která se konala ve dnech 10.4. a 7.6.2007.

1.5 Komise životního prostředí — zápisy

 

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápisy z jednání komise životního prostředí, která se konala ve dnech 29.3. a 14.6.2007.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu územního plánu podél ulice Kaštanové

 

Usnesení:

 

 

Rada doporučuje ZMČ schválit změnu územního plánu v plochách podél ulice Kaštanové, který podala firma Reality Recom, po zapracování plochy KV a rezervy pro dopravu (kruhový objezd a záliv pro zastávku MHD) v rozsahu dle situace uvedené v příloze č.2 zápisu.

2.2 TEZ komunikace Písníky – Rolencova

 

Usnesení :

Rada schvaluje předloženou dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu komunikace z lokality Písníky na ulici Rolencovu, souhlasí s podáním žádosti o vypracování TEZ na Odbor investiční MMB a pověřuje starostu  dalším jednáním v této záležitosti.

3)    ROZPOČET

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádosti o poskytnutí dotace sportovním organizacím

 

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje rozdělení finančních prostředků na provoz sportovním organizacím v MČ Brno-Tuřany na rok 2007 uvedených v příloze č.3 zápisu.

 

 

4.2 Žádost o poskytnutí dotace Magdě a Romanu Bišofovým

 

Usnesení :

 

 

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Magdě a Romanu Bišofovým na potřeby pro dítě v pěstounské péči a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Školské vzdělávací programy

 

Usnesení :

Rada bere na vědomí školské vzdělávací programy MŠ Brno,Holásecká 11,PO, MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, PO a ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Záměr odkoupení objektu Tuřanské nám. 3

 

Usnesení:

 

 

Rada  neschvaluje záměr prodeje objektu Tuřanské nám. 3 včetně souvisejících pozemků.

6.2 Nájem služebního bytu v ZŠ  Měšťanská

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu služebního bytu pro školníka v ZŠ Měšťanská 21,Brno na dobu určitou do 30.6.2008. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.4 zápisu a ukládá ÚMČ prověřit právní důsledky pro případ smlouvy o nájmu služebního bytu uzavřené na dobu neurčitou.

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 209/3 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku části p.č. 209/3 k.ú. Tuřany Aloisi a Anně Javorovým dle zákresu v příloze č.5 zápisu.

6.4 Vyjádření ke geometrickému plánu pro sportovní areál Karkulínova

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozdělení pozemků dle geometrického plánu č. 765-172/2007 od firmy Hloušek s.r.o. pro rozdělení pozemků v rámci sportovního areálu při ulici Karkulínova.

6.5 Pronájem pozemku p.č. 888/5 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 888/5 k.ú. Brněnské Ivanovice s Viktorem Klimešem dohodou ke dni 30.6.2007 a schvaluje pronájem tohoto pozemku Magdě Valehrachové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.6 zápisu.

6.6 Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.654 k.ú.Tuřany Antonii Klementové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy,která tvoří přílohu č.7 zápisu.

6.7 Studny na pozemcích svěřených městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s udělením povolení k nakládání s vodami pro studny jiných osob vybudovaných na pozemcích svěřených MČ Brno-Tuřany, které jsou uvedeny v příloze č.8 zápisu.

Rada souhlasí s podáním žádostí o povolení k nakládání s vodami pro studny v majetku MČ Brno-Tuřany, které jsou uvedeny v příloze č.9 zápisu.

6.8 Stavebně technický stav a objemová studie objektu Pastevní 1

 

Usnesení :

Rada vybrala z nabídek na zpracování stavebně technického stavu a objemové studie objektu Pastevní 1 nabídku Ing. Jana Páče za cenu 39 500,- Kč (není plátce DPH). Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

6.9 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky

 

Usnesení:

 

 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit  směnu pozemků nebo jejich částí p.č. 2272, 2281, 2285, 2270, 2273, 2277, 2279, 2282, 2284, 2288, 2290, 2292, 2365 a 2368 za pozemky nebo jejich části p.č. 2271, 2283, 2286, 2293, 2294 ve vlastnictví města Brna,  vše v k.ú. Holásky.

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  20.6.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             místostarostka MČ Brno-Tuřany