Usnesení z 17/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.6.2007

Usnesení z 17/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.6.2007

6.6.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                                                           Hosté: Jana Svačinová,účetní

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka                                                           Ing.Jitka Gallová, ved.OST

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

1.3 Program 5/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………….. 2

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.1 Změna ÚPmB na p.č. 1466/1 a 1466/39, k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………….. 2

 

 

2.2 Územní řízení  CTPark Šlapanice  – stavba logistického areálu…………………………………………………… 2

 

 

2.3 Zadání změn ÚPmB 2006-I-22. soubor…………………………………………………………………………………. 2

 

 

2.4 Oprava chybného zápisu  ÚPmB v k.ú. Dvorska,…………………………………………………………………….. 3

 

 

2.5 Změna ÚPmB na p.č. 696, k.ú. Holásky………………………………………………………………………………. 3

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

3.1 Návrh rozpočtového opatření č.6/2007………………………………………………………………………………….. 3

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno…………………………………………………………………… 3

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

5.1 Informace o kontrole ČŠI v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………………………………………………………… 3

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

6.1 Plná moc pro vodoprávní řízení k objektu zdravotního střediska…………………………………………………… 3

 

 

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………. 4

 

 

6.3 Vyjádření k odkoupení id. 1 pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………. 4

 

 

6.4 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany z úrovně města…………………………….. 4

 

 

6.5 Stavba komunikace na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 4

 

 

6.6 Darování stavby komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky……………………………………………….. 4

 

 

6.7 Budoucí věcné břemeno údržby komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky…………………………… 4

 

 

6.8 Výběr zhotovitele projektu hřiště ZŠ Dvorecká………………………………………………………………………… 5

 

 

6.9 Javorová – přístupová trasa do jezdeckého areálu…………………………………………………………………….. 5

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

 

8.1 Cenové nabídky na posouzení 16 topolů na ulici Jahodové………………………………………………………… 5

 

 

8.2 Rozhodování ve věcech vyjádření MČ Brno-Tuřany ke kácení dřevin……………………………………………… 5

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 17/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 5/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 5/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 21.6.2007 v 18 hodin, takto: 1.Technický bod, 2.Vyjádření ZMČ ke změně ÚP č. 7 — Šlapanice, 3.Námitky členů ZMČ k zápisu z 4/V zasedání ZMČ, 4.Kontrola usnesení z 4/V zasedání ZMČ, 5.Dotazy k usnesením z jednání Rady, 6.Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 7.Informace o jednáních starosty a místostarostky, 8.Návrhy a podněty občanů, 9.Rozpočtové opatření 6/2007, 10.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany, 11.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/10 k.ú. Tuřany, 12. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany, 13. Vyjádření k prodeji pozemků v areálu MITERAL,

14. Vyjádření ke směně pozemků s Tréninkovým centrem mládeže, 15. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Darování stavby komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky,

17. Změna ÚPmB na p.č. 1466/1 a 1466/39, k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Zadání změn ÚPmB 2006-I-22. soubor, 19. Změna ÚPmB na p.č. 696, k.ú. Holásky, 20. Různé, 21.Závěr.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Změna ÚPmB na p.č. 1466/1 a 1466/39, k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit s návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích  p.č. 1466/1 a 1466/39, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF na plochu  sloužící jako parkoviště.

2.2 Územní řízení  CTPark Šlapanice  – stavba logistického areálu

Usnesení :

Rada ukládá starostovi přihlásit městskou část Brno-Tuřany jako účastníka řízení do řízení na umístění stavby CTPark Šlapanice, stavba logistického areálu, vedeného u Městského úřadu Šlapanice.

2.3 Zadání změn ÚPmB 2006-I-22. soubor

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se  Zadáním změny ÚPmB 2006 – I – 22. soubor B47/06-I .

Hlasování: pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit se Zadáním změny ÚPmB 2006 – I – 22. soubor B49/06-I.

2.4 Oprava chybného zápisu  ÚPmB v k.ú. Dvorska,

Usnesení :

Rada ukládá ÚMČ požádat OÚPR MMB o opravu chybného zápisu ÚPmB ve stabilizované ploše podél retenční nádrže na plochu KR.

2.5 Změna ÚPmB na p.č. 696, k.ú. Holásky

Usnesení :

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit s návrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky – zrušení územní rezervy pro komunikaci.

3)    ROZPOČET

3.1 Návrh rozpočtového opatření č.6/2007

Usnesení:

 

 

Rada  doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 6/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 1 355 tis. Kč a výdaje o 2 031 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno

Usnesení :

 

 

Rada neschvaluje poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Brno na výtvarnou a keramickou činnost pro děti v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi.

 

 

5)    ŠKOLY

5.1 Informace o kontrole ČŠI v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

 

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěry kontroly konané ve dnech 17.—18.4.2007 Českou školní inspekcí v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO.

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Plná moc pro vodoprávní řízení k objektu zdravotního střediska

Usnesení:

 

 

Rada uděluje plnou moc MUDr. Sylvii Mendelové, aby zastupovala statutární město Brno, městskou část Brno-Tuřany — vlastníka objektu zdravotního střediska, Holasecká 31, Brno — ve vodoprávním řízení vedeném u OVLHZ MMB o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky — rtuti  a jejich sloučenin (amalgámu) z objektu zdravotního střediska, Holásecká 31, Brno-Tuřany.

6.2 Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku části p.č. 859 v k.ú. Brněnské Ivanovice Ivě Bednářové.

6.3 Vyjádření k odkoupení id. 1 pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s odkoupením ideální 1 pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice od spoluvlastníků do vlastnictví města Brna z úrovně města.

Rada souhlasí se stanoviskem OŽP MMB č.j. ŽP/01279/07/JN.

6.4 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany z úrovně města

Usnesení:

Rada souhlasí s prodloužením nájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice a v k.ú. Tuřany uvedených v žádosti do 31.12.2008 z úrovně města.

6.5 Stavba komunikace na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností NET Development s.r.o.  o právu stavby komunikace na pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

Rada souhlasí s odnětím svěřeného pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

6.6 Darování stavby komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ  připravit všechny náležitosti a přílohy darovací smlouvy a doporučuje Zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy, kterou Vladimír Šmarda a Petr Waidhofer darují městské části stavbu komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky. Návrh smlouvy je uveden v příloze č.3 zápisu.

6.7 Budoucí věcné břemeno údržby komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene údržby komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky s Vladimírem Šmardou a Petrem Waidhoferem jako budoucími povinnými z věcného břemene. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

6.8 Výběr zhotovitele projektu hřiště ZŠ Dvorecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku společnosti Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o. na vypracování projektu  školního víceúčelového hřiště pro ZŠ Dvorecká za celkovou cenu  54 860,- Kč včetně DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy o dílo.

6.9 Javorová – přístupová trasa do jezdeckého areálu

Usnesení :

Rada nesouhlasí  s vybudováním zpevněné přístupové cesty do jezdeckého areálu z ulice Javorové.

7)    MOVITÝ MAJETEK

 

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenové nabídky na posouzení 16 topolů na ulici Jahodové

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Renaty Žižlavské na zpracování znaleckého posudku na zhodnocení  zdravotního stavu a  provozní bezpečnosti 16 ks  topolů rostoucích  podél ul. Jahodové za nabídkovou cenu do 4.000,- Kč vč.DPH.

8.2 Rozhodování ve věcech vyjádření MČ Brno-Tuřany ke kácení dřevin

 

Usnesení:

 

 

Rada svěřuje Komisi životního prostředí RMČ Brno-Tuřany rozhodování ve věcech vyjádření městské části Brno-Tuřany jako vlastníka ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích svěřených městské části Brno-Tuřany.

Předseda Komise je oprávněn podepisovat veškeré písemnosti Komise v těchto věcech a je oprávněn zastupovat městskou část jako vlastníka svěřených pozemků ve správním řízení o povolení ke kácení dřevin.

 

 

9)    RŮZNÉ

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  6.6.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                             místostarostka MČ Brno-Tuřany